Zapytanie do MZ w sprawie limitu przyjęć na studia pielęgniarskie.

5 min czytania
AktualnościInterpelacje posłów i senatorówLimity przyjęć na studia pielęgniarskie.
Zapytanie do MZ w sprawie limitu przyjęć na studia pielęgniarskie.

Zapytanie nr 2361

do ministra zdrowia

w sprawie limitu miejsc na studiach pielęgniarskich w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

   Szanowna Pani Minister! W rozporządzeniu z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 117, poz. 744) przyznała Pani Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu limit zaledwie 50 miejsc na kierunek ˝pielęgniarstwo˝ (studia pomostowe). Tymczasem, jak wynika z pism Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, przesyłanych do Pani Minister, pielęgniarki Zamojszczyzny wnioskowały o limit 160 miejsc, co zabezpieczyłoby potrzeby tego środowiska w naszym regionie. Odpowiadając na postulaty pielęgniarek, rektor WSZiA w Zamościu pan dr inż. Jan Andreasik wystąpił do Pani Minister o przyznanie takiego właśnie limitu miejsc. Jak wskazuje przy tym uczelnia posiada potencjał dydaktyczny, który pozwalałby na kształcenie takiej właśnie ilości studentów.

   Niestety, we wskazanym powyżej rozporządzeniu zdecydowała Pani Minister o limicie miejsc trzykrotnie mniejszym od wnioskowanego i postulowanego przez środowisko pielęgniarek na Zamojszczyźnie. Zdaniem pielęgniarek taki limit miejsc znacznie ograniczy dostęp do kształcenia i zlikwiduje możliwość podnoszenia kwalifikacji dla wielu pielęgniarek z Zamojszczyzny.

   Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jakie przesłanki zdecydowały o przyznaniu WSZiA w Zamościu limitu zaledwie 50 miejsc na kierunek ˝pielęgniarstwo˝?

   2. Czy istnieje jeszcze możliwość zmiany rozporządzenia w taki sposób, by limit miejsc został podniesiony do wnioskowanej liczby?

   Z poważaniem

   Poseł Sławomir Zawiślak

   Warszawa, dnia 2 września 2008 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –

na zapytanie nr 2361

w sprawie limitu miejsc na studiach pielęgniarskich w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana posła Sławomira Zawiślaka, przekazane przy piśmie, znak: SPS-024-2361/08, z dnia 11 września 2008 r., w sprawie limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w roku akademickim 2008/2009 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) kształcenie na kierunkach medycznych może być prowadzone wyłącznie w ramach limitów przyjęć ustalonych w wydanym na tej podstawie rozporządzeniu. Należy podkreślić, iż ze względu na przyznaną przez wspomniany przepis delegację ustawową – właściwym organem w sprawach ustalania limitów przyjęć jest minister zdrowia, zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

   Ponadto informuję, iż w dniu 13 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa, dotycząca projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, na której Departament Pielęgniarek i Położnych przedstawił limity miejsc na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych przyznane poszczególnym uczelniom w roku akademickim 2008/2009 oraz wyjaśnił zasady przyjęte przy określaniu liczby tych miejsc. Określając limit miejsc na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych w roku akademickim 2008/2009, przyjęto zasadę, iż uczelnie rozpoczynające kształcenie na kierunku pielęgniarstwo w formie studiów pomostowych otrzymały 50 miejsc, natomiast te uczelnie, które dotychczas prowadziły tego typu kształcenie otrzymały limity na poziome naboru na rok akademicki 2007/2008.

   Mając na uwadze powyższe założenia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała 50 miejsc na studiach pomostowych dla pielęgniarek.

   Jednocześnie wyjaśniam, iż Departament Pielęgniarek i Położnych pełni funkcję beneficjenta systemowego dla projektu ˝Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych˝ realizowanego w ramach priorytetu II, działania 2.3, poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ (PO KL) na lata 2007-2013. Zgodnie z założeniami, w ramach całego okresu realizacji projektu (2008-2013) przewiduje się przeznaczenie kwoty 180 000 000 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego na kształcenie pomostowe pielęgniarek i położnych. Natomiast zgodnie z planem działania dla priorytetu II PO KL na lata 2007-2008, w roku 2008 zaplanowano objąć kształceniem pomostowym 2700 pielęgniarek i położnych. Szacowany budżet projektu na rok 2008 wynosi 6 900 000 PLN.

   W związku z powyższym minister zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych – beneficjent systemowy) jest zobowiązany do równomiernego podziału środków finansowych na realizację tej formy kształcenia w latach 2008-2013, co bezpośrednio łączy się z określeniem limitów przyjęć na studia pomostowe w poszczególnych latach. Jednocześnie wyjaśniam, iż założenia projektowe wynikające z dokumentów programowych PO KL, jak też i z wniosku o dofinansowanie projektu, stały się bezpośrednią przyczyną obniżenia limitów przyjęć na studia pomostowe w roku akademickim 2008/2009 do poziomu 5295 miejsc, ponieważ wstępna propozycja limitów, określona na podstawie wniosków uczelni, wynosiła ok. 8400 osób, co w żadnym wypadku nie mogło być wzięte pod uwagę, chociażby ze względu na możliwości organizacyjne uczelni przy jednoczesnej konieczności zachowania odpowiedniej jakości kształcenia. Ponadto mając na uwadze, iż studia pomostowe przeznaczone są dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele), wydaje się mało prawdopodobnym, aby udział w nich rozpoczęło ok. 8400 pielęgniarek i położnych w 2008 r., ze względu na konieczność zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w zakładach opieki zdrowotnej na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo pacjentów.

   Pierwszy rok realizacji projektu, tj. rok akademicki 2008/2009 należy potraktować jako rok pilotażowy dla opisywanego projektu i w związku z tym fakt objęcia dofinansowaniem tylko 2700 pielęgniarek i położnych ma tu istotne znaczenie dla prawidłowej i terminowej obsługi projektu, zarówno organizacyjno-technicznej, jak i finansowej. Natomiast w kolejnych latach realizacji projektu zakłada się, że coroczny nabór na studia pomostowe dofinansowane z funduszy europejskich będzie na poziomie ponad 5000 osób, co również będzie miało odzwierciedlenie w limitach miejsc dla studiów pomostowych przyznanych przez ministra zdrowia w następnych latach. Ponadto informuję, iż WSZiA w Zamościu, w przypadku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, otrzymała, zgodnie ze zgłoszoną przez uczelnię propozycją, następujące limity: 60 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, 5 miejsc dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych I stopnia i 140 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia. Łączny limit przyznany uczelni na rok akademicki 2008/2009, po dodaniu liczby miejsc na studiach pomostowych, wynosi 255.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Haber

   Warszawa, dnia 23 września 2008 r.

Zobacz także:

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych – STUDIA POMOSTOWE

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Dofinansowne studia pomostowe 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na dofinansowanych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Liczba pielęgniarek anestezjologicznych z tytułem specjalisty.

1 min czytania
Pielęgniarki w liczbach Kilka dni temu, w artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych pisaliśmy o liczbie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w…
Aktualności

Prezent idealny dla pielęgniarek i położnych.

1 min czytania
Gadżety dla pielęgniarek i położnych Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli masz w rodzinie pielęgniarkę lub położną i szukasz dla…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
Komentarze