Spotkanie w MZ w sprawie pielęgniarstwa w miejscu wychowania i nauczania. Zobacz jakie kwestie podnosili przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

6 min czytania
Aktualności

W dniu 25.02.2010 r. odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia Departamencie Matki i Dziecka poświęcone przygotowaniom poprawy uregulowań prawnych zmierzających do zapewnienia właściwej opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-wychowawczych.

            Spotkanie prowadziła Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Pozostałe osoby obecne na spotkaniu:

1.      Cezary Rzemek – MZ Podsekretarz Stanu,

2.       dr Krystyna Czaplicka – Trojanowska MZ,

3.      Wanda Szelachowska – MZ Departament Matki i Dziecka,

4.      Barbara Kwiatkowska – MZ Departament Matki i Dziecka,

5.      Ewa Łotyszonok – Radca Ministra Departament Zwiększania Szans Edukacyjno-Wychowawczych,

6.      Aleksander Tynecki – Inspektor Ministerstwo Edukacji,

7.      Stanisław Jastrzębski – Związek Gmin Polskich,

8.      Izabela Kowalska – NIPiP członek Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w POZ,

9.      Bożena Gościewska – NIPiP członek Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w POZ,

Na spotkaniu nie pojawił się przedstawiciel ze Związku Powiatów Polskich.

            Głównym celem spotkania było:

  • omówienie i przygotowanie rozwiązań prawnych zmierzających do poprawy opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach, zwłaszcza w małych placówkach oświatowo-wychowawczych;
  • sprawa zabezpieczenia i ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w każdej szkole;
  • przedstawienie kolejnych propozycji zmian do nowelizacji przepisów w obszarze opieki profilaktycznej nad uczniami.

Pani Dyrektor Dagmara Korbasińska przedstawiła raport opracowany w Zakładzie Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka  na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania: „Monitorowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami”. Raport został opracowany na podstawie danych zawartych w formularzach sprawozdawczych „Roczne sprawozdanie o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (tzw. Sprawozdanie roczne MZ-06) za rok szkolny 2008/2009.

Z zaprezentowanych informacji wynikało między innymi, że tylko w 40% szkół na wsi znajdują się gabinety profilaktyczne.

Zebrani dyskutowali jak zmienić ten stan rzeczy i doprowadzić do sytuacji, by w każdej szkole był dostępny gabinet profilaktyczny, w którym pielęgniarka/higienistka środowiska nauczania i wychowania zapewni właściwą opiekę profilaktyczną nad uczniami. Proponowano, by gabinet profilaktyczny w małych placówkach (tam, gdzie pielęgniarka pracuje w wyznaczonych dniach) podczas nieobecności pielęgniarki gabinet był udostępniany do pracy np. dla pedagoga, psychologa (przy odpowiednim zabezpieczeniu dokumentacji medycznej i sprzętu medycznego).

W różnych rejonach naszego kraju część pielęgniarek ponosi koszty za wynajęcie gabinetów, płaci podatki za gabinet, czasem oczekuje się od pielęgniarek zakupu leków do apteczki lub opłat za sprzątanie gabinetu, czy też ponoszenia kosztów zużytej energii, itp.

Ze strony MEN wskazano, że dyrektor szkoły nie ma mocy sprawczej.

Uznano, że jednostki samorządu lokalnego powinny być odpowiedzialne za fakt istnienia gabinetu profilaktycznego w każdej szkole, winny też ponosić pełne koszty jego utrzymania.

Ministerstwo Zdrowia uznało, że problem ponoszenia kosztów utrzymania gabinetów profilaktycznych w szkołach należy rozwiązać poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spodziewamy się, że MZ w najbliższym czasie skieruje sprawę do MSWiA.

Analiza danych pochodzących z formularzy MZ-06 wskazała na duże zróżnicowanie między województwami w zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza szkół na wsi. Można przypuszczać, że w niektórych województwach opieka profilaktyczna nad uczniami jest sprawowana praktycznie wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (poz). Jak wynikało z raportu dostępność pielęgniarki szczególnie w małych placówkach, w szkołach wiejskich wymaga poprawy. 

Wysoki odsetek uczniów zbadanych przez pielęgniarkę szkolną w programie testów przesiewowych, we wszystkich typach szkół w mieście i na wsi pozostają niezależne od posiadania przez szkoły gabinetu profilaktyki. Należy jednak pamiętać, że profilaktyczna opieka zdrowotna realizowana przez pielęgniarki w szkole to nie tylko testy przesiewowe,     to również postępowanie poprzesiewowe, edukacja zdrowotna (zbiorowa i indywidualna) oraz opieka czynna nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. Te zadania są konieczne do wykonania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej- Załącznik 4. cz. I. (Dz. U. Nr 139, poz. 1139). Działania te wskazują na potrzebę funkcjonowania gabinetu medycznego w szkole, należy również zaplanować odpowiednią liczbę godzin pracy pielęgniarki w każdej ze szkół.

Członkowie NRPiP – Komisji Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych zwrócili uwagę na potrzebę przeanalizowania innych zapisów Załącznika 4 wyżej przytaczanych przepisów (uwagi były zgłaszane na piśmie w styczniu do MZ Departamentu Matki i Dziecka); problem wymaganej dostępności personelu zgłaszano kilkakrotnie:

– w punkcie 2.1 pkt 2) należy uwzględnić uczniów niepełnosprawnych, nie będących w klasach integracyjnych, ostatnio proponowano też uczniów z klas usportowionych (ze zwiększoną liczbą zajęć wychowania fizycznego), proponując określenie współczynnika korygującego;

– w pkt od 2.2 do 2.6 wnioskowano, aby była dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej proporcjonalnie do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, wg wartości na jeden etat przeliczeniowy. Jednocześnie wnioskowano o zastosowanie wskaźnika dla szkół poniżej 150 uczniów – wskaźnik 3,0 i dla szkół 150-200 uczniów wskaźnika 2,0.

– punkt 3) wykreślić.

Dodatkowe wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną powinno zostać określone przez  NFZ z przeznaczeniem na ten cel dodatkowych środków.

Reasumując:

  1. Pani Dyrektor Dagmara Korbasińska zapewniła o staraniach czynionych przez MZ zmierzających do poprawy finansowania i zabezpieczenia odpowiedniej opieki profilaktycznej nad uczniami we wszystkich typach szkół z jednoczesnym dążeniem do udostępniania gabinetów profilaktycznych w tych placówkach przygotowując projekt nowelizacji do wcześniej cytowanych przepisów. Problem dostępności personelu jest nadal analizowany przez MZ (przekazane zostały wstępne propozycje – załącznik nr 1   do notatki). Obecnie MZ opracuje warunki realizacji opieki medycznej (nie jak do tej pory NFZ). Pani Wanda Szelachowska – wspomniała, że zmiana nazwa gabinetu może nastąpić jeśli nie zaburzy to innych przepisów, a wpłynie na utworzenie tych gabinetów w palcówkach o mniejszej liczbie uczniów.
  2. Pan Stanisław Jastrzębski oświadczył, że problem zapewnienia właściwej opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach z jednoczesnym zadbaniem o funkcjonowanie gabinetów profilaktycznych jest ważnym zadaniem dla samorządów lokalnych. Problem ten zostanie przedstawiony na Kongresie Związku Gmin Polskich, który odbędzie się w Poznaniu na początku marca. W Kongresie zaproponowano udział  MZ Departamentu Matki i Dziecka.
  3. Ministerstwo Zdrowia uznało, że problem ponoszenia kosztów utrzymania gabinetów profilaktycznych w szkołach należy rozwiązać poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spodziewamy się, że MZ w najbliższym czasie skieruje sprawę do MSWiA. Pragnę przypomnieć, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od lipca 2009 roku zwracała się do Pana Grzegorza Schetyny- Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego o podjęcie działań zmierzających do uregulowania przepisów dotyczących ponoszenia przez pielęgniarkę kosztów związanych z użytkowaniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówce oświtowo-wychowawczej. Efektem ww. działań było zaproszenie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na wspólne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Związku Gmin i Powiatów Polskich.
  4. Członkowie NIPiP Komisji Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych liczą na dalszą współpracę celem zapewnienia właściwej opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach szkół.                                      

                                                                        Bożena Gościewska

Informacja pochodzi ze strony internetowej Naczelnej Izby PiP, została zamieszczona w dniu 4 marca 2010 roku – przypis redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8222 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki zszokowane - 43,2 tys. złotych miesięcznie. Rocznie pół miliona. To zarobek w izbach pielęgniarek.

1 min czytania
Gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych od lat zwraca uwagę na gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek. Niestety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Związek pielęgniarek – zaproponowane przez MZ wzrost wskaźników traktujemy jako punkt wyjścia…

2 min czytania
Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy fragment listu Krystyny Ptok do Premiera RP. W liście…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzeci rok nierównego traktowania w zatrudnieniu.

2 min czytania
Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzy lata nierównego traktowania w zatrudnieniu względem pielęgniarek z grupy 2… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze