Senator Janina Fetlińska podczas debaty w senacie o podwyżkach w ochronie zdrowia wyraziła słuszny pogląd, że istnieje konieczność uregulowania odbywania specjalizacji pielęgniarek i położnych w ramach …. rezydentury.

6 min czytania
Aktualności

Senator Janina Fetlińska podczas debaty w senacie o podwyżkach w ochronie zdrowia wyraziła słuszny pogląd, że istnieje konieczność uregulowania udbywania specjalizacji pielęgniarek i położnych w ramach …. rezydentury. Rezydentura oznacza odbywanie specjalizacji na podstawie umowy o pracę, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji. Takie rozwiązania zawiera rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z 2005 roku, które znowelizowano w 2007 roku.

Poniżej przedstawiam wyciąg z przedmiotowego rozporządzenia:

§ 14. 1. Lekarz może odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji, zwanej dalej 'rezydenturą’.

2. Lekarz może również odbywać specjalizację w ramach:

  1)  umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem trwania specjalizacji z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację;

  2)  płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji na podstawie odrębnych przepisów;

  3)  poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w pkt 1, 2, 4 lub 5;

  4)  umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, z jednostką organizacyjną inną niż wymieniona w § 11 ust. 1, zapewniającą realizację części programu specjalizacji w zakresie form, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub odpowiednio prowadzącej staż kierunkowy;

  5)  umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację; jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację nie pobiera od lekarza opłat za to szkolenie.

Obecnie nie ma żadnych przepisów regulujący sprawę 'oddelegowywania’ pielęgniarki lub położnej z macierzystej jednostki do jednostki prowadzącej specjalizację. Nieudaną protezą rozwiązań zastosowanych wobec grupy lekarskiej jest rozporządzenie  w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, które było nowelizowane dwukrotnie: w 1996 roku i 2006. Niestety, po analizie powyższego aktu prawnego można mieć duże wątpliwości co do sensu wydawania takiego rozporządzenia!!!

Podstawą prawną, która reguluje kwestię  ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom przez pracodawcę jest Kodeks Pracy:

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.

– wyciąg –


Art. 17. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

6)  ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

Art. 103. W zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Pracy i Polityki Socjalnej w 1993 roku w ramach delegacji zawartej w Art. 103 Kodeksu Pracy wydali rozporządzenie  w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, które było nowelizowane dwukrotnie: w 1996 roku i 2006.

W przypadku pielęgniarek i położnych zastosowanie mają zapisy rozporządzenia zawarte w § 9-11. Możemy tutaj wyróżnić dwa aspekty interesującego nas zagadnienia. To, czy pielęgniarka lub położna podnosi kwalifikacje zawodowe na podstawie skierowania przez pracodawcę czy bez takiego skierowania.

Pielęgniarce lub położnej, która podnosi kwalifikacje zawodowe na podstawie skierowania przysługuje, o ile umowa zawarta pomiędzy nią a pracodawcą nie stanowi inaczej:

1)  zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu,

2)  urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Ze względu na specyfikę szkolenia pielęgniarkom i położnym skierowanym na szkolenie przez pracodawcę, przysługuje urlop szkoleniowy na czas trwania obowiązkowych zajęć wynikających z określonych form dokształcania lub doskonalenia w służbie zdrowia.

Ponad to pielęgniarce i położnej skierowanej przez pracodawcę na szkolenie przysługuje do 6 dni roboczych urlopu szkoleniowego przeznaczonego na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu końcowego. Warto zwrócić uwagę na zwrot 'do’, gdyż wymiar tego urlopu ustalany jest przez zakład pracy w zależności od czasu trwania szkolenia i egzaminów.

Jeżeli pracodawca skieruje pielęgniarkę lub położną na studia podyplomowe zaoczne to przysługuje jej do 28 dni roboczych urlopu szkoleniowego.

Pielęgniarce i położnej skierowanej przez pracodawcę na szkolenie przysługuje również zwolnienie z części dnia pracy nie przekraczające 5 godzin tygodniowo, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia.

Jeżeli pracodawca uzależnia, wydanie pielęgniarce, położnej skierowania w celu kształcenia od zobowiązania się jej do przepracowania określonego czasu w zakładzie pracy po ukończeniu nauki, a w razie niedotrzymania zobowiązania – do zwrotu części lub całości kosztów poniesionych na ten cel przez zakład pracy to konieczne jest zawarcie umowy. Jeżeli takiego uzależnienia nie ma to zawieranie umowy nie jest konieczne.

W przypadku zawierania takiej umowy, powinna ona określać wzajemne prawa i obowiązki stron. Pracodawca może uwarunkować w umowie zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki, chyba że pracodawca odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości. Takie roszczenie pracodawcy może być zawarte w umowie, jeśli  w terminie do 3 lat od ukończenia szkolenia pielęgniarka lub położna rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem albo której stosunek pracy wygaśnie wskutek porzucenia pracy lub zakład rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jej winy. Nie ma obowiązku zwrotu kosztów szkolenia mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane:

1)  szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie odrębnych przepisów, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,

2)  brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,

3)  przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia małżonka,

4)  przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości.

Natomiast pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje bez skierowania może być udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia między zakładem pracy i pracownikiem. Z tym, że w/w urlop bezpłatny wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z Kodeksu pracy.

Sąd Najwyższy w wyroku z 2000 roku uznał, że  zapis w rozporządzeniu:

’ Â§ 9. 1. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej’,

daje pierwszeństwo w kształtowaniu odbywania podnoszenia kwalifikacji zawodowych umowie pomiędzy  pracownikiem a pracodawcą. Sąd Najwyższy stwierdził, że dopiero brak takiej umowy daje podstawę do 
egzekwowania warunków odbywania podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikających z zapisów rozporządzenia. Sąd Najwyższy pond to stwierdził, ’rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. zostało wydane na podstawie art. 103 KP, który stanowi, że w zakresie i na warunkach ustalonych przez wymienione organy w drodze rozporządzenia 'pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych’. Z założeń przyjętych przez ustawodawcę nie wynika więc, że umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego, rozumianego jako kształcenie w szkołach dla dorosłych i w szkołach wyższych oraz jako kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych, jest obowiązkiem pracodawcy oraz że obowiązek ten może być przez pracownika egzekwowany. Tym bardziej więc nie może być egzekwowane wydanie przez pracodawcę skierowania na podjęcie kształcenia, dokształcania lub doskonalenia w określonej formie, np. studium podyplomowego, stażu specjalizacyjnego, kursu itp.’

Mariusz Mielcarek

Specjalizacja

Mówimy o wielkich sprawach, a codzienność naszej grupy zawodowej to brak rozwiązań wydawałoby się prostych spraw:

W szpitalu są organizowane szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Mam pytanie odnośnie rozliczania godzin spędzanych na szkoleniach i zebraniach, ponieważ … … odbywają się one w moim czasie wolnym od pracy i na polecenie przełożonego-obecność obowiązkowa. Czy czas spędzony na takim szkoleniu wewntrzoddziałowym jest czasem pracy czy nie?

Z redakcyjnej poczty: Od około 6 miesięcy zostajemy po dyżurach nocnych po 40-50 minut. Powód-oddziałowa zadecydowała, aby czytać na głos raporty oraz plany pielęgnacji pacjentów. Czy jest to zgodne z prawem, aby po godzinach zostawać w pracy? Zaznaczam, że oddziałowa nie zwraca nam godzin ani nie mamy płatne za nadgodziny, które od kilku miesięcy wykonujemy zostając po dyżurach. Narasta w nas bunt, a boimy się cokolwiek z tym zrobić. Jak jest rozwiązany ten problem w waszych miejscach pracy? 32 komentarze.

 

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
Komentarze