Poseł do Prezesa Rady Ministrów: "Poszerzenie granic dla pracowników z byłych państw ZSRR pozwoliłoby zastąpić brakującą kadrę pracowniczą w wielu dziedzinach gospodarki, poczynając od prac sezonowych, budowlanych, po brakujących lekarzy i pielęgniarki".

4 min czytania
Aktualności

Interpelacja do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia możliwości zatrudniania obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

   Szanowny Panie Premierze! Fala emigracji zarobkowej w coraz większym stopniu wpływa na polską gospodarkę. Przedsiębiorcy budowlani mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Wysoko kwalifikowani specjaliści z Polski są poszukiwanymi pracownikami w krajach Unii. Hamuje to rozwój polskiej gospodarki, zubaża możliwości i perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorców.

   Jedynym środkiem mogącym zapobiec emigracji zarobkowej jest zmniejszenie bezrobocia i różnic w poziomie życia pomiędzy Polską a krajami do których kieruje się główny strumień emigracji zarobkowej. Proces ten postępuje jednak powoli, a polska gospodarka potrzebuje pracowników już teraz.

   Szanowny Panie Premierze! Kraje takie jak Wielka Brytania, Irlandia liczą, jakie zyski osiągnęły ich gospodarki dzięki otwarciu rynku pracy między innymi dla pracowników z Polski w sektorach gospodarki zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Wysoko rozwinięte państwa starają się przyciągnąć specjalistów z różnych krajów. Polska powinna brać z nich przykład. Poszerzenie granic dla pracowników z byłych państw ZSRR pozwoliłoby zastąpić brakującą kadrę pracowniczą w wielu dziedzinach gospodarki, poczynając od prac sezonowych, budowlanych, po brakujących lekarzy i pielęgniarki.

   Proszę o odpowiedź:

   1. Czy rozważa Pan otworzenie granic dla pracowników z państw byłego ZSRR?

   2. Czy w ramach polityki przyjmowania pracowników z tych krajów możliwy byłby program repatriacji dla osób pochodzenia polskiego, które znalazły się poza granicami Polski na skutek represji w ciągu XIX i XX wieku?

   Z poważaniem

   Poseł Włodzimierz Witold Karpiński

   Warszawa, dnia 16 marca 2007 r.


Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację w sprawie zwiększenia możliwości zatrudniania obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Włodzimierza Karpińskiego z dnia 16 marca br., znak: SPS-023-7289/07, dotyczącą otwarcia polskiego rynku pracy dla cudzoziemców pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania mające na celu opracowanie założeń polityki migracyjnej państwa w zakresie migracji zarobkowych.

   Jednym z istotniejszych elementów tych działań jest rozpoznanie aktualnej sytuacji w zakresie społeczno-gospodarczej roli migracji. Ministerstwo zleciło przeprowadzenie stosownych prac Ośrodkowi Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach tych badań dokonane zostaną m.in. analizy zmierzające do określenia skali zapotrzebowania na zagraniczną siłę roboczą w Polsce oraz źródeł ich pozyskiwania. W ramach prac nad polską polityką migracyjną stworzone zostaną także mechanizmy sprzyjające podejmowaniu pracy w Polsce przez cudzoziemców o wysokich, specjalistycznych kwalifikacjach przydatnych dla naszej gospodarki. Jednocześnie zostaną opracowane środki przeciwdziałające niekontrolowanemu napływowi zagranicznej siły roboczej na polski rynek pracy oraz poprzez Polskę do innych państw UE.

   Analizowane są także możliwości wprowadzenia ułatwień w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców pochodzących z państw trzecich. Rozważane są różne warianty rozwiązań uwzględniające zarówno rzeczywiste potrzeby krajowego rynku pracy, jak i poziom rejestrowanego bezrobocia.

   Dokonując przeglądu przepisów regulujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Ministerstwo rozważa wykorzystanie doświadczeń innych państw w zakresie zarządzania migracjami np. poprzez wprowadzenie systemu punktowego premiującego osoby szczególnie przydatne dla polskiego rynku pracy. Przewidujemy możliwość przyznawania punktów także za znajomość języka polskiego, co w naturalny sposób preferowałoby cudzoziemców o polskim rodowodzie.

   Znaczącym wsparciem dla działań podejmowanych przez Ministerstwo będzie utworzony w bieżącym roku międzyresortowy Zespół ds. Migracji. Pełni on rolę organu doradczego Prezesa Rady Ministrów, a jednym z podstawowych jego celów będzie inicjowanie działań oraz zapewnienie koordynacji zadań realizowanych przez organy administracji rządowej w zakresie problematyki migracji. Należy oczekiwać, iż jednym z pierwszych tematów rozpatrywanych przez ten zespół będą problemy kadrowe polskiej gospodarki i możliwości uzupełniania deficytu siły roboczej poprzez wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu pracowników zagranicznych.

   Ministerstwo ma świadomość, że realizacja planowanych zamierzeń będzie procesem długofalowym, a uzyskanie odczuwalnych efektów wymaga czasu. Dlatego też równolegle podejmowane są działania o charakterze doraźnym, pozwalające na stosunkowo szybkie złagodzenie skutków braku krajowej siły roboczej. Przygotowywane zostały kolejne korekty w przepisach ułatwiające cudzoziemcom dostęp do polskiego rynku pracy. Rozszerzony wkrótce zostanie katalog wyjątków pozwalający na zatrudnianie cudzoziemców bez obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pracę. Skorzystają z tego ułatwienia obywatele państw graniczących z Polską wykonujących pracę krótkoterminową (na okres trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy) w zakresie wszystkich rodzajów działalności. Obecnie takie możliwości istnieją jedynie w sektorze rolnym.

   Z możliwości takich będą mogli korzystać też obywatele innych państw, także spoza Europy, podejmujący pracę krótkoterminową w rolnictwie, budownictwie lub drogownictwie, w ramach rekrutacji organizowanej przez publiczne służby zatrudnienia.

   Oczekujemy także na uchwalenie przez Sejm RP noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która pozwoli na radykalne obniżenie opłat wnoszonych obecnie przez pracodawców przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę.

   Ministerstwo prowadzi ponadto konsultacje z partnerem ukraińskim w sprawie współpracy dwustronnej w zakresie przepływu pracowników. Uzgodniony został na szczeblu ekspertów projekt procedur i obiegu dokumentów ułatwiających przekazywane ofert pracy polskich pracodawców obywatelom Ukrainy. Uwzględniono w nim zarówno przypadki podejmowania pracy krótkoterminowej bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jak i inne formy zatrudnienia.

   Z poważaniem

   Minister

   Anna Kalata

   Warszawa, dnia 18 kwietnia 2007 r.Zobacz także:

Nadciąga katastrofa – brak pielęgniarek

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraca w Norwegii

Praca w Polsce i w Norwegii: różnice, wyzwania i korzyści - wywiad z pielęgniarką.

4 min czytania
Poniższy wywiad został zrealizowany przez Open Europe – firmę, która rekrutuje, szkoli i pomaga zdobywać dobrze płatną pracę dla polskich pielęgniarek i…
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Komentarze