Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśnia kwestie związane z wypłacaniem dodatków brutto brutto: "byłoby to niezgodne z przepisami rozporządzenia OWU i skutkowałoby postanowieniem o zwrocie tych środków oraz podlegałoby dodatkowo karze umownej".

5 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu
Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśnia kwestie związane z wypłacaniem dodatków brutto brutto: "byłoby to niezgodne z przepisami rozporządzenia OWU i skutkowałoby postanowieniem o zwrocie tych środków oraz podlegałoby dodatkowo karze umownej".


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie uzyskania informacji na temat wprowadzenia zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych

Do mojego biura poselskiego docierają sygnały związane z problemem zgłaszania nowo zatrudnionych pielęgniarek, które będą wykonywać świadczenia zdrowotne podczas nocnej i świątecznej opieki w szpitalach. Ustawa o sieci szpitali, czyli nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na świadczeniodawców obowiązek zorganizowania w szpitalach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Pociąga to za sobą konieczność zatrudnienia kadr medycznych: lekarzy i pielęgniarek. Płace pielęgniarek, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), przewidują wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2019 dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać środki na realizację tych zobowiązań płacowych świadczeniodawcy muszą przekazać do 15 sierpnia danego roku stan zatrudnionego personelu na dzień 1 sierpnia. Szpitale, którym narzucono obowiązek realizacji nocnej i świątecznej opieki nie mogły przewidzieć ile i jaki personel (numer prawa wykonywania zawodu) przystąpi do konkursu na zabezpieczenie świadczeń.

W związku z tym proszę o przekazanie informacji o możliwości i sposobie zgłaszania nowo zatrudnionych pielęgniarek, które będą wykonywać świadczenia zdrowotne w nowo powstałych komórkach organizacyjnych, w terminie późniejszym, niż określony w w/w rozporządzeniu oraz w jakim terminie Ministerstwo przewiduje wprowadzenie zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych?

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym po 1 sierpnia nie mają zabezpieczonych dodatkowych środków w umowach z NFZ a dyrektorzy nie posiadają środków finansowych w budżecie pozwalających na zabezpieczenie oczekiwań finansowych personelu pielęgniarskiego. Wydaje się, że rotacja kadr pomiędzy szpitalami powinna pozwalać na „przesunięcie” środków na podwyżkę wynagrodzenia, pomiędzy poszczególnymi umowami zawieranymi przez tego samego płatnika w obrębie tego samego oddziału funduszu.

Dariusz Starzycki
Poseł na Sejm RP
29 września 2017 roku


Odpowiedź na interpelację w sprawie uzyskania informacji na temat wprowadzenia zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 15797 Pana Dariusza Starzyckiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie uzyskania informacji na temat wprowadzenia zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1146) zwanego dalej „rozporządzeniem OWU” oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej „rozporządzeniem OWU”, określające zasady przyznawania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne nie zostały zmienione ani uchylone.

Przepis § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazuje, że świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekazuje informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki i położnej u świadczeniodawcy i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. (wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2017r.). Oznacza to, że ostatnia weryfikacja danych o liczbie pielęgniarek i położnych była dokonana według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r. Na podstawie przedmiotowych danych jest określana przez Narodowy Fundusz Zdrowia wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Świadczeniodawcy w przekazywanej informacji dokonują przyporządkowania zgłaszanych etatów lub równoważników etatów pielęgniarek i położnych do danej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na podstawie powyższych danych właściwy dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia określa wysokość środków na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w ramach tej umowy. Ponadto kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawców ustalona na podstawie rozporządzenia OWU jest stała w okresie, na który zawarto umowę.

Zatem dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne np. w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju leczenie szpitalne, mogą być wykorzystane przez świadczeniodawcę na pielęgniarki i położne, które zostały przez niego zgłoszone jako osoby wykonujące u tego świadczeniodawcy zawód pielęgniarki lub położnej, i realizujące świadczenia zdrowotne w ramach umowy leczenie szpitalne. Natomiast przekazanie przez świadczeniodawcę tych środków na wynagrodzenie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach innej umowy byłoby niezgodne z przepisami rozporządzenia OWU i skutkowałoby postanowieniem o zwrocie tych środków oraz podlegałoby dodatkowo karze umownej.

Ponadto należy wyjaśnić, że dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne są związane z poszczególnymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i podlegają rozliczeniu w ramach tych umów. Dlatego też nie ma możliwości przesuwania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne pomiędzy umowami różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych, jak też szpitalami.

Reasumując, uprzejmie informuję, że przekazanie przez świadczeniodawcę informacji za rok 2017 o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, do Narodowego Funduszu Zdrowia, przewidziane było w terminie wskazanym w ww. rozporządzeniu. Dotyczy to informacji na dzień 1 sierpnia 2017 r., a informacja ta nie może uwzględniać pielęgniarek i położnych zatrudnionych po tym terminie.

W związku z powyższym podmiot, w którym po dniu 1 sierpnia 2017 r. zostały zatrudnione pielęgniarki i położne, będzie miał prawo do uzyskania dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w rozporządzeniu OWU oraz nowelizacji, dopiero po przekazaniu przez tego świadczeniodawcę danych dotyczących liczby etatów/równoważników etatów pielęgniarek i położnych na dzień 1 sierpnia 2018 r. do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Taki stan prawny dotyczy wszystkich umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2017 r., umów nowo rozstrzygniętych we wszystkich rodzajach świadczeń i był zawsze do tej pory stosowany.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko
24 listopada 2017 roku
 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7495 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Od 7305 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek W dniu dzisiejszym publikujemy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych ofertę pracy dla pielęgniarki. Pracodawca zamierza zatrudnić pielęgniarkę…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w senacie o ustawie podwyżkowej.

4 min czytania
Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia W dniu 4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na której poruszano problemy dotyczące realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach…
Aktualności

Pielęgniarki emerytki - uzupełniają 50% braki w kadrze pielęgniarskiej.

1 min czytania
Chaos w polityce kadrowej pielęgniarstwa Totalny chaos w polityce kadrowej pielęgniarstwa. Jedne szpitale zwalniają emerytki, inne dzięki pielęgniarkom emerytkom uruchamiają zamknięte oddziały….
Komentarze