Stanowiska pracy "pielęgniarka" oraz "starsza pielęgniarka" mają zniknąć z wykazu stanowisk pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych. 1 KOMENTARZ.

3 min czytania
Aktualności

                                                                         PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia ……………………….. 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.) załącznik nr 3 do rozporządzenie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


 

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)
Zmiana załącznika do przedmiotowego rozporządzenia określającego „Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych” wynika z faktu, iż nie wszystkie stanowiska pracy występujące w zakładach opieki zdrowotnej, będą występować w stajach sanitarno-epidemiologicznych ze względu na odmienny charakter obydwu rodzajów jednostek. Te ostatnie posiadają charakter bardziej kontrolno-nadzorczy, a nie medyczny. Pracować w nich powinni pracownicy o innych kwalifikacjach niż w zakładach opieki zdrowotnej. W tabeli zaszeregowania stanowisk pracy dla państwowych inspektorów sanitarnych, stanowiącej załącznik do przedmiotowego rozporządzenia uzależniono kategorię zaszeregowania od liczebności pracowników zatrudnianych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Kryterium to przekłada się także na wielkość stacji, a przez to również na zakres sprawowanego nadzoru, ilość zadań, zakres odpowiedzialności. W związku tym, iż kategorie zaszeregowania są także czynnikiem służącym do ustalania elementów treści stosunków pracy, uzasadnione jest wprowadzanie różnych kategorii zaszeregowania w zależności od wielkości stacji (liczebności pracowników zatrudnianych w stacjach).
Tabela zaszeregowania odzwierciedla kategorie zaszeregowania pracowników zgodnie z wykazem stanowisk i dopasowuje je do zmienionego charakteru działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako rządowej administracji zespolonej i niezespolonej. Z dotychczasowego wykazu znikają takie stanowiska jak:
1) starszy instruktor higieny;
2) starszy instruktor do spraw oświaty zdrowotnej;
3) instruktor higieny;
4) instruktor do spraw oświaty zdrowotnej;
5) starsza rejestratorka medyczna;
6) rejestratorka medyczna;
7) starsza sekretarka medyczna;
8) sekretarka medyczna;
9) statystyk medyczny;
10) dezynfektor ;
11) maszynistka;
12) telefonistka.
Stanowiska te odpowiadają bowiem zadaniom zakładu opieki zdrowotnej sensu stricto, a stacja sanitarno epidemiologiczna, mimo iż zorganizowana w formie zakładu opieki zdrowotnej, nie świadczy usług zdrowotnych.
Powyższa regulacja w zakresie stanowisk, które znikną z dotychczasowego wykazu, skorelowana jest także z projektem rozporządzenia wydawanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zmienionym przez art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz 753 i Nr 99, poz. 826) – poprzez zawarcie w § 3 ust. 3 (przepis przejściowy) wykazu stanowisk adekwatnego do zmienionego charakteru działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako rządowej administracji zespolonej. Z tym, że enumeratywnie wymienione powyżej stanowiska znikną w przypadku rozwiązania stosunku pracy albo wygaśnięcia umowy o pracę, albo gdy osoba ta zaprzestanie wykonywania pracy na danym stanowisku z innych przyczyn – stanowisko to ulega likwidacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie zmiany dotyczące ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Dlatego też termin wejścia w życie projektu rozporządzenia (§ 2) został skorelowany i określony na 1 stycznia 2010 r. biorąc pod uwagę § 127 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej’ (Dz.U. Nr 100, poz. 908) zgodnie z którym rozporządzenie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono wydawane.

Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja pochodzi ze strony internetowej MZ

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze