"Środowisko pielęgniarek i położnych niepokoi problem dotyczący braku jednolitej i obowiązującej interpretacji przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń". Panuje w tym zakresie WOLNOAMERYKANKA!

5 min czytania
Aktualności"Środowisko pielęgniarek i położnych niepokoi problem dotyczący

braku jednolitej i obowiązującej interpretacji

przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń".

Szanowny Panie Ministrze!

Środowisko pielęgniarek i położnych niepokoi problem dotyczący braku właściwej interpretacji przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1681, z późn. zm.). Obawy i wątpliwości formułowane przez pracowników służby zdrowia w tej sprawie spowodowane są weryfikacją mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i paliatywnej, narastającymi problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, a także zgłaszaną potrzebą zabezpieczenia opieki domowej. Niestety, na zapytanie skierowane w tej sprawie do NFZ fundusz, nie będąc w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, skierował przedstawicieli tej grupy zawodowej do ministerstwa (pismo w załączeniu).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zapewnia (od dnia 1 września 2018 r.) wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki lub położnej. Natomiast porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia gwarantuje m.in. włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, a także pokrywanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego ze środków NFZ przeznaczonych na jego średni wzrost. Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem nie uległy zmianie zasady dalszego przekazywania środków na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie umowy zlecenia, nie zakwestionowano również zasady udziału pielęgniarek i położnych w podziale środków przekazywanych na podstawie OWU, jeżeli przy zachowaniu terminów określonych w rozporządzeniu środki te zostały zgłoszone przez świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, pielęgniarki i położne pracują w kilku miejscach w wymiarze przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu, a podział tych środków został uzgodniony z:

• przedstawicielami związków zawodowych

• lub pozytywnie zaopiniowanym podziałem środków przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu,

• a w przypadku braku zawartego porozumienia lub pozytywnie zaopiniowanego podziału – równego rozdysponowania środków na etat lub równoważnik etatu.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także z uwagi na niemożność interpretacji ww. rozporządzeń przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie z powodu braku jednolitych wytycznych, zwracam się z prośbą o właściwą wykładnię przepisów prawa.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie zasady rozliczania się z kwot pozyskanych na podwyżki wynagrodzeń mają obowiązywać w sytuacji:

a. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na zwolnieniu chorobowym płatnym przez pracodawcę jako wynagrodzenie chorobowe (33 dni, a w przypadku pielęgniarki lub położnej po 50 roku życia – 15 dni) – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,

b. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na zwolnieniu chorobowym płatnym przez ZUS jako zasiłek chorobowy – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,

c. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,

d. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,

e. Czy przy długotrwałym zwolnieniu chorobowym pielęgniarki lub położnej, a co za tym idzie, zleceniu większej ilości obowiązków innym pracownikom tej grupy medycznej, środki przeznaczone na podwyżkę wynagrodzenia i dodatek tej pielęgniarki lub położnej można rozdysponować między zastępujący ją personel?

2. Jak należy postąpić z kwotą środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w przypadku pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, która przez pewien okres nie wykonuje wizyt domowych z przyczyn od siebie niezależnych (pobyt pacjenta w szpitalu lub jego zgon), a wykonuje zlecone jej czynności administracyjne stanowiące element udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (np. ewidencjonowanie świadczeń, przyjmowanie skierowań na opiekę itp.)?

3. Jak należy postąpić z kwotą środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w przypadku krótkotrwałego zwolnienia chorobowego pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy?

4. Czy wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynikająca z OWU dla pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej domowej powinna odpowiadać wymiarowi etatu przeliczeniowego uzależnionego od liczby pacjentów objętych opieką, czy też ma być uzależniona od czasu pracy przeznaczonego na realizację świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach danej umowy zawartej z NFZ?

Anna Schmidt-Rodziewicz
Poseł na Sejm RP
10 grudnia 2018 roku
Interpelacja w oryginalnym brzmieniu


Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła w dniu 31 stycznia 2019 roku pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację pani poseł na Sejm RP, Anny Schmidt-Rodziewicz,  w sprawie interpretacji przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Ad. 1

Zgodnie z § 4 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) – zwanego dalej: „rozporządzeniem z dnia 14 października 2015 r.” – Narodowy Fundusz Zdrowia (zwany dalej: „NFZ”) przekazuje podmiotom leczniczym będącym świadczeniodawcami środki finansowe, które świadczeniodawcy ci przeznaczają w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej o 1200 zł (od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.), a następnie o 1600 zł (od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.).

Na skutek dodania do treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. przepisu § 4a (na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. poz. 1681, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2018 r.”) wprowadzony został obowiązek przeznaczenia przez świadczeniodawcę części środków finansowych otrzymywanych z NFZ na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy. Na mocy wspomnianego przepisu pracownikom tym zapewnia się od dnia 1 lipca 2019 r. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r.

Celem przedmiotowej zmiany rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. było zastąpienie pozbawionych cechy trwałości dodatków do wynagrodzeń wzrostem wynagrodzenia zasadniczego. Przeczytaj ciąg dalszy odpowiedzi…


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8110 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze