Stanowisko samorządu zawodowego w sprawie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 105/DSOZ/08 w sprawie realizacji umów w rodzaju poz.

5 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinna

Stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych, powołanej przy NRPiP podjęte w dniu 17 listopada 2008 roku do Zarządzenia Nr 105/DSOZ/08 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Komisja ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych, działająca przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych wnioskuje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o natychmiastową zmianę Zarządzenia Nr 105/DSOZ.
Powyższy dokument, stanowiący podstawę do warunków zawierania i realizacji umów na 2009 rok nie konsumuje zapewnionych podczas rozmów w Centrali NFZ uzgodnień z przedstawicielami NFZ, które odbyły się w dniach 28 października 2008 roku oraz 3 listopada 2008 roku. Zapewnienia NFZ dotyczyły pozostawienia warunków kontraktowania świadczeń pielęgniarskich i położniczych na dotychczasowych warunkach, określonych w Zarządzeniu Nr 26/2008/DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 maja 2008 roku. Komisja uważa, że Narodowy Fundusz Zdrowia pomijając głos najliczniejszej grupy świadczeniodawców w podstawowej opiece zdrowotnej jawi się jako monopolista, dyktując jednostronnie wszelkie warunki świadczeń, które są niekorzystne dla środowiska pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej i położnych podstawowej opieki zdrowotnej. Proces kontraktowania świadczeń powinien opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu partnerów oraz racjonalnym stosunku do podstawowych zasad ekonomii. Nie godzimy się na łamanie art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w stosunku do grupy zawodowej pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym żądamy opracowania Zarządzenia, które będzie uwzględniało następujące kwestie postulowane przez nasze grupy zawodowe:
1. Żądamy bezwzględnego utrzymania stawek kapitacyjnych dla pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, korygowanych odpowiednim współczynnikiem dla grupy wiekowej:

Pielęgniarki
1) od 3 m. Ż. do 6 r. ż. – współczynnik 1,6
2) od 7 r. Ż. do 65 r. ż. – współczynnik 1,0
3) powyżej 65 r. ż. – współczynnik 2,0
4) podopieczni DPS – współczynnik 2,5
5) pacjenci wymagający leczenia trudno gojących się ran – współczynnik 3,0.
6) pacjenci insulinozależni wymagający podawania insuliny z rozpoznaniem według ICD 10 E10-E14 – współczynnik 3,0.
Położne
1) od 0 do 2 m. ż. – współczynnik 10,0
2) osoby płci żeńskiej od 16 r. ż. do 40 r. ż. – współczynnik 1,6
3) kobiety ze schorzeniami ginekologiczno – onkologicznymi-– współczynnik 3,0.
4) pozostałe osoby płci żeńskiej – współczynnik 1,0
2. Bezwzględne odrzucenie mieszanego systemu finansowania świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Jednoznaczne określenie definicji gabinetu pielęgniarki / położnej POZ zgodnie z następującą propozycją:
„Gabinet pielęgniarki/położnej poz – rozumie się przez to pomieszczenie umożliwiające przechowywanie dokumentacji medycznej, sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnej do realizacji świadczeń pielęgniarskich / położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej”.
4. Bezwzględne respektowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych zagwarantowanej ustawą zmiana brzmienia art. 13 pkt. 2 Zarządzenia Nr 105/DSOZ/08.
5. Zmianę brzmienia § 4 ust. 5 pkt 3) zgodnie z propozycją:
„3) dla praktyk pielęgniarek i położnych – w art. 25 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57 z 2001r, poz. 602 ze zmianami)” – analogicznie jak w stosunku do lekarzy.
6. Uwzględnienie miejsca wykonywania świadczeń przez pielęgniarkę/położną POZ w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu świadczeniodawcy.
7. Zapewnienie dostępności i ciągłości do świadczeń ambulatoryjnych, leczniczych w gabinecie zabiegowym lekarza POZ.
8. Jednoznaczne określenie definicji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z następującą propozycją:
„pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 25) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), „położna podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 28) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
9. Żądamy przywrócenia odrębnego druku deklaracji wyboru dla poszczególnych świadczeniodawców: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarza rodzinnego, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki rodzinnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej/ położnej rodzinnej.
10. Wykreślenie z Zarządzenia Nr 105/DSOZ/08 „Nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ”.
11. Przygotowanie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: programy profilaktyczne, dostosowanych do kompetencji pielęgniarki / położnej POZ:
1) program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny;
2) program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy;
3) programu badań prenatalnych,
4) programu profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne.
5) program profilaktyki chorób układu krążenia.
12. Utrzymanie opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (policealnej 2,5 letniej).

Podsumowując, Komisja ds. kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej NRPiP uważa, iż Zarządzenie Nr 105/DSOZ/08 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:podstawowa opieka zdrowotna w ewidentny sposób ogranicza dostępność świadczeniobiorców do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki, położne podstawowej opieki zdrowotnej, jak też stanowi zagrożenie dla ich zdrowia, życia i bezpieczeństwa. Narusza także zasadę równości świadczeniodawców.
Propozycja kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne POZ uniemożliwia realizację umów w tym zakresie, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania pielęgniarstwa i położnictwa w podstawowej opiece zdrowotnej.
Uczestnicy spotkania w dniu 17 listopada 2008 roku uważają, że Zarządzenie jednoznacznie preferuje jedną grupę świadczeniodawców na rynku usług zdrowotnych, dlatego w przypadku nie uwzględnienia żądań naszego środowiska zostaną podjęte działania zmierzające do skierowania tego faktu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko stosowaniu praktyk monopolistycznych polegających na nadużywaniu pozycji dominującej jednego świadczeniobiorcy – lekarza na rynku zawierania i finansowania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, tym samym niedopuszczenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach przedmiotowego Zarządzenia.

Przedstawiając powyższe wnosimy do Narodowego Funduszu Zdrowia o zaniechanie stosowania praktyk polegających na zawężeniu kręgu podmiotów przystępujących do składania ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Ponadto wskazujemy, że zarówno Komisja działająca przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych jak też Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, nie może pozostać bierna na działania sprzeczne z interesem członków samorządu pielęgniarek i położnych i nie
respektowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia przepisów prawa.

Wnioskujemy o bezwzględne ich przestrzeganie obejmujące zakres przepisów określonych w § 2 ust. 2 – ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
W przypadku nie respektowania naszych postulatów zostaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych podjęte w trybie natychmiastowym działania, o których mowa w niniejszym stanowisku.

(-)Ewa Taranta – Przewodnicząca Komisji
(-) BoŜena Gościewska – członek Komisji
(-) Maria Stachowska – członek Komisji
(-) Tadeusz Wadas – członek Komisji
(-) Maria Matusiak – członek Komisji
(-) Emilia Kin – członek Komisji
(-) Beata śółkiewska – członek Komisji ds. Położnych

Źródło informacji: strona internetowa Naczelnej Izby PiP

Zobacz także:

Aktualności według działów – pielęgniarka, położna poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów – pielęgniarka, położna poz

Obowiązujące regulacje prawne:

Pielęgniarka POZ – zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 80 KOMENTARZY! 

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. ’Zaczyna się AGONIA’. 

Prezez NFZ określił warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Kolejne wystąpienie redakcji Gazety i Portalu w odpowiedzi na niesatysfakcjonujące stanowisko NFZ w sprawie kontroli realizacji ustawy podwyżkowej w poz.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7698 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Od 5 623 do 7 305 PLN. Minimum średnie wykształcenie zawodowe.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek Miejsce pracy: Warszawa Zakres obowiązków: – przygotowywanie gabinetów zabiegowych, lekarskich i diagnostycznych poprzez sprawdzanie ich stanu gotowości do świadczenia…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Polecamy torbę z krzyżówką z zawodami medycznymi.

1 min czytania
Torby na zakupy, do pracy W asortymencie Sklepu Pielęgniarek i Położnych znajdziemy kilak wzorów toreb bawełnianych. Są one dedykowane pielęgniarkom i położnym….
Aktualności

Izby pielęgniarek – czas skończyć z patologią. Rzecz o zarobkach i składkach.

1 min czytania
Pielęgniarka o zarobkach w izbach pielęgniarek i składkach ściąganych przez izby Witam Serdecznie. w środowisku pielęgniarek tematem numer jeden są obecne problemy…
Komentarze