Zobacz projekt porozumienia "podwyżkowego" dla pielęgniarek i położnych, które miały podpisać władze związku i izby pip, a który przygotował minister zdrowia.

3 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Zobacz projekt porozumienia "podwyżkowego" dla pielęgniarek i położnych, które miały podpisać władze związku i izby pip, a który przygotował minister zdrowia.

 

Zobacz także:

Minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia w sprawie "dodatkowych środków" dla pielęgniarek i położnych – zapewniających "średni" wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat. Środki te w zakładach pracy podzielą związki pip.Czytano prawie 5 000 razy, 17 KOMENTARZY.

 

FAKTY I MITY w kontekście rozporządzenia ministra zdrowia w zakresie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

 

Wiceminister zdrowia o tzw. podwyżkach pielęgniarek i położnych – "jest możliwe, że uzgodnienia pielęgniarek z kierownictwem placówek będą prowadzić do tego, że niektóre dostaną 1500 zł bądź więcej, a inne podwyżki nie dostaną wcale".

 

To się nazywa wyczucie miejsca i czasu. Władze izby pip teraz, właśnie teraz, podpisują "dokument o wzajemnej współpracy" z …. ministrem zdrowia!

 

Media – mechanizm wypłaty tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych to swoisty finansowy szantaż! Ministerstwo bowiem uzależnia wypłatę dodatkowych pieniędzy od podpisania porozumienia w danym szpitalu, które zakończy protest.

 


 

                                       

 PROJEKT AUTORSTWA MZ 

 

 

POROZUMIENIE

zawarte w dniu w Warszawie pomiędzy:

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 1, reprezentowanym przez:

 

zwanym dalej „OZZPiP" i

Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, 02-757 Warszawa,

ul. Pory 78, lok. 10 reprezentowaną przez:

zwaną dalej „NlPiP",

a

Narodowym Funduszem Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, reprezentowanym

przez:

 

zwanym dalej „NFZ", i

Ministrem Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej „Stronami".

Działając na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. póz. 167 i z 2015 r. póz. 791) i ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, póz. 1038), w trosce o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, Strony postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie o następującej treści:

§1

  1. Minister Zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. póz. 581, z późn, zm.), zwanej dalej „ustawą";

  2. Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wyda nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;

  3. Minister Zdrowia, na podstawie znowelizowanego art. 148 ust. 3 ustawy wyda nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

  4. Prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne;

5. Prezes NFZ przeznaczy w budżecie NFZ środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w wysokości 940 min zł w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r, oraz środki w wysokości około 1,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w 2017 r.;

6. Kwoty ustalone wyżej zapewnią średni wzrost wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi o 600 zł w przeliczeniu na etat pielęgniarki/położnej. Podział środków finansowych stanowiących wzrost wartości kontraktu u danego świadczeńiodawcy nastąpi na poziomie tego podmiotu leczniczego;

7. Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą objęte zwiększonym finansowaniem (wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki póz, położnej póz oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania) od 1 stycznia 2016 r.;

8. Podwyżkami wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 5 zostaną objęte pielęgniarki i położne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;

9. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zobowiązują się do podjęcia uchwał wzywających do zakończenia sporów zbiorowych prowadzonych przez zakładowe organizacje związkowe OZZPiP w ramach porozumienia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie  ustalenia zasad współpracy zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych;

10) Strony zgodnie oświadczają, że akceptują powyższe ustalenia i będą zgodnie współdziałać w ich realizacji w ramach kompetencji własnych i wyłącznych danej Strony wynikających z przepisów ustawowych oraz przepisów prawa wewnętrznego.

§2

Porozumienie wchodzi w

8224 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – okazuje się, że płace mają charakter solidarnościowy.

3 min czytania
Rola związku Solidarność w obecnym chaosie płacowym w ochronie zdrowia… W artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pt. W pielęgniarki rzuciła…
Aktualności

V Konferencja Naukowa WUMED już 25 maja!

2 min czytania
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 25 maja 2024 r. Tematem wydarzenia – „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy…
Aktualności

Pielęgniarki - będzie urlop zdrowotny dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Obiecanki cacanki w sprawie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych mają miejsce od wielu lat… Serial dotycząca urlopów zdrowotnych – dla poratowania…
Komentarze