Sprawa wysokości limitów przyjęć na studia pielęgniarskie.

5 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostoweInterpelacje posłów i senatorówLimity przyjęć na studia pielęgniarskie.Studia pomostowe
Sprawa wysokości limitów przyjęć na studia pielęgniarskie.

Interpelacja nr 4133

do ministra zdrowia

w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w roku akademickim 2008-2009 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

   W związku ze złożonym na moje ręce stanowiskiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w roku akademickim 2008-2009 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zwracam się do pani minister o interwencję w poniżej przedstawionej sprawie.

   Samorząd zawodowy zamojskich pielęgniarek i położnych aktywnie zabiegał i wspierał starania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji o uruchomienie w ramach tej uczelni studiów pielęgniarskich. Starania te zostały zwieńczone powodzeniem. Uczelnia w bieżącym roku po raz pierwszy rozpoczęła rekrutację na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwa w trybie art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej na rok akademicki 2008-2009. Pierwotnie limit naboru na ten kierunek zaplanowano na poziomie 150 osób. Ten limit odpowiada możliwościom kształcenia uczelni, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu nauczania. Jednakże decyzją senatu uczelni limit naboru ograniczono do 110 osób.

   Zdaniem środowiska pielęgniarek i położnych oraz ich samorządu zawodowego ten limit zdecydowanie nie odpowiada potrzebom środowiska zawodowego i jest odbierany jako ograniczenie dostępności do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym samym podnoszenia statusu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych.

   Z powyżej przedstawionych ważnych społecznie względów proszę panią minister o interwencję w tej sprawie. Pytam panią minister, czy istnieje możliwość ze strony ministerstwa wynegocjowania wyższego limitu naboru w ww. szkole?

   Z poważaniem

   Poseł Mariusz Grad

   Tomaszów Lubelski, dnia 4 lipca 2008 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 4133

w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w roku akademickim 2008-2009 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Mariusza Grada, przekazaną przy piśmie znak: SPS-023-4133/08 z dnia 11 lipca 2008 r., w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w roku akademickim 2008/2009 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Zgodnie z przepisem art. 6 ust.1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) kształcenie na kierunkach medycznych może być prowadzone wyłącznie w ramach limitów przyjęć ustalonych w wydanym na tej podstawie rozporządzeniu. Należy podkreślić, iż ze względu na przyznaną przez wspomniany przepis delegację ustawową właściwym organem w sprawach ustalania limitów przyjęć jest minister zdrowia, zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

   Ponadto informuję, iż w dniu 13 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa, dotycząca projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, na której Departament Pielęgniarek i Położnych przedstawił limity miejsc na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych przyznane poszczególnym uczelniom oraz wyjaśnił zasady przyjęte przy określaniu liczby tych miejsc w roku akademickim 2008/2009. Jednocześnie wyjaśniam, iż Departament Pielęgniarek i Położnych pełni funkcję beneficjenta systemowego dla projektu ˝Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych˝ realizowanego w ramach priorytetu II, działania 2.3., poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ (PO KL) na lata 2007 – 2013. Zgodnie z założeniami, w ramach całego okresu realizacji projektu (2008 – 2013) przewiduje się przeznaczenie kwoty 180 000 000 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego na kształcenie pomostowe pielęgniarek i położnych. Natomiast zgodnie z planem działania dla priorytetu II PO KL na lata 2007 – 2008, w roku 2008 planuje się objąć kształceniem pomostowym 2700 pielęgniarek i położnych. Szacowany budżet projektu na rok 2008 wynosi 6 900 000 PLN.

   W związku z powyższym minister zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych – beneficjent systemowy) jest zobowiązany do równomiernego podziału środków finansowych na realizację tej formy kształcenia w latach 2008 – 2013, co bezpośrednio łączy się z określeniem limitów przyjęć na studia pomostowe w poszczególnych latach. W roku akademickim 2008/2009 kwestie te reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 117, poz. 744). Zgodnie z ww. rozporządzeniem Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała 50 miejsc na studiach pomostowych dla pielęgniarek.

   Jednocześnie wyjaśniam, iż założenia projektowe wynikające z dokumentów programowych PO KL, jak też i z wniosku o dofinansowanie projektu, stały się bezpośrednią przyczyną obniżenia limitów przyjęć na studia pomostowe w roku akademickim 2008/2009 do poziomu 5 295 miejsc, ponieważ wstępna propozycja limitów – określona na podstawie wniosków uczelni – wynosiła ok. 8 400 osób, co w żadnym wypadku nie mogło być wzięte pod uwagę, chociażby ze względu na możliwości organizacyjne uczelni przy jednoczesnej konieczności zachowania odpowiedniej jakości kształcenia. Ponadto, mając na uwadze, iż studia pomostowe przeznaczone są dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia, wydaje się mało prawdopodobne, aby udział w nich rozpoczęło ok. 8 400 pielęgniarek i położnych w 2008 r., ze względu na konieczność zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w zakładach opieki zdrowotnej na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo pacjentów.

   Pierwszy rok realizacji projektu, tj. rok akademicki 2008/2009, należy potraktować jako rok pilotażowy i w związku z tym fakt objęcia dofinansowaniem tylko 2700 pielęgniarek i położnych ma tu istotne znaczenie dla prawidłowej i terminowej obsługi projektu, zarówno organizacyjno – technicznej jak i finansowej. Natomiast w kolejnych latach realizacji projektu zakłada się, że coroczny nabór na studia pomostowe dofinansowane z funduszy europejskich będzie na poziomie ponad 5 000 osób, co również będzie miało odzwierciedlenie w limitach miejsc dla studiów pomostowych przyznanych przez ministra zdrowia w następnych latach.

   Ponadto informuję, iż WSZiA w Zamościu w przypadku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo otrzymała, zgodnie ze zgłoszoną przez uczelnię propozycją, następujące limity: 60 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, 5 miejsc dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych I stopnia i 140 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia. Łączny limit przyznany uczelni na rok akademicki 2008/2009, po dodaniu liczby miejsc na studiach pomostowych, wynosi 255.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Haber

   Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r.

Zobacz także:

Aktualności według działów – studia pomostowe

Aktualności według działów – dofinansowane studia pomostowe

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych – STUDIA POMOSTOWE

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Dofinansowne studia pomostowe 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na dofinansowanych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
Komentarze