Władze izby pip zdecydowały. Ogłaszają bojkot postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze.

4 min czytania
AktualnościZmiany w składach komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie
Władze izby pip zdecydowały. Ogłaszają bojkot postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze.

 

Stanowisko nr 3
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie odmówienia udziału przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w komisjach konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 182).
Przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych nie zgadzają się z literalnym brzmieniem przepisów ww. rozporządzenia tj. jego przepisów zawartych w § 10 pkt 4 lit. b oraz pkt 5 lit. b. Wprowadzając bowiem do rzeczonego rozporządzenia zapisy stanowiące, że w skład komisji konkursowych wchodzi „(…) od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego” podczas, gdy liczba przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych nie uległa zmianie tj. wynosi dwie osoby.
Przepisy, o których mowa powyżej rodzą następujące konsekwencje:
• rola przedstawicieli samorządu zawodowego w toku postępowania konkursowego ulega całkowitej marginalizacji, pozbawiając ich jakiegokolwiek wpływu na podjęte przez komisję konkursową rozstrzygnięcie;
• postępowania konkursowe będą miały charakter iluzoryczny.
• zaburzają przejrzystość procedury konkursowej.
Ponadto, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca także uwagę na uzasadnione wątpliwości co do sposobu wprowadzenia tychże przepisów. Mianowicie, wbrew obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa Minister Zdrowia w sposób arbitralny i pozostający w sprzeczności z ustaleniami poczynionymi w toku prowadzonych z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych konsultacjami wprowadził zapisy dotyczące składu komisji konkursowych w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek (§ 10 pkt 4 lit. b) oraz stanowiska pielęgniarki oddziałowej (§ 10 pkt 5 lit b). Sytuacja ta rodzi głęboki niepokój wśród przedstawicieli samorządu zawodowego, kładąc się cieniem na dotychczasowe osiągnięcia będące owocem ich współdziałania z przedstawicielami ustawodawcy.
W świetle powyższego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku zawieszenia, aż do odwołania „przewodniczenia i uczestnictwa przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położonych w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach
leczniczych. Zawieszenie, o którym mowa polegać będzie w szczególności na:
• wstrzymaniu się przez przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych od udziału
w postępowaniach konkursowych oraz złożeniu, w formie pisemnej, stosownych
zawiadomień kierownikom podmiotów leczniczych;
• Okręgowe izby Pielęgniarek i Położnych nie będą podejmować się przewodniczenia
komisjom konkursowym ani nie będą desygnować swoich przedstawicieli do udziału
w innych postępowaniach konkursowych.
.

Uzasadnienie
Wartościami nadrzędnymi, przyświecającymi ustawodawcy w trakcie prac nad projektem ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych było m.in. uhonorowanie utrwalonych tradycji i zwyczajów w funkcjonowaniu jednostek samorządu zawodowego. Jak wynika z treści uzasadnienia projektu ww. ustawy dookreślone zadania przypisane zostały w niezbędnym zakresie poszczególnym organom samorządowym celem zapewnienia przejrzystości ich działania i likwidacji wątpliwości interpretacyjnych. Przede wszystkim należy jednak podkreślić, że zawarte w rzeczonej ustawie uprawnienia i obowiązki samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych mają na celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań, przejawiających się w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Musi to nastąpić w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Cele samorządu, o których mowa powyżej znalazły swoje odzwierciedlenie w konkretnych zapisach ustawy. W tym zakresie należy zwrócić szczególną, uwagę na art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038), zgodnie z którym „samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez (…) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek”. Działając na postawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w dniu 6 lutego 2012 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorca (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 182).
Przyjęte w ww. rozporządzeniu postanowienia nie zasługują na aprobatę samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, albowiem w sposób rażący dyskryminują jego przedstawicieli uniemożliwiając wykonywanie powierzonych im zadań.
Mając zatem na względzie troskę o dalsze kierunki rozwoju nie tylko pielęgniarstwa i położnictwa, lecz także polityki zdrowotnej państwa Naczelna Rada Pielęgniarek i Polożnych zajmuje stanowisko jak na wstępie.

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej władz izby pip – została ona opublikowana w bieżącym tygodniu. Czyli, ponad dwa miesiące po uchwaleniu przedmiotowej uchwały! Musi być widoczne bardzo ważna. Szerszy komentarz w przedmiotowej sprawie i do powyższej uchwały wkrótce.

Mariusz Mielcarek

 

.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze