Zapomoga specjalna dla zakażonych pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościZakażone pielęgniarki
Zapomoga specjalna dla zakażonych pielęgniarek.


Środki finansowe dla zakażonych pielęgniarek i położnych

Na stronach internetowych poszczególnych okręgowych izb pielęgniarskich zamieszczono informacje w sprawie zapomóg specjalnych dla zakażonych członków samorządu zawodowego. Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy trzy uchwały okręgowych rad pielęgniarek i położnych we Wrocławiu, Warszawy oraz Krakowa. I tak odpowiednio zapomoga w powyższych izbach wynosi: 1 500, 5 000, 2 500 PLN. Zobacz więcej w artykule pt. Zapomogi dla zakażonych pielęgniarek i położnych.

Nie wszystkie izby wypłacają przedmiotowe zapomogi. W celu zasięgnięcia informacji o powyższych zapomogach należy kontaktować się z izbą pielęgniarek, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna. 

Poniżej publikujemy uchwałę okręgowej izby w Koninie.

§ 1

Niniejszym regulamin stanowi załącznik do Uchwały 340/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie z dnia 18 listopada 2020 określając sposób i zasady przyznawania zapomogi specjalnej.

§ 2

Fundusz tworzą środki finansowe pochodzące z budżetu OIPiP w Koninie.
Przyznanie zapomogi nie może naruszać zasad gospodarki finansowej i rocznego budżetu OIPiP w Koninie.

§ 3

Zapomogę specjalną dla zakażonych wirusem SARS CoV-2 przyznaje się na podstawie poniżej przedstawionych zasadach:
A. Dokument potwierdzający dodatni wynik zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub decyzję administracyjną wydaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną o skierowaniu na izolację, zawierającą w treści potwierdzenie dodatniego wyniku badania.

B. Ksero karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (o ile takie miało miejsce).

C. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu lub formie wykonywania zawodu i regularnym opłacaniu składek na samorząd.

§ 4

Pielęgniarki/położne, które w czasie trwania pandemii w Polsce zostały skierowane na kwarantannę bez potwierdzonego dodatniego testu COVID 19, nie kwalifikują się do udzielania wsparcia finansowego z tego tytułu.

Możliwość skorzystania z pomocy nie dotyczy pielęgniarek/położnych, które w czasie trwania pandemii:
a) przebywały na urlopie bezpłatnym;

b) przebywały na długotrwałym zasiłku chorobowym (powyżej 30 dni), którego przyczyną była choroba inna niż zakażenie wirusem COVID 19;

c) przebywały na zasiłku rehabilitacyjnym, opiekuńczym;

d) korzystały z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;

e) mających zaległości w opłacaniu składek.

§ 5

Wniosek o przyznanie świadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wniosek o przyznanie zapomogi specjalnej może być złożony w drodze elektronicznej i podpisany e-puap lub certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Może być wysłany za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożony w formie papierowej bezpośrednio do biura Izby.

§ 6

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę ich wpływu przez 3-osobową komisję składającą się z członków Prezydium ORPiP w Koninie.
Rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonym wniosku komisja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia i bez wzywania do jego uzupełnienia.
Wniosek pozostawiony bez rozpoznania zostaje niezwłocznie zwrócony do wnioskodawcy.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania z uwagi na stwierdzone braki, nie zamyka drogi do ponownego złożenia wniosku.

§ 7.

Zapomoga specjalna może być przyznana każdej pielęgniarce/położnej jednorazowo.
Zapomoga specjalna może być przyznana dzieciom pielęgniarki/położnej zmarłej w wyniku zakażenia wirusem SARS CoV-2, w stosunku do których w dacie zgonu pielęgniarki/położnej aktualny był obowiązek bieżącego dostarczania środków utrzymania i wychowania (obowiązek alimentacyjny). W przypadku małoletnich dzieci pielęgniarki/położnej, wypłata zapomogi specjalnej następuje na rachunek przedstawiciela ustawowego dzieci.
Wysokość świadczenia wynika ze złożonych dokumentów dotyczących przebiegu zakażenia SARS CoV-2, przy czym nie może być wyższa niż 1500PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.
Zapomoga specjalna dla członków zakażonych wirusem SARS CoV-2 przysługuje niezależnie od prawa do uzyskania zapomóg losowych i socjalnych przysługujących członkom z tytułu innych powodów losowych, a przyznawanych na podstawie regulaminu obowiązującego w OIPiP w Koninie.

§ 8

Zapomoga specjalna podlega zwrotowi na rzecz OIPiP w Koninie w przypadku, gdy przyznana zostanie na podstawie informacji nieprawdziwych, sfałszowanych, jak również w przypadku zatajenia informacji mających wpływ na ocenę uprawnień do przyznania zapomogi.
Zapomoga specjalna nie ma charakteru świadczenia należnego, również w zakresie kwoty przyznanej zapomogi. pielęgniarki/położne, które otrzymały zapomogę specjalną w wysokości określonej decyzją komisji lub których wnioski zostały rozpatrzone odmownie, nie mogą rościć sobie praw o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Nr 340/VII/2020 przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koninie z mocą obowiązującą od 01 lipca 2020.

Wybrał: Mariusz Mielcarek .

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze