Projekt ustawy o sieci szpitali przewiduje likwidację części zoz. Ich pracownicy mają dostać odprawy. Będą również dofinansowane szkolenia. Będą również preferencyjne….

3 min czytania
Aktualności

Szkolenia

Art. 47. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) po art. 35a dodaje się art. 35aa w brzmieniu:
„Art. 35aa.1. Jeżeli w związku z realizacją regionalnego planu opieki szpitalnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … 2007 r. o sieci szpitali (Dz. U. Nr …, poz. …) przez szpital będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej niespełniający wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy, istnieje konieczność:
1)  podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, 
2)  zmniejszenia liczby zatrudnionych pracowników 
–  kierownik szpitala może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia o zrefundowanie całości albo części kosztów kursów lub szkoleń specjalistycznych lub kwalifikacyjnych dla tych osób. 
2. Wniosek kierownika szpitala określa liczbę pracowników, proponowane kursy lub szkolenia, ich przewidywane koszty oraz okres ich trwania.
3. Wnioski składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie od 1 stycznia do 15 stycznia danego roku. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje wnioski według kolejności wpływu do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 6.
4. Na podstawie wniosku kierownika szpitala, minister właściwy do spraw zdrowia może zawrzeć z pracownikiem szpitala, o którym mowa w ust. 1, umowę o refundację całości albo części kosztów kursów specjalistycznych lub kwalifikacyjnych.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)  rodzaj kursu; 
2)  wysokość refundacji kosztów kursu lub szkolenia; 
3)  okres trwania szkolenia; 
4)  prawa i obowiązki stron umowy; 
5)  tryb i przesłanki zmiany i wypowiedzenia umowy; 
6)  sposób dokumentowania poniesienia kosztów kursu lub szkolenia; 
7)  tryb i terminy wypłaty refundacji; 
8)  sposób kontroli prawidłowej realizacji umowy. 
6. Środki finansowe na refundację określa corocznie ustawa budżetowa.
7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się również do pracowników szpitala, w stosunku do którego wydano decyzję o odmowie włączenia do sieci szpitali, skutkiem czego ograniczono rodzaje i zakresu udzielanych świadczeń lub podmiot tworzący szpital podjął decyzję o jego likwidacji.

Odprawy


8. W przypadku likwidacji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm. ), w szczególności dotyczące odpraw pieniężnych, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 1 tej ustawy.

Kredyty

Art. 48.  W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1406 z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)  art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Dopłaty stosuje się do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki, o których mowa w art. 3 ust. 2, lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym, zwanym dalej „kredytobiorcami”, którzy nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalnych w dniu zawarcia umowy kredytowej oraz nie korzystają z uprawnień do świadczeń rentowych, jeżeli : 1)  rozwiązano z nimi umowę o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz podjęli działalność, o której mowa w art. 1, po dniu 1 stycznia 2008 r., albo 
2)  rozwiązano z nimi umowę o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz złożą pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia działalności, o której mowa w art. 1, albo 
3)  są zatrudnieni w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej i złożą pisemne oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę oraz podjęcia działalności, o której mowa w art. 1, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2.”; 
 
2)  w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Banki, o których mowa w art. 3 ust. 2, umarzają 20% udzielonego kredytu po terminowej spłacie 80% kapitału oraz należnych odsetek, w przypadku gdy kredytobiorca prowadzić będzie przez okres 3 lat praktykę, o której mowa w art. 1 pkt. 1 lub zakład o którym mowa w art. 1 pkt. 2, przy jednoczesnym wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 1.”. 

Zobacz cały projekt ustawy o sieci szpitali.

 
Zobacz uwagi do tego projektu ustawy

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Zarząd Regionu Lubelskiego

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
Komentarze