Senat stanął na stanowisku, że "Studia niestacjonarne (na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo), z samej swojej istoty, nie mogą dawać gwarancji odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki i położnej".

10 min czytania
Aktualności

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 sierpnia 2007 roku.

Senat w uzasadnienieniu do wniosku w sprawie zakazu prowadzenia studiów zoocznych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo się zagalopował. Argumentacja, że 'studia niestacjonarne (na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo), z samej swojej istoty, nie mogą dawać gwarancji odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji w zawodzie  pielęgniarki i położnej’ jest kuriozalna.

W przypadku jej przyjęcia należy zweryfikować dyplomy magistra pielęgniarstwa i położnictwa osobom, które ukończyły najpierw licencjat na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a następnie studia zaoczne magisterskie. Bo studia te 'nie mogą dawać gwarancji odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji’ magistra pielęgniarstwa i położnictwa.

Po co wzmocniać system nadzoru merytorycznego nad uczelniami, skoro prościej zakazać. I z takim wnioskiem występuje samorząd pielęgniarek i położnych na senackiej komisji zdrowia. W ten sposób samorząd podważa także jakość kształcenia na zaocznych studniach pomostowych – przecież one jako 'studia niestacjonarne (na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo), z samej swojej istoty, nie mogą dawać gwarancji odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji’.

Mariusz Mielcarek


Senat RP: 'Studia niestacjonarne (na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo), z samej swojej istoty, nie mogą dawać gwarancji odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki i położnej’.  Dlatego senat wnioskuje, aby ZAKAZAĆ kształcenia w naszych zawodach na studiach zaoocznych! Po co kontrolować poziom kształcenia zaocznego, lepiej zakazać. Uchwała senatu jest kuriozalna. 22 sierpnia br. senacką poprawką zajmie sie sejm.

Poprawka senatu

Stanowisko sejmowej komisji zdrowia w sprawie poprawki zgłoszonej przez senat


Poniżej przedstawiam stenogram z posiedzenia plenarnego sejmu w dniu 23 sierpnia 2007 roku. Warto przeczytać.

28 punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2005).

Poseł Sprawozdawca Jolanta Szczypińska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt wystąpić jako poseł sprawozdawca sejmowej Komisji Zdrowia odnośnie do poprawki Senatu wprowadzonej do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, zawartej w druku 1993.

    Projektowana nowelizacja dostosowuje w niezbędnym zakresie przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych do postanowień dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 19 czerwca tego roku na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Komisja wypracowała sprawozdanie dla Wysokiej Izby, nie wprowadzając zmian do rządowego projektu. W trakcie drugiego czytania zgłoszono jedną poprawkę. Sejm uchwalił ustawę 6 lipca tego roku. Senat na posiedzeniu w dniu 26 lipca tego roku wprowadził do jej tekstu jedną poprawkę. Poprawka Senatu polegająca na dodaniu w art. 7 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wyrazów ˝odbywa się wyłącznie w systemie stacjonarnym˝ ma zapewnić, że kształcenie pielęgniarek i położnych będzie się odbywać wyłącznie w systemie stacjonarnym. Senatorowie uznali, że ranga tych zawodów wymaga zapewnienia wysokiej staranności kształcenia osób mających je wykonywać. Studia niestacjonarne z samej swej istoty nie mogą dawać gwarancji odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki i położnej. Po dyskusji i obszernych wyjaśnieniach ze strony Ministerstwa Zdrowia Komisja Zdrowia nie podzieliła opinii Senatu i jej argumentów i ostatecznie tę poprawkę odrzuciła. Dziękuję. (Oklaski)

Poseł Małgorzata Stryjska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Mam przyjemność wystąpić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie poprawki Senatu wprowadzonej do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 1776.

    Poprawka ta zawarta jest w druku sejmowym nr 1993. Poprawka Senatu została wprowadzona z intencją zapewnienia poprzez dodanie w art. 7 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wyrazów ˝odbywa się wyłącznie w systemie stacjonarnym˝, że kształcenie pielęgniarek i położnych odbywać się będzie wyłącznie w systemie stacjonarnym, czego dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia wymaga ranga tych zawodów.

    Kilka uwag na temat kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. W roku akademickim 2007/2008 kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej realizuje 36 uczelni na 54, a na kierunku położnictwo – 8 na 14 uczelni. Limit miejsc na rok akademicki 2007/2008 na te kierunki, określony w rozporządzeniu ministra zdrowia dla uczelni prowadzących kształcenie w tych zawodach w formie niestacjonarnej, przedstawia się następująco: pielęgniarstwo – 2945 miejsc, położnictwo – 255 miejsc. Dla porównania studia pierwszego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej: pielęgniarstwo – 4972 miejsca, położnictwo – 862 miejsca. Uwzględnienie poprawki Senatu polegającej na wprowadzeniu kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej realizowanego wyłącznie w formie stacjonarnej, czyli braku możliwości prowadzenia studiów licencjackich na tych kierunkach w formie niestacjonarnej, wymagałoby wprowadzenia przepisów przejściowych regulujących tę kwestię w przypadku uczelni, które kontynuują kształcenie w tej formie dla naborów z lat poprzednich, oraz uczelni, które rozpoczną kształcenie w tym trybie w roku bieżącym. Ponadto takie uregulowanie prawne spowodowałoby zmniejszenie ogólnej liczby studentów na tych kierunkach, a co za tym idzie – zmniejszenie naboru do zawodów pielęgniarki i położnej.

    Odrzucenie poprawki Senatu i pozostawienie kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej również w formie niestacjonarnej może być przyczyną obniżonej jakości kształcenia, jak również wydłużania czasu trwania studiów ze względu na konieczność realizacji 4600 godzin kształcenia zawodowego, czego wymaga Unia Europejska. W związku z tym nie ulega wątpliwości, iż kształcenie prowadzone w tej formie wymaga szczególnego nadzoru ze strony ministra zdrowia. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z obowiązującą ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej nadzór ten jest zapewniony przez Krajową Radę Akredytacyjną Studiów Medycznych, która wnosi do ministra zdrowia o udzielenie lub nieudzielenie akredytacji dla tych kierunków po przeprowadzeniu wizytacji uczelni.

    Ponadto do zadań Krajowej Rady należy również bieżąca ocena standardów kształcenia, w szczególności poprzez wizytację szkół i analizy wyników nauczania, co ma miejsce – po uzyskaniu akredytacji ministra zdrowia – w trakcie realizacji procesu kształcenia.

    W przypadku negatywnej oceny realizacji standardów kształcenia Krajowa Rada występuje do ministra zdrowia o cofnięcie udzielonej akredytacji, co skutkuje wstrzymaniem naboru.

    Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało przeciwko tej poprawce Senatu, ponieważ brakuje przepisów przejściowych dla osób, które rozpoczęły i kontynuują naukę na studiach niestacjonarnych. Byłby duży problem, co zrobić z tymi osobami, a jest ich ok. 3 tys. Wysoka ranga zawodów pielęgniarki i położnej wymaga szczególnego nadzoru ze strony ministra zdrowia nad kształceniem niestacjonarnym i nadzór ten jest zapewniony poprzez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Poseł Beata Małecka-Libera:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Platformy na temat rządowego projektu ustawy w sprawie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1993.

    Omawiana nowelizacja w trakcie debaty sejmowej nie budziła żadnych kontrowersji, bowiem tak naprawdę jest ona tylko dostosowaniem do postanowień dyrektywy unijnej w sprawie kwalifikacji zawodowych.

    Senat jednak wprowadził poprawkę, która ma na celu doprecyzowanie, w jakim systemie mogą zdobywać wykształcenie pielęgniarki i położne. Rozumiemy dobre intencje pomysłodawców wnoszonej poprawki, która miała na celu podniesienie rangi tego zawodu, a także troskę o dobre przygotowanie zawodowe, jednak Platforma Obywatelska będzie głosowała przeciwko niej. Takie stanowisko motywujemy tym, iż nieistotne jest, w jakim trybie pielęgniarki podnoszą swoje kwalifikacje, stacjonarnym czy niestacjonarnym. Istotną rzeczy jest zapewnienie odpowiedniej organizacji i poziomu nauki w szkołach. To szkoła musi zapewnić odpowiednią liczbę godzin nauki teoretycznej i praktycznej, tak aby spełnić wszystkie wymagane warunki, również po to, by mogła otrzymać odpowiedni certyfikat. Tym samym to szkoła w pełni ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie do zawodu, niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna. Dlatego też stoimy na stanowisku, iż poprawka ta nie zmienia samej istoty zdobywania wiedzy, a może znacznie utrudnić kształcenie tak potrzebnych kadr pielęgniarskich. Dziękuję. (Oklaski)

Poseł Ewa Janik:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić państwu stanowisko wobec sprawozdania Komisji Zdrowia zawartego w druku nr 2005.

    Była już mowa o tym, że Senat zgłosił do tej ustawy jedną poprawkę. Mój klub będzie głosował za jej odrzuceniem. W jednym zdaniu uzasadnię, dlaczego.

    Otóż na bazie obowiązującego w Polsce prawa wystarczająca jest regulacja dotycząca jakości kształcenia pielęgniarek i położnych, ponieważ akredytację dostają tylko takie jednostki, które spełniają wymogi prawa polskiego i unijnego. I w związku z tym nie ma, naszym zdaniem, potrzeby doprecyzowania tego w formie takiego dość ogólnikowego sformułowania, jak zaproponował Senat. Tak więc jeszcze raz powtórzę: mój klub będzie głosował za odrzuceniem tej poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Poseł Hubert Costa:

    Panie Marszałku! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Samoobrony wobec ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1993.

    Wszystko już zostało powiedziane, nie chcę dodać nic nowego. Nas nie przekonała argumentacja i uzasadnienia Senatu. Zgodnie z wynikiem głosowania w Komisji Zdrowia klub Samoobrony będzie głosował przeciwko tej poprawce. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Poseł Przemysław Andrejuk:

    Dzień dobry. (Wesołość na sali)

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest późna pora, więc krótko i rzeczowo.

    W imieniu mojego Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin chciałbym przestawić stanowisko odnośnie do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Argumentacja co do jedynej poprawki senackiej wygłaszana przez posłów wszystkich klubów jest jak najbardziej słuszna. Spadek liczby pielęgniarek w naszym państwie w ciągu ostatnich 5 lat o 15 tys. jest pewnym sygnałem że multiplikacja i utrudnianie dostępu do zawodu wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej może tę sytuację tylko i wyłącznie pogorszyć.

    W związku z tym uważamy, że filtrem, który dopuszcza do tego zawodu, jest 50% godzin o charakterze praktyki zawodowej, a także tytuł akredytacji dla uczelni. Natomiast dodatkowe prawodawstwo w multipliku – jak wspomniałem – w kwestii dostępu do zawodu pielęgniarki poprzez wprowadzenie tej poprawki jest niekorzystne, dlatego nasz klub parlamentarny także zagłosuje przeciwko senackiej propozycji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Poseł Aleksander Sopliński:

    Panie Marszałku! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam sprawozdanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

    Nasz klub parlamentarny również będzie głosował przeciw tejże poprawce, dlatego że nie jest istotne, w jakim systemie się odbywa kształcenie, najistotniejsze jest, jak ono się odbywa. Muszę powiedzieć, że w Polsce mamy 52 uczelnie, gdzie kształcone są pielęgniarki i położne. Są to uczelnie, które posiadają akredytację.

    Chciałbym również powiedzieć, że w Europie funkcjonuje system kształcenia niestacjonarnego, i wcale nie jest gorszy. Tak że podkreślam jeszcze raz, że najistotniejszą sprawą jest jakość szkolenia, a nie system. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Poseł Lucyna Wiśniewska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! W imieniu Koła Parlamentarnego Prawicy Rzeczypospolitej mam zaszczyt przedstawić opinię do stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował jedną poprawkę, dotyczącą art. 1, gdzie dodaje się wyrazy: odbywa się wyłącznie w systemie stacjonarnym. Chodzi oczywiście o szkolenie. Senat uznał, że ranga zawodów pielęgniarki i położnej wymaga wysokiej staranności kształcenia osób mających je wykonywać. Zdaniem Senatu, tylko studia stacjonarne mogą dawać gwarancję odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji.

    Uważamy, że ta argumentacja nie jest wystarczająca, a wiele uczelni prowadzących szkolenie w tych zawodach, niekoniecznie w formie stacjonarnej, bardzo dobrze sobie radzi z utrzymaniem właściwego poziomu nauczania, szczególnie przy istniejących obecnie procedurach, których należy dopełnić, aby mieć prawo do szkolenia w wyżej wymienionych zawodach. Taki przepis na pewno utrudniłby dostęp do kształcenia w tychże zawodach. W związku z tym koło Prawicy Rzeczypospolitej nie poprze poprawki Senatu. Dziękuję. (Oklaski)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za wyrażone tutaj opinie, które zasadniczo stanowią poparcie dla przedłożenia rządowego. Rzeczywiście intencja wyrażona w poprawce Senatu pokazuje pewną troskę o jakość kształcenia, ale zasadniczo zobowiązanie do dbania o jakość i do kontroli standardów kształcenia w zawodach medycznych jest zobowiązaniem ministra zdrowia. Jest to po prostu zobowiązanie zwrócenia jeszcze większej uwagi przez służby ministra zdrowia, przez komisję akredytacyjną szkolnictwa medycznego na poziom kształcenia i na spełnianie standardów. W tej chwili każdy dyplom, jak państwo wiecie, jest opatrzony suplementem, który pokazuje liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów, cały przebieg studiów jest dokumentowany w suplemencie.

    Mam nadzieję, że możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, czyli tak, jak to jest w chwili obecnej, nie wpłynie na jakość kształcenia, a pozwoli na to, żeby była pełna możliwość wyboru dla osób, które chcą w tym pięknym zawodzie się kształcić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Poseł Jolanta Szczypińska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tej tak życzliwej i pełnej zgody atmosferze, od dawna niespotykanej, chciałabym serdecznie podziękować za wspólną pracę i życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: Wzajemnie.)

źródło informacji: www.sejm.gov.pl

P.S Poprawka senatu została przez sejm odrzucona! Za odrzuceniam poprawki  416 posłów, przeciw 11.  

Wobec powyższego do podpisu przez prezydenta zostanie  skierowane przedłożenie o treści przedstawionym tutaj.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek - pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji.

1 min czytania
Pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji w sprawie złośliwego zaszeregowania do grup w siatce płac W najnowszym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze