Wsparcie finansowe dla zakażonych pielęgniarek do 2500 PLN.

5 min czytania
AktualnościZakażone pielęgniarki
Wsparcie finansowe dla zakażonych pielęgniarek do 2500 PLN.


Zapomogi specjalne dla zakażonych pielęgniarek i położnych

Na stronach internetowych poszczególnych okręgowych izb pielęgniarskich zamieszczono informacje w sprawie zapomóg specjalnych dla zakażonych członków samorządu zawodowego. Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy trzy uchwały okręgowych rad pielęgniarek i położnych we Wrocławiu, Warszawy oraz Krakowa. I tak odpowiednio zapomoga w powyższych izbach wynosi: 1 500, 5 000, 2 500 PLN. Zobacz więcej w artykule pt. Zapomogi dla zakażonych pielęgniarek i położnych.

Nie wszystkie izby wypłacają przedmiotowe zapomogi. W celu zasięgnięcia informacji o powyższych zapomogach należy kontaktować się z izbą pielęgniarek, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

Poniżej pubilujemy informację ze strony oipip w Opolu. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Nr 730/VII/2020 ORPiP z dnia
05 maja 2020r.

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
DLA CHORUJĄCYCH NA COVID -19 CZŁONKÓW
OKRĘGOW EJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OPOLU 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin udzielania wsparcia finansowego pielęgniarkom i położnym, których wykonywanie zawodu polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, będących członkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, chorującym na COVID-19 (dalej „Regulamin”) określa:

a) zasady tworzenia Funduszu udzielania wsparcia finansowego dla chorujących na COVID19 (dalej „Fundusz”),

b) osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia finansowego,

c) cele, na które przeznacza się takie wsparcie

d) oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu.

§ 2

1. Ustalone zasady udzielania pomocy opisanej niniejszym Regulaminem, mają na celu uwzględnienie potrzeb pielęgniarek i położnych, będących członkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu zwanej (dalej „OIPiP”), a wynikających z sytuacji epidemicznej, związanej z koronawirusem COVID-19 i stanowią jedną z form pomocy socjalnej OIPIP, tj. pomocy w postaci udzielania zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

2. Fundusz zasilany będzie z następujących źródeł:
1) kwota 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pochodzić będzie ze środków własnych OIPiP,
2) wpłat darczyńców.

3. Funduszem dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu, (zwana dalej „ORPiP”) za pośrednictwem zespołu rozpoznającego Indywidualne wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, w skład którego wchodzą: Przewodnicząca ORPiP, dwóch Wiceprzewodniczący ORPiP, Skarbnik ORPiP , (dalej „Zespół”), o którym mowa w § 5 Regulaminu.

Rozdział II
Osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia finansowego
§ 3

1. Wsparcie finansowe przyznane może być osobie, w przypadku wystąpienia u niej stanu zachorowania na COVID-19 wywoływanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem lekarskim.

2. Z Funduszu mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający, co najmniej jeden z następujących warunków związanych z regulowaniem składek członkowskich:

a) regularne i nieprzerwalne – z zachowaniem ciągłości, opłacanie składek członkowskich minimum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku,

b) w przypadku osób pobierających zasiłek chorobowy z ZUS, które rozpoczęły pobieranie tego zasiłku, w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe, warunkiem otrzymania świadczeń z Funduszu przez tę osobę zwolnioną z obowiązku opłacania składek, jest wykazanie regularnego i nieprzerwanego -z zachowaniem ciągłości, opłacania składek na rzecz OIPiP przez łączny okres co najmniej 2 lat przed datą rozpoczęcia pobierania tego zasiłku.

3. Wsparcie finansowej kierowane jest dla osób, które są chore, lub przebyły już infekcję, a z uwagi na zachorowanie na COVID-19 były niezdolne do wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 21 dni.

4. O udzielenie wsparcia finansowego członek OIPiP może się ubiegać nie później niż w terminie 3 miesięcy od stwierdzenia u niego stanu zachorowania na COVID-19.

5. W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości złożenia wniosku z uwagi na stan zdrowia i długotrwałą hospitalizację, decyzją Zespołu termin ten może być przedłużony, nie dłużej niż do 6 miesięcy.

Rozdział III Wysokość wsparcia finansowego
§ 4

1. Ze środków Funduszu udzielane jest wsparcie finansowe, będące jednorazowym świadczeniem bezzwrotnym, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu.

2. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Rozdział IV
Zasady przyznawania wsparcia finansowego
§ 5

1. Indywidualne wnioski o przyznanie wsparcia finansowego rozpoznaje Zespół, przy czym Zespół rozpoznaje wnioski w składzie co najmniej dwuosobowym.

2. Decyzje Zespół podejmuje większością głosów, w przypadku braku jednomyślności, w sytuacji podejmowania decyzji w niepełnym składzie, wniosek kierowany jest do rozpoznania przez wszystkich członków Zespołu. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącej ORPiP.

3. Decyzje w przyznania wsparcia finansowego na podstawie niniejszego Regulaminu, Zespół podejmuje na zasadach ogólnych lub zastosowaniem trybu obiegowego.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, złożony zgodnie z wzorem opracowanym przez Zespół, składa się w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, przy czym w przypadku braku odmiennej decyzji Zespołu, dopuszczalna jest forma przesłania podpisanego skanu wniosku oraz ze zeskanowanymi wymaganymi załącznikami.

5. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań Zespół może jednorazowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 6

Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe informacje (dokumenty), przedłożyła sfałszowany dokument, zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przyznania wsparcia finansowego.

§ 7

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół podpisany przez członków Zespołu rozpoznających dane wnioski, wraz owymi wnioskami, stanowiącymi załączniki do protokołu.

§ 8

1. Zespół odmawiając przyznania wsparcia finansowego uzasadnia swoją decyzję.

2. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, na zlecenie Zespołu przesyła wnioskodawcy Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w terminie 14 dni od dnia podjęcia odmownej decyzji.

3. Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie zapomogi został rozpatrzony odmownie może odwołać się do ORPiP w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Dopuszczalną formą odwołania jest przesłanie jego skanu na adres biura OIPiP.

4. ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego terminu podejmowania uchwał przez ORPiP, w tym w trybie obiegowym.

5. Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez wnioskodawcę jest ostateczna.

§ 9

1. Wpłaty wsparcia finansowego dokonywane będą nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia powzięcia przez Zespół decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego

2. Środki zostaną wypłacona na podany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy (konto osobiste).

źródło: oipip w Opolu

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze