Wynagrodzenia pielęgniarek – rozdwojenie jaźni wiceministra zdrowia.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Wynagrodzenia pielęgniarek – rozdwojenie jaźni wiceministra zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych

W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowała pierwszą część stanowiska ministerstwa zdrowia o ustawie o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Z opublikowanej pierwszej części stanowiska wynika jeden zasadniczy wniosek. Pracodawca realizując ustawę o płacach pielęgniarek i położnych nie może łamać Kodeksu pracy i jego zasady: jednakowa płaca za jednakową pracę. Jest to całkowicie słuszne stanowisko, które zostało potwierdzone przez wyroki sądów w 2022 roku. Sądów, które przyznały pielęgniarkom odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Natomiast ku zdziwieniu, w drugiej części stanowiska, którą publikujemy poniżej wiceminister zdrowia wyraża pogląd, że nie można wypowiadać warunków płacy pielęgniarkom i położnym, gdyż to będzie działanie sprzeczne z Kodeksem pracy. Konkretnie z artykułem 8, który brzmi: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”.

Dlatego nie można obniżać wynagrodzeń zasadniczych. Szczegółowiej do treści przedmiotowego stanowiska redakcja portalu odniesie się wkrótce. Pierwsza część pisma wiceministra dostępna w artykule pt. MZ w 2017 r.: Pielęgniarki z tymi samymi obowiązkami, z jednakowym wynagrodzeniem.

Pracodawca określając w porozumieniu albo zarządzeniu poziomy wzrostów wynagrodzeń poszczególnych pracowników (grup pracowników) musi więc brać pod uwagę faktyczną strukturę zatrudnienia na istniejących w podmiocie leczniczym stanowiskach pracy oraz wymogi stawiane zatrudnianym na nich pracownikom. Przykładowo pracodawca nie może powołując się na ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. różnicować wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywana jest prac jednakowej wartości. Działałby bowiem wówczas wbrew art. 183c Kodeksu pracy statuującemu zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu pracodawca powinien ustalić jednakowe wynagrodzenie dla osób, które wykonują jednakową pracę o jednakowej wartości (w rozumieniu art. 183c Kodeksu pracy). Zarówno przepis art. 183 c, jak też art. 78 Kodeksu pracy, odnosi się do sposobu kształtowania wynagrodzeń konkretnych pracowników, zatem adresowany jest do pracodawców (podmiotów leczniczych).

Jednocześnie podmioty lecznicze są w szczególności związane przepisami określającymi:

  • kwalifikacje wymagane od pracowników zatrudnionych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. poz. 283));
  • wymogi wynikające z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a które dotyczą zapewnienia udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wskazane w kontrakcie kwalifikacje (tzw. rozporządzenia koszykowe i tzw. rozporządzenia kryterialne);
  • uprawnienia pracowników do wykonywania określonych czynności np. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

W przypadku pielęgniarek i położnych pracodawca brać musi również pod uwagę przepisy ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, które wskazują, że pracodawca już na poziomie aktów powszechnie obowiązujących pozwala na równe traktowanie pielęgniarek legitymujących się różnym poziomem wykształcenia dopuszczając je pomimo tego do udzielania tożsamych świadczeń (a więc wykonywania tożsamej pracy). Przykładowo § 3 rozporządzenia określa, że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

„1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących:
a) psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
b) prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa”.

„Działanie pracodawcy polegające na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki albo położnej sprzeczne z duchem ustawy…”

Ponadto należy jednoznacznie wskazać, że wejście w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. nie może stanowić przyczyny wypowiadania warunków pracy i płacy pracownikom, których wynagrodzenie jest wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ani podejmowania przez pracodawców innych działań zmierzających do obejścia celu ustawy, jakim jest ustalenie minimalnego poziomu, poniżej którego pracodawca nie będzie mógł ustalać wynagrodzenia zasadniczego. Jak wspomniano wyżej normy zawarte w ustawie z 8 czerwca 2017 r. mają bowiem charakter norm ochronnych i gwarancyjnych, a co za tym idzie mają zabezpieczać minimalny poziom wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne. Nie mogą być natomiast w żadnym wypadku powoływane jako przyczyna wypowiedzenia warunków wynagrodzenia pracowników, skutkująca obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego, albo być wykorzystywane aby takie wynagrodzenie obniżyć. Działanie takie będzie musiało być traktowane jako naruszające normę z art. 8 Kodeksu pracy, a więc jako sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa pracodawcy do umownego kształtowania wysokości wynagrodzeń oraz z zasadami współżycia społecznego i nie będzie korzystało z ochrony (będzie mogło być kwestionowane przed sądem pracy).

Podobnie oceniane musiałoby być działanie pracodawcy polegające na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki albo położnej dokonywane tylko i wyłącznie w celu jego późniejszego podwyższenia i pokrycia kosztów tej kolejnej podwyżki środkami z OWU.

Z poważaniem, z upoważnienia Ministra Zdrowia,
Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 17

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1073 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Aktualności

Izby pielęgniarek – wynagrodzenia działaczy w maju 2024 roku.

1 min czytania
Wysokość zarobków w izbach pielęgniarek szokuje środowisko pielęgniarskie… Personel pielęgniarski jest zbulwersowany wysokością zarobków osób pełniących funkcje w izbach pielęgniarek. W artykule…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. Wynagrodzenie według grup w siatce płac.