Trzy kluczowe stanowiska pielęgniarek. Odpowiedź ministerstwa zdrowia.

8 min czytania
Aktualności


Zawód pielęgniarki 2020 – trzy kluczowe stanowiska środowiska zawodowego

Warszawa, dnia 28.05.2020 r.

Pan
Prof. Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

Wobec tak trudnych wyzwań z jakimi przyszło zmierzyć się nam w Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie nie tylko ze zrozumieniem przyjmuje przyjęte przez resort zdrowia priorytety ale także inicjuje i wspiera wszystkie działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, w szczególności pielęgniarek i położnych.

W odpowiedzi na potrzeby i bieżącą sytuację epidemiologiczną. tworzymy wytyczne, rekomendacje i procedury – we współpracy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z wybranymi ośrodkami akademickimi w kraju, został przekazany do użytku między innymi e-book „Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii”.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną kraju oraz w poczuciu ogromnej odpowiedzialności za zapewnienie wysokich standardów świadczeń pielęgniarskich, pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na konieczność intensyfikacji działań na rzecz wdrażania celów i działań zawartych w dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętym uchwałą Rady Ministrów nr 124/2019 z dnia 15.10.2019 r. Na posiedzeniu w dniu 26 maja br. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego odniósł się do konieczności podjęcia działań na rzecz zwiększenia samodzielności zawodowej pielęgniarek w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Opiece Długoterminowej oraz kształcenia pielęgniarek i położnych. W załączeniu przekazuję trzy stanowiska ZG PTP w ww. sprawach, z uprzejmą prośbą o podjęcie działań na rzecz wdrożenia przekazanych rekomendacji i postulatów.

Z wyrazami szacunku

Preses PTP Grażyna Maria Wójcik

Zawód pielęgniarki 2020 – trzy kluczowe stanowiska środowiska zawodowego – odpowiedź ministerstwa zdrowia

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.
PPWA.07.127.2020.MP
Pani
Grażyna Maria Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2020 r. znak ZG PTP/10/1-1/2020 przekazujące podjęte na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego stanowiska odnoszące się do konieczności podjęcia działań na rzecz zwiększenia samodzielności zawodowej pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej i opiece długoterminowej oraz kształcenia pielęgniarek i położnych, uprzejmie informuję.
Przywołany w stanowiskach dokument pn. „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.) przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 15.10.2019r. jest bardzo istotny w dążeniu do zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i dostępności do opieki pielęgniarskiej i położniczej dla pacjentów i społeczeństwa. Działania wynikające z w/w dokumentu są sukcesywnie podejmowane i realizowane.

Mając na uwadze powyższe oraz odnosząc się do Stanowiska 3/2020 w sprawie rozwoju i wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej, w części dotyczącej zakończenia prac nad nowelizacją Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam, iż prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotne, w którym przedstawione zostały rozwiązania dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki i położne, tj. porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej są na końcowym etapie prac legislacyjnych.

Odnosząc się do kwestii związanej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uprzejmie wyjaśniam, iż konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wynika z nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (zwanej dalej „ustawą o POZ”) w zakresie art. 10, dokonanej przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia ograniczony został zakres danych, zawartych we wzorach deklaracji wyboru, wprowadzono także możliwość złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (co wynika z nowego brzmienia przepisów ustawy o POZ). Zmiany te miały na celu przede wszystkim ograniczenie biurokratyzacji oraz usprawnienie procesu składania przedmiotowych deklaracji.
Intencją projektodawcy nie była natomiast ingerencja w samodzielność zawodową pielęgniarek oraz położnych POZ. Warto również zaznaczyć, że nowy projekt rozporządzenia (MZ 862), nie wprowadzał zmian w odniesieniu do tzw. „wspólnej
deklaracji wyboru”, a analogiczne rozwiązanie w zakresie ww. załącznika nr 4 obowiązuje obecnie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1295 i 1852)).

Mając na uwadze zastrzeżenia zgłaszane przez środowisko pielęgniarek i położnych w toku konsultacji publicznych, dnia 29 maja br., Ministerstwo Zdrowia zorganizowało spotkanie, którego przedmiotem były prace nad przedmiotowym projektem rozporządzenia (MZ 862), szczególnie w zakresie budzącego sprzeciw środowiska § 1 pkt 4 oraz załącznika nr 4 – tzw. „wspólnej deklaracji wyboru”. W ww. spotkaniu udział wzięli reprezentacji środowiska pielęgniarek i położnych oraz kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. W toku dyskusji omówione oraz wyjaśnione zostały kwestie budzące wątpliwości oraz obawy środowiska pielęgniarek i położnych POZ. Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do przedstawionych przez ww. grupę postulatów, stosownie zmieniając treść projektu rozporządzenia.

W odniesieniu do Stanowiska 4/2020 w sprawie rozwoju świadczeń pielęgniarskich w dziedzinie opieki długoterminowej, w części dotyczącej zagwarantowania równego traktowania finansowania świadczeń opieki długoterminowej w Polsce opartego o wycenę świadczeń a nie decyzje poszczególnych Dyrektorów Oddziałów NFZ, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Zgodnie z § 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 320 ze zm.), ceny poszczególnych świadczeń lub ceny odpowiadających im jednostek rozliczeniowych uzgadniają strony umowy w trybie określonym przepisami art. 142, art. 143, art. 159 i art. 161b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem taryfy świadczeń, w przypadku jej ustalenia. Uzgodnienia, o których mowa powyżej, rozpoczynają się od ceny określonej w ofercie złożonej przez świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie umowy.
A zatem NFZ kontraktując przedmiotowe świadczenia uwzględnia taryfę świadczeń opieki długoterminowej, która jest wyrażona w wartościach względnych (w punktach), natomiast w rozliczeniach z danym świadczeniodawcą stosuje się cenę świadczenia wynegocjowaną w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Ponieważ cena jest jednym z kryteriów oceny ofert i często jest obniżana przez samych oferentów, nie jest możliwa realizacja postulatu „równego traktowania finansowania świadczeń opieki długoterminowej”.

Na przestrzeni lat 2014 – 2019 środki w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczone na zakup świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zwiększyły się o ponad 70% (1 109 343 000 zł 2014 r. do 1 907 236 000 zł 2019 r.).

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 roku dokonał zwiększenia finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych.

Dokonano również zmiany w przepisach zarządzenia2 w zakresie świadczeń domowej wentylacji mechanicznej, polegającej na zróżnicowaniu wyceny świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu wentylacji pacjenta oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego, określonych w rozporządzeniu.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił priorytet polegający na wyrównaniu poziomu dostępności do świadczeń opieki długoterminowej (ZPO, ZOL) dla pacjentów powyżej 75 r. ż. w szczególności poprzez zwiększenie finansowania świadczeń na obszarach, w których utrzymują się dysproporcje w dostępie do tych świadczeń. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wdrożeniem nowego świadczenia gwarantowanego o nazwie Dzienna Długoterminowa Opieka Medyczna.
Planuje się, że w zakresie świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej będą realizowane następujące czynności i procedury: 
• świadczenia pielęgniarskie, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
• doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
• usprawnianie ruchowe;
• stymulacja procesów poznawczych;
• terapia zajęciowa.

Niniejszy projekt jest w trakcie opracowywania przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej. Obecne prace koncentrują się na ustaleniu kryteriów kwalifikacji świadczeniobiorcy do świadczenia opieki zdrowotnej w ramach Dziennej Długoterminowej Opieki Medycznej.

W odniesieniu do pozostałych propozycji zmian w obszarze opieki długoterminowej, uprzejmie informuję, iż podjęcie prac w tym zakresie wymaga zaangażowania wielu środowisk, w tym Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Obecnie w związku z COVID-19 podjęcie prac w tym zakresie jest utrudnione. Jeżeli będzie to możliwe rozmowy w przedmiotowej sprawie zostaną podjęte.
W odpowiedzi na Stanowisko 5/2020 w sprawie zapewnienia wysokich standardów kształcenia pielęgniarek i położnych, w zakresie podjęcie działań legislacyjnych mających na celu przywrócenie zawieszonych z mocy prawa na okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii postępowań akredytacyjnych, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, poprzez zmianę trybu pracy Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół
Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie wyjaśniam. 

W związku z podejmowanymi przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami dotyczącymi m.in. stopniowego znoszenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania i działalności uczelni, Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę przepisów w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) m.in. w zakresie uchylenia regulacji dotyczących zawieszenia z mocy prawa postępowań akredytacyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Tym samym, Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dotyczących  wznowienia prac i posiedzeń przez Krajową Radę.

Mając na uwadze kolejną rekomendację i prośbę o rozwój instrumentów finansowych zachęcających młodzież do podejmowania decyzji o wyborze pielęgniarstwa jako kierunku kształcenia, w załączeniu przekazuję informację o zachętach finansowych w PO WER dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa.
Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu

źródło: ptp.net.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Aktualności

Pielęgniarka zawsze będzie pielęgniarką.

1 min czytania
Pielęgniarki o swojej pracy Wiele pielęgniarek uważa, że pielęgniarstwo to powołanie i nie każdy odnajdzie się w tym zawodzie. Trzeba bardzo dużo…
Komentarze