Szkolenia dla pielęgniarek zdrożeją? – artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl – nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

3 min czytania
Aktualności

      

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wpływających na wzrost kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 

Szanowna Pani Minister,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych. Sprawuje ona pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej dla ochrony interesu publicznego (art. 2 ust. 1 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. w zw. z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP).

Co więcej, również samorząd zobowiązany jest do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011.174.1038 z dnia 23 sierpnia 2011 r.). Z obowiązkiem tym powiązany jest obowiązek członków tegoż samorządu do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Obowiązki te realizowane są za pośrednictwem spółki współtworzonej przez Izbę – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz pielęgniarek i położnych na terenie całego kraju usługi w zakresie kształcenia podyplomowego, umożliwiając tym samym pielęgniarkom i położnym realizowanie ich ustawowych praw i obowiązków w zakresie kształcenia.  

Z uwagi na przedmiot i zakres działalności Spółka prowadzi działalność w głównej mierze w oparciu o zawierane umowy o świadczenie usług kształcenia.

W związku z powyższym wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 r. zmiany w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (m.in. art. 8a ust. 1 Ustawy) 

mają istotny wpływ nie tylko na działalność Spółki, ale także na dostęp pielęgniarek i położnych do różnych form kształcenia podyplomowego.

Wprowadzenie godzinowego, minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców oznacza istotny wzrost kosztów prowadzenia usług w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych. Ostatecznie może to doprowadzić do zwiększenia obciążeń finansowych, które będą musiały pokryć ww. podmioty, chcąc realizować ustawowy obowiązek kształcenia. Dla przykładu można wskazać, iż koszt zapewnienia opiekuna stażu przez jeden dzień, wobec wprowadzonego minimalnego wynagrodzenia godzinowego w umowach zlecenia, może wzrosnąć nawet kilkakrotnie.  

Powyższe rozwiązania mogą doprowadzić do sytuacji, w której zwiększone koszty, jakie w związku z tym powstaną, w części obciążą pielęgniarki i położne, które będą chciały skorzystać z różnych form kształcenia podyplomowego. Wynika to z faktu, że wzrost ten będzie na poziomie, który uniemożliwi jego pokrycie w całości przez Spółkę.  Warto jednak zaznaczyć, iż minimalne wynagrodzenie godzinowe dla zleceniobiorców nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca dopuścił szereg wyłączeń, w szczególności w zakresie usług opiekuńczych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r., wyłączone są usługi polegające na: „sprawowaniu w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób, przy czym opieka ta jest uzasadniona, czy to ze względu na korzystanie przez te osoby z wypoczynku w miejscu oddalonym od ich miejsca zamieszkania, czy to ze względu na ich szczególne potrzeby w życiu codziennym. Obowiązki świadczenia usługi odnoszą się do pełnienia opieki przez całą dobę, co nie jest jednoznaczne z ciągłą aktywnością w tym czasie. Charakter opieki polega na pozostawaniu w gotowości fizycznej, społecznej oraz psychicznej 24 godziny na dobę. W związku z powyższym nie można uznać pełnienia roli opiekuna podczas wypoczynku lub osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy za osobę wykonującą usługi w przeliczeniu na konkretną liczbę godzin”.

Cytowane uzasadnienie wskazuje, iż w ocenie ustawodawcy sprawowanie opieki w znaczeniu pozostawania w gotowości fizycznej jest podstawą do zwolnienia usług tego rodzaju z obowiązku stosowania stawki minimalnej.

Zasadne jest więc podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wyłączenia spod stosowania ww. ustawy także umów zlecenia dotyczących świadczenia usług edukacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, a w szczególności usług świadczonych przez opiekunów staży i włączenie ich do katalogu zwolnień.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytanie: Czy Ministerstwo przewiduje możliwość dokonania powyższego wyłączenia wobec stosowania minimalnej stawki godzinowej w przedmiotowej sprawie?
 

Z wyrazami szacunku,

Krystyna Wróblewska

Poseł na Sejm RP

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8007 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Szefowa izby pielęgniarek o przyczynach ogromnego skłócenia środowiska pielęgniarskiego.

2 min czytania
Pani prezes izby pielęgniarek o debacie sejmowej w sprawie projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl publikujemy treść wywiadu, którego udzieliła…
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki o obowiązku pracy w szpitalu po szkole pielęgniarskiej.

2 min czytania
Praca po LM i studiach Pielęgniarki, które kończyły Liceum Medyczne pracę w zawodzie musiały rozpocząć od dwuletniego okresu pracy szpitalach. „Kiedyś był…
AktualnościOferty pracy

Praca dla "doświadczonej" pielęgniarki.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej poszukuje doświadczonej pielęgniarki, gotowej do podjęcia wyzwań i angażującej się w kompleksową opiekę pacjentów….
Komentarze