Studia pomostowe dla położnych. Poseł pyta MZ, dlaczego położne w wielu rejonach kraju pozbawione są możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów pomostowych? Ta interpelacja poselska to efekt pisma położnej, skierowanego do posłów a opublikowanego w maju na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

5 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostoweStudia pomostoweStudia pomostowe - fikcyjne praktyki
Studia pomostowe dla położnych. Poseł pyta MZ, dlaczego położne w wielu rejonach kraju pozbawione są możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów pomostowych? Ta interpelacja poselska to efekt pisma położnej, skierowanego do posłów a opublikowanego w maju na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

>

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie studiów pomostowych dla położnych z Lubelszczyzny

Szanowna Pani Minister! Do mojego biura poselskiego wpłynęło w powyższej sprawie pismo od zaniepokojonych położnych z woj. lubelskiego, które zwracają uwagę na fakt, iż zostaną pozbawione możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów pomostowych. Stanie się tak, ponieważ jedyna uczelnia (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), która dotychczas kształciła odpłatnie w tym systemie, rezygnuje z kształcenia w ramach studiów pomostowych (nawet odpłatnie), nie wnioskując przy tym o fundusze unijne na bezpłatne szkolnictwo.

   Konieczność dostosowania przepisów normujących system kształcenia pielęgniarek do wymogów unijnych poskutkowała wprowadzeniem jako jednego z etapów kształcenia pielęgniarek i położnych studiów pomostowych. Zgodnie z normami prawnymi samorządy straciły możliwość organizowania kształcenia kadry pielęgniarskiej na poziomie szkół policealnych, prawo unijne wymaga bowiem ukończenia studiów przez adeptki pielęgniarstwa.

   Obecnie, zgodnie z przepisami dyrektyw europejskich, uznawane są kwalifikacje pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra. W świetle takich zapisów kwalifikacje zawodowe absolwentek liceów medycznych, nawet tych z wieloletnim stażem pracy, nie będą uznawane poza granicami Polski. Podjęcie trzyletnich studiów licencjackich lub studiów zawodowych tzw. pomostowych umożliwia zdobycie wyższego wykształcenia przez pielęgniarki posiadające świadectwa ukończenia szkoły średniej, a w efekcie dostosowanie starego systemu kształcenia kadry pielęgniarskiej do wymogów unijnych.

   Jednak najbliższa uczelnia oferująca przedmiotowe studia jest dopiero w Warszawie. Koszty dojazdów i pobytu na uczelni dla niejednej położnej są barierą nie do pokonania.

   Mając na względzie powyższe propozycje, proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Czy, a jeżeli tak, to kiedy ministerstwo przewiduje uruchomienie bezpłatnych studiów pomostowych dla położnych na terenie Lubelszczyzny?

   2. Co jest powodem rezygnacji jedynej uczelni państwowej na Lubelszczyźnie z bezpłatnego nauczania położnych w ramach studiów pomostowych?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Zbigniew Matuszczak

   Chełm, dnia 10 maja 2010 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – w sprawie studiów pomostowych dla położnych z Lubelszczyzny

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana Zbigniewa Matuszczaka, posła na Sejm RP, przekazaną przy piśmie, znak: SPS-023-16115/10, z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie studiów pomostowych dla położnych z Lubelszczyzny uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Na wstępie pragnę wyjaśnić, iż ukończenie tzw. studiów pomostowych nie jest obowiązkowe dla pielęgniarek i położnych. Ta forma kształcenia, podejmowana w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania tytułu licencjata z możliwością kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich czy podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej, wiąże się z indywidualną decyzją każdej pielęgniarki lub położnej. Jednocześnie wyjaśniam, iż niepodjęcie studiów pomostowych nie skutkuje żadnymi ograniczeniami w prawie wykonywania zawodu, a uprawnienia zawodowe w obrębie danej grupy zawodowej są równoważne bez względu na system kształcenia, w którym pielęgniarka czy położna uzyskała kwalifikacje zawodowe. Oznacza to, że posiadane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej uzyskane w wyniku kształcenia zrealizowanego w poprzednim systemie szkolnictwa średniego nadal upoważnia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w pełnym zakresie określonym ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Odnosząc się do pytania dotyczącego powodu rezygnacji jedynej uczelni państwowej na Lubelszczyźnie z bezpłatnego nauczania położnych w ramach studiów pomostowych, informuję, iż Uniwersytet Medyczny w Lublinie wyjaśnił, iż ze względu na ograniczone zasoby dotyczące bazy dydaktycznej uczelnia podjęła decyzję, aby zasoby te wykorzystać w przyszłości w celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia przy przygotowywaniu do zawodu kandydatek po liceum, które dopiero przygotowują się do wykonywania zawodu położnej i będą kształcić się na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, po ukończeniu których wzmocnią zasoby kadrowe grupy zawodowej położnych na rynku pracy. Powyższa decyzja pozwoliła uczelni zaproponować utrzymanie limitów przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku położnictwo na rok akademicki 2010/2011 na poziomie 80 miejsc.

   Ponadto UM w Lublinie podkreślił, iż prowadzi kształcenie na kierunku położnictwo na studiach drugiego stopnia, oferując na rynku edukacyjnym produkt, którego absolwentki z tytułem zawodowym licencjata położnictwa nie znajdą w uczelniach niepublicznych. W związku z tym należy docenić wagę realizacji tej formy kształcenia, dającej możliwość uzyskania tytułu magistra położnictwa, i stworzenie potencjalnej możliwości dalszego rozwoju naukowego w ramach kształcenia na studiach doktoranckich. Uniwersytet Medyczny w Lublinie dysponuje potencjałem kadrowym w tym zakresie i uznaje za swoją misję i obowiązek zaoferowanie absolwentom z tytułem zawodowym licencjata położnictwa kontynuacji edukacji na studiach drugiego i trzeciego stopnia, a tym samym realizacji własnej misji budowania kadry naukowej kraju w tym obszarze. Dodatkowo z informacji przedstawionej przez UM w Lublinie wynika, iż w najbliższym czasie, kiedy baza dydaktyczna uczelni zostanie poszerzona, uczelnia będzie mogła ponownie rozważyć kontynuację kształcenia w ramach studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

   Jednocześnie informuję, iż studia pomostowe dla położnych prowadzą: Akademia Medyczna w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, CM UJ w Krakowie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej i Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu.

   Wymienione uczelnie przystąpiły do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację studiów pomostowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2010 i podpisały umowy ramowe. Uczelnie te będą mogły składać oferty wykonawcze na realizację studiów pomostowych, które rozpoczną się w roku akademickim 2010/2011. Po ukazaniu się rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2010/2011 rozpocznie się druga część postępowania – wybór uczelni prowadzących studia pomostowe od października 2010 r. Zaproszenia do składania ofert wykonawczych zostaną skierowane do wszystkich uczelni, z którymi podpisano umowy ramowe, po wejściu w życie ww. rozporządzenia ministra zdrowia. Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawczych to czerwiec – lipiec br.

   W związku z powyższym osoby zainteresowane kształceniem na studiach pomostowych dla położnych, współfinansowanych ze środków EFS, powinny interesować się rekrutacją w ww. uczelniach i dzwonić do wybranej szkoły lub odwiedzać jej stronę internetową celem uzyskania bliższych informacji. Ponadto dodatkowe informacje na temat przedmiotowego projektu można znaleźć również na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl w zakładce: Pielęgniarki i położne – projekt systemowy.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Haber

   Warszawa, dnia 18 czerwca 2010 r.

 

Zobacz także:

5 maja 2010 roku – Zobacz pismo położnej do posłów w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8266 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Sukienki dla pielęgniarek - idealne na upały w pracy.

1 min czytania
Odzież medyczna dla pielęgniarek Pacjenci coraz częściej zwracają uwagę na to, jak ubrany w trakcie wykonywania swojej pracy jest personel medyczny. Warto…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy wydał wyrok. 

7 min czytania
Przełożona pielęgniarki: „nie panowała nad swoimi emocjami i słowami”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
Komentarze