Przyznano 100% wynagrodzenia wszystkim pielęgniarkom. Teraz "konwalidacja błędu".

6 min czytania
200% dla pielęgniarekAktualności
Przyznano 100% wynagrodzenia wszystkim pielęgniarkom. Teraz "konwalidacja błędu".


PiS pielęgniarkom daje i odbiera. Konwalidacja błędu

Senat w dniu 27 października 2020 roku wniósł poprawki do ustawy z dnia 22 października  o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustawa sejmowa dawała prawo do:

„10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobom, którym wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje.”,

Wniosek: z wielkiego szumu medialnego o 200% wynagrodzeniach dla personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, nic nie wyszło. Te słynne już "200%" dotyczyło tylko osób, które zostaną skierowane do pracy poprzez decyzję wojewody – NAKAZ PRACY. 

Senat wniósł w przedmiotowej sprawie poprawkę nr 27, w brzmieniu:

„Art. 4i. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy:
1) nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi oraz
2) uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na
COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV2
– przysługuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100% kwoty miesięcznego
wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie 
której praca jest wykonywana.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany przez Narodowy
Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie
rachunków i sprawozdań o liczbie uprawnionych osób, o których mowa w ust.
1, składanych przez podmiot, w którym praca jest wykonywana, do
właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
4. Koszty realizacji wypłaty dodatku, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wypłaty, finansowania oraz rozliczania dodatków, o których mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie sprawności ich wypłaty oraz rzetelności i gospodarności wydatkowania środków
publicznych.”;

W uzasadnieniu do powyższej poprawki senat zapisał:

"W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy nie zostali skierowani do pracy, lecz uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, powinien przysługiwać comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana".

Sejmowa komisja zdrowia także na posiedzeniu w dniu 27 października rekomenduje przyjęcie przez sejm poprawki nr 27 zaproponowanej przez senat.
 
Sejm na posiedzeniu w dniu 27 października poprawkę przyjął!!!

W stenogramie z posiedzenia w powyższym dniu sejmu czytamy: 

W 27. poprawce do art. 20 pkt 2 Senat proponuje, aby w ustawie nowelizowanej dodać art. 4i.
Sejmowa Komisja Zdrowia (ma w niej większość PiS; przypis redakcji Portalu) wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 27. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Głosowało 440 posłów. Większość bezwzględna – 221. Za – 207, przeciw – 230, 3 się wstrzymało.

Sejm poprawkę przyjął.

Wniosek: Zgodnie z uchwaloną ustawą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy na podstawie nakazu pracy wydanego przez wojewodę) pracownikom ochrony zdrowia, w tym pielęgniarkom i położnym, zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenia.

Co stało się potem? 

Portalsamorzadowy.pl podał informację, że w dniu 28 października, prowadzący obrady sejmu wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS) zwołał Konwent Seniorów.

Po jego zakończeniu szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że "PiS złożył projekt ustawy o niektórych świadczeniach w związku ze stanem kryzysowym po wystąpieniu COVID". "Chodzi o to, że chce odebrać wszystkim osobom, którym wczoraj Sejm przyznał 100 proc. większe wynagrodzenia pieniężne dotyczące walkę COVID" – dodał.

"Marszałek Terlecki poinformował, że poprzednie przepisy mogą zrujnować budżet państwa" – przekazał PAP Gawkowski. "PiS zachowuje się jak złodziej: kradnie pieniądze bohaterkom i bohaterom walki z COVID, które wczoraj wywalczyła Lewica" – dodał.

Tyle Portalsamorzadowy.pl.

Projekt ustawy odbierający już przyznany przez sejm w dniu 27 października "dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia" już został opublikowany w dniu 28 października na stronie sejmu i dodany pod obrady sejmu w tym samym dniu. Odbyło się jego czytanie.

W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu ustawy czytamy:

Celem projektu ustawy jest konwalidacja błędu, który miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wnioskodawcy uznali, że, zamiast korzystać z procedury reasumpcji, właściwe będzie znowelizowanie uchwalonej ustawy. Jest to konieczne nie tylko z uwagi na potrzebę zapewnienia równowagi budżetowej, ale także z powodów sprawiedliwościowych. W przekonaniu wnioskodawców słuszny był zamiar przedstawiony w pierwotnym przedłożeniu zawartym w druku nr 683, który przewidywał wyższe świadczenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono realizowanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19. Osoby do bezpośredniego konfrontowania się z medycznymi skutkami pandemii powinny być szczególnie docenione, także finansowo. Jednocześnie instrumenty gwarantowane przez budżet państwa powinny być uchwalane w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne, wyrażające się także w racjonalnie prowadzonej polityce finansowej. 

Tyle uzasadnienie…

Do sprawy na twitterze odniósł się Łukasz Schreiber szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. 

Szkoda, że pan Łukasz Schreiber w swoim tweecie nie podkreślił, że 200% będzie tylko dla osób skierowanych przez wojewodę na podstawie nakazu pracy…

Sejm wieczorem w dniu 28 października znowelizował przedmiotową ustawę. I odebrał "dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia", który miał przysługiwać zgodnie z wcześniej przyjętą poprawką senatu.  

Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera… 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie publikujemy w nowym dziale na Portalu – 200% dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl  29 października 2020 roku, godz. 4.40

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected].
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji. 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8303 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Pielęgniarki z Ukrainy będą musiały znać język polski. Od kiedy?

3 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wymogach dla pielęgniarek z Ukrainy w zakresie znajomości języka polskiego… Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa…
Komentarze