Ze środków Unii Europejskiej 2700 pielęgniarek i położnych będzie miało sfinansowane studia pomostowe.

3 min czytania
Aktualności

 

Ponizej przedstawiamy wyciąg z pełnego tekstu  PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008

2.3.2.2. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych:
Cel: Rozpoczęcie studiów pomostowych przez 2700 pielęgniarek i położnych
W ramach ww. celu planuje się finansowanie kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, ze względu na potrzebę uzupełnienia kwalifikacji zawodowych do poziomu wynikającego z
przepisów prawa wspólnotowego. Podniesienie poziomu kwalifikacji spowoduje podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez te osoby. Wykonawcą odpowiedzialnym za rekrutację oraz prowadzenie studiów będą właściwe uczelnie prowadzące przedmiotowe studia.

IV.1.18 Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osob pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Tytuł: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i połoŜnych w ramach studiow pomostowych
Beneficjent/ Projektodawca – Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych.
Planuje się:
– Oszacowanie liczby podmiotów mających uprawnienia do kształcenia w ramach studiów pomostowych;
– Oszacowanie liczby miejsc na studiach pomostowych;
– Opracowanie i zrealizowanie kampanii informacyjnej na temat współfinansowania ze środków EFS
kosztów kształcenia w ramach studiów pomostowych;
– Wybór uczelni, które będą realizowały studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.
– Przygotowanie umów z uczelniami prowadzącymi kształcenie w systemie studiów pomostowych na sfinansowanie kosztów kształcenia dla pielęgniarek i położnych oraz zawarcie tych umów;
– Przeprowadzenie naboru na studia pomostowe przez wybrane uczelnie oraz uruchomienie tych studiów;
– Przeprowadzenie kontroli prawidłowej realizacji projektu przez wykonawców.
W odpowiedzi na rekomendacje zawarte w Peer Review, opracowanym przez ekspertów UE uruchomione zostały studia pomostowe mające na celu uzupełnienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, które ukończyły licea medyczne bądź dwuletnie, dwu i pół letnie oraz trzyletnie medyczne szkoły
zawodowe, do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego. Ukończenie studiów pomostowych pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów ww. szkół medycznych, co w bezpośredni sposób przedłoży się na poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez te osoby.
Przeprowadzenie naboru i uruchomienie studiów dla określonej liczby pielęgniarek i położnych nastąpi do końca października 2008 r.
Grupy docelowe:
– pielęgniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości, będące absolwentami: pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwu i pół-letnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych, zakwalifikowane do dobywania studiów pomostowych.
Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde)
– liczba pielęgniarek i połoŜnych, które rozpoczną studia pomostowe / liczba semestrów sfinansowanych ze środków EFS uzupełnionych środkami krajowymi : 2700 pielęgniarek i położnych/ 2700 semestrów
– podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych
Sposób i zakres, w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów szczegółowych i 34 oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla danego Priorytetu PO KL. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 5: Podnoszenie kwalifikacji i
umiejętności personelu medycznego. Ukończenie studiów pomostowych przedłoŜy się na podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji pielęgniarek i połoŜnych, co wpływać będzie na jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych przez te osoby.
Czas trwania projektu: do końca roku 2015
Szacowany budżet projektu na rok 2008 wynosi (PLN) 6 900 000

Zobacz także:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – STUDIA POMOSTOWE

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze