Przedstawiamy treść poselskiego projektu ustawy o podwyżkach wynagrodzeń w ochronie zdrowia wraz uzasadnieniem.

6 min czytania
Aktualności

Projekt

USTAWA

z dnia …………………. 2006 r.

 

o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

  Art. 1.

Ustawa określa zasady przekazania w roku 2006 i 2007 środków finansowych na wzrost wynagrodzeń u świadczeniodawców w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)[zwanych dalej „świadczeniodawcami”.

 Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) umowa – umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach;

3) ustawa o świadczeniach – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4) koszty pracy w poszczególnym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej – kwota stanowiąca iloczyn kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i odpowiedniego wskaźnika określonego w załączniku do ustawy;

5) wynagrodzenia:

a) wypłacane osobom zatrudnionym u świadczeniodawcy:

– na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

–  udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, z wyłączeniem art. 35 ust. 1 pkt 1, 2a i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.),

b) otrzymywane w ramach umowy przez świadczeniodawcę będącego:

– grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

– osobą fizyczną inną niż wymieniona w tiret pierwszym, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

 Art. 3.

Kwota, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, w umowach zawartych na rok:

1) 2006, w okresie od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wzrasta o równowartość 7,5 % kosztów pracy w poszczególnym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej,

2) 2007, w 2007 r., wzrasta o równowartość 30 % kosztów pracy w poszczególnym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej.

 Art. 4.

1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zaproponują świadczeniodawcom zmianę umów przewidującą wzrost kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 3.

2. Do zmiany umów nie stosuje się przepisu art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach.

3. W przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania bez wypowiedzenia, albo wygaśnięcia umowy, która zawiera postanowienia o wzroście kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 3, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcie nie wywołuje skutków w zakresie tego wzrostu, jeżeli świadczeniodawca posiada co najmniej jeszcze jedną umowę zobowiązującą go do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 Art. 5.

Wzrost kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 3, jest pokrywany ze środków określonych w planie finansowym Funduszu.

                                     Art. 6.

1. Świadczeniodawca przeznacza środki finansowe uzyskane zgodnie z art. 3:

1) pkt 1 – od dnia 1 października 2006 r. na wzrost wynagrodzeń osób, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit. a, za miesiące październik – grudzień 2006 r.;

2) pkt 2 – od dnia 1 stycznia 2007 r. na wzrost wynagrodzeń osób, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit. a, za 2007 r.

2. Wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca uwzględnia zasady wynagradzania obowiązujące u świadczeniodawcy, wynikające w szczególności z układu zbiorowego pracy oraz regulaminu wynagradzania.

3. Wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć miesięcznych stawek wynagrodzenia, zasadniczego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

4. Do wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995, Nr 1, poz.2, z późn.zm.).

                                    Art. 7.

Środki finansowe uzyskane zgodnie z art. 3, które nie zostały wykorzystane albo zostały wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w art. 6 ust. 1, podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym wypłata powinna być dokonana.

                                   Art. 8.

Przepisy ustawy stosuje się również do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie na okres dłuższy niż rok w części realizowanej w ostatnim kwartale 2006 r. lub w roku 2007.

 Art. 9.

Przepisu art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach nie stosuje się do podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu środków finansowych przeznaczanych na wzrost kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 3.

                                  Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 Załącznik

 Wskaźniki udziału kosztów pracy w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w umowach wykonanych w 2005 r.

 

1.      Podstawowa opieka zdrowotna – 0,41.

2.      Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 0,59.

3.      Lecznictwo szpitalne – 0,56.

4.      Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 0,69.

5.      Rehabilitacja lecznicza – 0,65.

6.      Opieka długoterminowa – 0,71.

7.      Leczenie stomatologiczne – 0,72.

8.      Lecznictwo uzdrowiskowe – 0,28.

9.      Pomoc doraźna i transport sanitarny – 0,72.

10.    Profilaktyczne programy zdrowotne – 0,48.

11.    Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane – 0,5.

  Uzasadnienie:

Projektowana regulacja ma na celu umożliwienie przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych u świadczeniodawców w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przekazanie środków przez Fundusz nastąpi poprzez zmianę zawartych na rok 2006 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń oraz poprzez uwzględnienie tych środków w umowach zawieranych na rok 2007. Zmiana umów oraz zawarcie nowych umów będą uwzględniały podwyższenie kwoty zobowiązania Funduszu. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty, o którą wzrasta wartość umowy będą wskaźniki określone w załączniku do ustawy odzwierciedlające udział kosztów pracy w poszczególnym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej.

Wskaźniki te ustalono w oparciu o przeprowadzoną wśród samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ankietę. Ankieta pochodzi z 4100 jednostek, w tym z 473 szpitali. W ankiecie podmioty te wskazały dochody uzyskane w ramach umów z Funduszem zrealizowanych w 2005 r.(co zostało poddane weryfikacji w Funduszu) oraz wysokość kosztów poniesionych przez te zakłady w 2005 r. na: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i innymi obowiązkowymi kosztami ponoszonymi w związku z wypłatą wynagrodzeń na podstawie odrębnych przepisów, oraz na wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne na ich rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych. W ankiecie wykazano również dane na temat wysokości przychodów poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej uzyskanych w ramach realizacji umów z Funduszem. Dane dotyczące wysokości wynagrodzeń były ujęte w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń kontraktowanych przez Fundusz. 

Następnie, na podstawie analizy zebranych danych, obliczono udział kosztów pracy w cenie świadczenia dla poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej., przy czym odrzucono przypadki skrajne, jeżeli udział kosztów pracy w wartości realizowanych umów przekraczał 100%. Przyjęto założenie, że obliczone wskaźniki są reprezentatywne dla innych świadczeniodawców mających zawarte umowy z Funduszem w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzięki projektowanym rozwiązaniom świadczeniodawcy uzyskają możliwość pozyskania większych środków finansowych – warunkiem ich przekazania będzie posiadanie co najmniej jednej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli świadczeniodawca będzie posiadał więcej niż jedną umowę, rozwiązanie (wypowiedzenie albo wygaśnięcie) jednej z nich nie będzie skuteczne w zakresie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń osób u niego zatrudnionych. Pulę przekazanych przez Fundusz środków, świadczeniodawca będzie musiał w całości przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń w ostatnim kwartale 2006 r. i w 2007 r., kierując się w tym zakresie zasadami wynagradzania obowiązującymi u danego świadczeniodawcy, wynikającymi w szczególności z układu zbiorowego pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Projekt ustawy zawiera również regulacje, które nakazują zwrot do Funduszu środków finansowych, które nie zostały przeznaczone na podniesienie wynagrodzeń osób zatrudnionych u świadczeniodawcy.

Przyjmując powyższe założenia roczne skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń personelu zatrudnionego u świadczeniodawców wyniosą 3,78 mld zł (bez podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy doraźnej i transportu sanitarnego). W rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w ramach skutków finansowych wzrostu wynagrodzeń, należy uwzględnić kwotę 240 mln zł, o którą zwiększono finansowanie tego rodzaju świadczeń w II kwartale 2006 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, roczne łączne skutki finansowe regulacji, z uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, wyniosą 4,23 mld zł.


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8173 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek na obozie harcerskim. Zobacz wynagrodzenie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Jak pisaliśmy w poprzednim artykule dotyczącym oferty pracy pielęgniarki na koloniach – okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Przypinki – piękny dodatek do odzieży medycznej, torebek, czapek.

1 min czytania
Pinsy dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych w dziale gadżety pojawiły się nowe przypinki oraz pinsy. Dodatki te zdecydowanie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poprawka zgłoszona w sejmie do ustawy pani Ptok.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia zgłasza poprawkę do projektu ustawy pani Krystyny Ptok… W projekcie ustawy związku zawodowego pielęgniarek (OZZPiP) zapisano: „Podmiot leczniczy jest zobowiązany…
Komentarze