Wyślij maila. Słowackie pielęgniarki i położne wywalczyły w parlamencie ustawę o minimalnych, gwarantowanych płacach. Pracodawcy by obejść ustawę, pod przymusem zamieniają dotychczasowe umowy o pracę. I tak pielęgniarki i położne zostają: asystentkami, pracownikami biurowymi, sprzątaczkami! A wykonują dotychczasowe zadania. Proszą o pomoc polskie piel. i poł. Akcja objęła już Czechy i Węgry.

7 min czytania
Aktualności

 

Szanowna Pani

Iwona Borchulska
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych
.

Szanowna Pani
Zwracam się do Pani jako przewodniczący Słowackiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZSaPA) z prośbą o pomoc i wsparcie.
Nasz Związek powstał jako niezbędny wymóg ochrony socjalnych, płacowych i pracowniczych praw pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, które znalazły się pod presją wydarzeń, związanych z lekceważeniem naszych roszczeń wynikających z Ustawy o minimalnych, gwarantowanych płacach (ustawa nr 62/2012 Z.z.).
Związek Zawodowy został zarejestrowany w marcu 2012 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji zgodnie z obowiązującym prawem. W naszych grupach zawodowej trwa właśnie walka o zachowanie prawa i legalności działań wobec pielęgniarek i położnych. W 2011 r. ze społecznej inicjatywy naszego środowiska zawodowego, w procesie demokratycznego stanowienia prawa, została uchwalona nasza własna Ustawa o minimalnych, gwarantowanych płacach, którą w dniu 1 lutego 2012 jednogłośnie przyjął Parlament Słowacji, a którą następnie podpisał Prezydent Republiki. Jednak uchwalenie Ustawy spotkało się z twardym sprzeciwem Stowarzyszenia Pracodawców Słowacji, a także Słowackiej Izby Lekarskiej, na której decyzję miał ogromny wpływ jej były przewodniczący – pan Dragula. Podobnie niekorzystne dla nas stanowisko przyjął Słowacki Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pracowników Socjalnych, kierowany przez pana Szalaya.
Ustawa o minimalnych płacach zaczęła obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2012. „Polowanie na czarownice”, które w tym momencie rozpoczęło się, jest w rzeczywistości o wiele groźniejsze, niż przestawia się to społeczeństwu. Pielęgniarki i położne stały się zakładniczkami swoich pracodawców. Pod przymusem, groźbami i prześladowaniami zostały postawione przed faktem: albo podpiszą niezgodne z ustawą aneksy do umów o pracę, albo zostaną zwol-nione z pracy. Z całą pewnością, większość posłów Parlamentu Słowacji nie wie, co zawierają aneksy do umów. W ten sposób praktycznie zdegradowano pielęgniarki i położne, zdegradowano zawody regulowane i ich społeczną pozycję, podkopano wykształcenie i autorytet, poniżono ich ludzką godność. Bez żadnej podstawy prawnej większość pracodawców uczyniła z pielęgniarek i położnych asystentki, pracowników administracyjnych, sprzątaczki i wiele innych, naprędce i bezsensownie utworzonych stanowisk, a to wszystko w jednym celu: aby uniknąć konieczności wypłacenia środków finansowych na realizację Ustawy o minimalnych, gwarantowanych płacach. Chociaż zmiana zakresów obowiązków i stanowisk, niezwiązanych z wykształceniem i kompetencjami pielęgniarek i położnych jest nielegalna, nieetyczna i niezgodna z prawem, to pielęgniarki/położne w czasie swoje pracy w stu procentach wykonują zadania pielęgniarskie/położnicze, aczkolwiek, na podstawie aneksów do umów, ich zawodowe zadania określone zostały na 15 lub 25 procent czasu pracy i wg tego kryterium są wynagradzane. Wszystko to dzieje się za milczącą zgodą funkcjonariuszy państwowych, przy braku reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy, czy absolutną obojętnością Inspektoratów Pracy, jak również innych instytucji, które mogłyby ten stan zmienić i ustanowić praworządność. Uważamy to za absolutnie niedopuszczalny i bardzo niebezpieczny dla całego społeczeństwa precedens. Jeśli nie uda się tej lawiny bezprawia i praktyki nowoczesnego niewolnictwa zatrzymać w zarodku, nie można wykluczyć, że za rok czy dwa ktoś powie nauczycielowi, że jak dokształca się na kursach metodycznych, to nie jest pedagogiem, tylko jakimś praktykantem, któremu należy się odpowiednie do zadań wynagrodzenie. Policjant zapisujący zeznania będzie tylko sekretarzem. Lekarz, który podobnie jak pielę-gniarka prowadzi dokumentację medyczną, będzie również częściowo pracownikiem administracyjnym. Wtedy nikt nie będzie wykonywać swojego zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy, a temu zakresowi tak rozumianych obowiązków będą odpowiadały adekwatnie niskie płace. Po ostatnich negocjacjach i ponownym spotkaniu Ministra Zdrowia i przedstawicieli Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz po bezskutecznym apelu o wnikliwe rozpa-trzenie tego problemu, w ciągu 3 miesięcy nie doszło do zmiany sytuacji, dlatego w imieniu słowackich pielęgniarek i położnych zwracam się do Pani z prośbą.
Uprzejmie Panią proszę, jako przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielę-gniarek i Położnych, o poinformowanie naszych koleżanek i kolegów o sytuacji, w jakiej znajdują się słowackie pielęgniarki i położne. Proszę również o wystosowanie apelu – listu otwartego do Prezydenta Republiki, do Premiera i Rządu, jak również do Parlamentu Słowacji. Proszę również o przesłanie podobnego apelu do Minister Zdrowia – pani Zuzany Zvolenskiej. Wierzymy i mamy nadzieję, że Państwa wstawiennictwo w sprawie przywrócenia praworządności wobec pielęgniarek i położnych pomoże nam wydostać się z tej katastrofalnej sytuacji, w której znalazło się w ciągu ostatnich miesięcy więcej niż 46 tys. pielęgniarek i położnych w naszym kraju.
Z poważaniem
Viliam Záborský
przewodniczący OZSaPA


Uwaga!!!

Słowacki Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca się również do wszystkich pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy w Polsce z prośbą o włączenie się do akcji pisania listów do Prezydenta Słowacji, członków Rządu i Parlamentu oraz do Ministra Zdrowia. W tym celu został przygotowany wzór listu, który należy wysłać na wskazane pod nim adresy email. List został przetłumaczony na język polski, a do przesyłki należy dołączyć obie wersje językowe.
Z informacji z ostatniej chwili wiadomo, że akcja wysyłania maili rozpoczęła się już na szeroką skalę na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Możemy dołączyć i my.

.

Oto treść listu w języku polskim, a pod nim znajduje się wersja słowacka (obie należy wkleić w treść maila):
.

Szanowny Panie Prezydencie, członkowie Rządu Republiki Słowacji, posłowie do Parlamentu, Pani Minister Zdrowia.
Pozwólcie, abym jako obywatelka/obywatel Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej stanowczo zaprotestowała/zaprotestował przeciwko stanowi bezprawia, w jakim znalazły się dziesiątki tysięcy pielęgniarek i położnych na Słowacji.
Jak to jest możliwe, że jesteście głusi i ślepi na bezprawne działania, że dopuściliście sytuacji, w której prywatny inwestor w zakładach opieki zdrowotnej i ośrodkach pomocy społecznej może działać według własnych koncepcji, łamiąc prawo Republiki Słowacji, jak również Unii Europejskiej, czyniąc ze swoich pracowników niewolników, zastraszać ich, wymuszać posłuszeństwo, upokarzać i poniżać ich ludzką godność? Dlaczego do chwili obecnej nikt z Was nie wystąpił z wyraźnym sygnałem, że Słowacja jest państwem prawa, a ustawa jest „świętym dokumentem“, i że wyciągacie konsekwencje wobec takiego traktowania pracowników? Jak to jest możliwe, że do chwili obecnej więcej niż 130 pielęgniarek zostało zwolnionych z pracy tylko dlatego, że sprzeciwiły się tym praktykom?
Jako obywatelka/obywatel Polski i Unii Europejskiej czuję się zagrożona/zagrożony stanem, w jakim znalazło się prawo i jego egzekwowanie na Słowacji. Dlatego stanowczo żądam, aby Słowacja, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, spełniało swoje zobowiązania i powinności wynikające z tego członkowstwa, aby chroniło praworządności i dało całej społeczności europejskiej jasny sygnał, że wspomniane łamanie prawa zostanie natychmiast zażegnane.
W przeciwnym razie, jako obywatel Unii Europejskiej zwrócę się do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego z żądaniem, aby instytucje te stanowczo zaprotestowały przeciwko takim praktykom, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym i cywilizowanym społeczeństwie.
Z poważaniem,

(Miasto i data)                                             Podpis


Vážený pán prezident SR, členovia vlády SR, poslanci Národnej rady SR, pani ministerka zdravotníctva SR.

Dovoľte mi, aby som ako občan Poľskej republiky a zároveň Európskej únie ostro protestoval proti bezprávnemu stavu, v ktorom sa ocitli desiatky tisíc sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku.
Ako je možné, že ste hluchí a slepí pred nezákonným konaním, že ste dopustili to, aby súkromný investor v zdravotníckych i nezdravotníckych zariadeniach mohol konať podľa svojej vlastnej vôle, pošliapavať zákony SR, ako aj EÚ, narábať so svojimi zamestnancami ako s otrokmi, zastrašovať ich, vydierať, dehonestovať a ponižovať ich ľudskú dôstojnosť? Prečo ste doteraz nevystúpili a nedali rázne najavo, že Slovenská republika je právny štát a zákon v nej je posvätný, tým, že vyvodíte dôsledky voči takémuto konaniu? Ako je možné, že k dnešnému dňu viac ako 130 sestier prepustili len preto, že sa nepodvolili týmto praktikám?
Ako občan Poľskej republiky a EÚ sa cítim byť ohrozený stavom, v akom sa ocitlo právo a jeho vymožiteľnosť na Slovensku. Preto dôrazne žiadam, aby ste si ako členský štát EÚ plnili svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce vám z členstva v únii, obhájili zákonnosť a dali celej Európe jasne najavo, že toto konanie nezostane bez povšimnutia a okamžite zasiahnete.
V opačnom prípade sa ako občan EÚ obrátim na Európsku radu a Európsky parlament, aby rázne zakročili proti praktikám, ktoré nepatria do demokratického a civilizovaného spoločenstva.
S pozdravom

(Mesto a dátum)                                   Podpis

.


 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze