Szpital pielęgniarkę z tytułem magistra i specjalisty zaszeregował do grupy 5. Argumentacja szpitala przed sądem.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Szpital pielęgniarkę z tytułem magistra i specjalisty zaszeregował do grupy 5. Argumentacja szpitala przed sądem.

Szpital pielęgniarkę z tytułem magistra i specjalisty nie zaszeregował do grupy 2. Argumentacja szpitala

Pielęgniarka pozwała szpital za brak zaszeregowania do grupy 2 w siatce płac. W pierwszej części w artykule pt. Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalisty pozwała szpital. Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych opublikował fragment uzasadnienia sądu, w którym opisano żądania pielęgniarki. Wykazano także jakie straty finansowe poniosła pielęgniarka z tytułu zaszeregowania nie do grupy 2 siatki płac lecz do grupy 5.

Poniżej z uzasadnienia sądu publikujemy fragment, w którym jest zaprezentowane stanowisko szpitala oraz odniesienie się do jego treści przez skarżącą pielęgniarkę.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwany Szpital (…) w W. M. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wskazał, że powódka zatrudniona jest na stanowisku „pielęgniarka – specjalistka”, dla którego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – minimalnym wymaganym wykształceniem jest średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz dwuletni staż pracy w zawodzie (pkt 32 Załącznika). Potwierdził fakt zaszeregowania powódki do 5 grupy z współczynnikiem 1,02.

Szpital: na stanowisku pracy znaczenie ma wykształcenie wymagane a nie posiadane przez pielęgniarkę

Wskazał, że w jego ocenie istotne znaczenie przy kwalifikowaniu pracowników do właściwej grupy zawodowej ma wykształcenie – nie tyle posiadane, co wymagane na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik. Zwrócił uwagę, że ustawa z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych odnosi się do stanowiska, a nie do wykształcenia. W przekonaniu pozwanego współczynnik określony w załączniku do ustawy nie jest ściśle związany z rzeczywistym wykształceniem, a z kwalifikacjami wymaganymi na danym stanowisku przez podmiot zatrudniający.

Podkreślił, że zgodnie z załącznikiem do ustawy „Współczynnik pracy” w którym określono „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku” i przynależne grupom „współczynniki pracy” – w pkt 5 tabeli dla pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją ustala się współczynnik pracy na poziomie 1,02.

Tym samym zaszeregowanie pracownika wykonującego zawód pielęgniarki powinno się odbywać w oparciu o określony przez pracodawcę wymóg posiadania określonego wykształcenia na danym stanowisku i treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (szczególnie pkt I ppkt 32).

Szpital: to pracodawca decyduje do jakiej grupy siatki płac zaszeregować pielęgniarkę. Musi brać pod uwagę także zasadę Kodeksu pracy: jednakowa płaca za jednakową pracę

Na tej podstawie pozwany uznał, że niezależnie jakich kwalifikacji wymaga pracodawca, współczynnik pracy winien odpowiadać tym wynikającym z ww. rozporządzenia, a pracodawca kwalifikując pracowników do właściwej grupy zawodowej powinien brać pod uwagę faktyczną strukturę zatrudnienia na istniejących w podmiocie leczniczym stanowiskach pracy oraz wymogi stawiane zatrudnianym na nich pracownikom.

Odnosząc się do zasad zaszeregowania wynikających z przepisów kodeksu pracy stwierdził, że ewentualne podniesienie wykształcenia przez pracownika nie może wpływać na stopień zaszeregowania, w szczególności w sytuacji, gdy pracownik wykonuje identyczną pracę jak pozostały personel medyczny na tym stanowisku, ponieważ naruszyłby art. 18 3c kp dotyczący jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

Na potwierdzenie zajętego stanowiska w tym zakresie pozwany przytoczył treść uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 22.04.2022 r. wydanego w sprawie sygn. akt III Pa 5/22. Podniósł, iż wbrew twierdzeniom pozwu przyznany powódce dodatek ma charakter motywacyjny i nie jest bezpośrednio związany ze stopniem zaszeregowania, tym samym nie powinien zostać uznany za przejaw potwierdzenia zaszeregowania do danej grupy (sprzeciw od nakazu zapłaty k. 22-27).

Skarżąca pielęgniarka podtrzymuje swoje stanowisko. Nie zgadza się z argumentacją szpitala

W odpowiedzi na sprzeciw pielęgniarka podtrzymała w całości stanowisko w sprawie, uznając że pozwany w sposób niewłaściwy realizuje przepisy ustawy z 26.05.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Pielęgniarka: szpital przecież składał do NFZ oświadczenia i przytacza treść wykładni ministerstwa zdrowia

Wskazała, że pozwany co najmniej kilkukrotnie składał do (…) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oświadczenia, że wymaga od osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki – specjalistki posiadania tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.

Powódka wskazała, że tak też zapis ten rozumie Ministerstwo Zdrowia, albowiem w piśmie z dnia 17 czerwca 2022 r. Podsekretarz Stanu P. B. wskazał, że „Od lipca gwarantowane najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla magistra pielęgniarstwa i położnictwa ze specjalizacją wzrośnie o 1 827 zł tj. z 5 477,51 zł do 7 304,66 zł (wzrost o 33%). Pielęgniarka i położna z tytułem magistra, ale bez specjalizacji, będzie zarabiać o 1 590 zł więcej: wzrost z 4 185, 65 zł do 5 775,78 zł (wzrost o 38%).”

Pielęgniarka wskazała, że w ustawie wskazano, że wynagrodzenie przypisane jest do kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, a nie kwalifikacji jakich wymaga pracodawca. Ponadto ustawa nie wymaga od podmiotów publicznych, by gwarantowały pracownikom medycznym wynagrodzenie według minimalnych wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku.

Pielęgniarka: dlaczego pielęgniarki z wykształceniem średnim szpital zaszeregował do grupy 2

Powódka wskazała, że pracodawca zaszeregował pielęgniarki oddziałowe, co do których właściwe przepisy wymagając przynajmniej średniego wykształcenia medycznego w zawodzie pielęgniarka, do grupy 2, co świadczy o niekonsekwencji w zakresie polityki płacowo-kadrowej.

Pielęgniarki mają obowiązek stałego dokształcania się…

Wskazał, że na pracowniku ciąży ustawowy obowiązek dokształcania się, a pozwany otrzymał od (…) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia aneksy finansowe do umów zawartych pomiędzy ww. organem a szpitalem, w ramach których została zwiększona cena jednostek rozliczeniowych na okres lipiec-grudzień 2022 r. oraz został zwiększony ryczałt (…) na okres lipiec – grudzień 2022 r. Tym samym środki na wyższe wynagrodzenie pielęgniarek i położnych zostały ujęte w wycenie świadczeń medycznych (pismo procesowe pełnomocnika powódki z dnia 07.11.2022 r. k. 33-35).

Jakie stanowisko w powyższej sprawie zajął sąd? Kolejny artykuł o tej sprawie na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych wkrótce.

Zobacz również artykuły w nowym dziale na portalu pt. Odszkodowania dla pielęgniarek i położnych LM oraz SM.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 16

Bądź pierwszym, który oceni wpis

625 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko w poszukiwaniu świadomości o płacach pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko autorką skandalicznych zapisów siatki płac pielęgniarek i położnych Najpierw ta pani coś wymyśliła, potem autorytatywnie wprowadziła w życie. Była…
Aktualności

Pielęgniarki pracujące za granicą o 24-godzinnych dyżurach.

2 min czytania
Pielęgniarki o pracy dobowej za granicą Praca pielęgniarek w systemie 24-godzinnym ma swoich zwolenników oraz rzesze osób, które zwracają uwagę na bezpieczeństwo…
Aktualności

Wiedza pielęgniarek na temat lewokomorowej niewydolności serca.

1 min czytania
Badania ankietowe wśród pielęgniarek i położnych Do redakcji pielegniarki.info.pl bardzo często zgłaszają się studenci pielęgniarstwa i położnictwa z prośbą o publikację kwestionariuszy…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – kiedy kurs kwalifikacyjny daje uprawnienia, ale nie pieniądze.