Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Zobacz także:

ZWIĄZEK PIELĘGNIAREK O LIKWIDACJI

1 200 PLN DO PODSTAWY

Czytaj także: 

1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020.

Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?


Warszawa dnia 13.06.2019r.


ZK- 609/VII/2019

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
00-952- Warszawa, ul. Miodowa 15

Pan
Andrzej Jacyna
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390- Warszawa, ul. Grójecka 186

dot. realizacji Porozumienia z dnia 09 lipca 2018 r.

W uzupełnieniu pisma z dnia 06-06-2019 r. znak ZK573/VII/2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie działając wspólnie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wnosi o rozważenie alternatywnej propozycji rozwiązania problemu kontynuowania wzrostów wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych po 31-08-2019 r.

Wprawdzie w piśmie z dnia 05-03-2019 r. znak PP-WPS.0761.1.2019.ZD w odpowiedzi ad. 2 Minister Zdrowia potwierdził, że nie istnieją żadne zagrożenia dotyczące zaprzestania finansowania przez NFZ wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po dniu 31-08-2019 r. ale po naszej stronie obawy cały czas nadal istnieją.

W w/w piśmie z dnia 06-06-2019 r. opisaliśmy jakie w naszej ocenie działania muszą być podjęte przez Prezesa NFZ w celu zagwarantowania finansowania przez NFZ zrealizowanej podwyżki wynagrodzeń. Wydaje się konieczne przygotowanie co najmniej trzech zarządzeń obejmujących kwestie wprowadzenia współczynników korygujących, mechanizmu podwyższenia stawki kapitacyjnej rocznej dotyczącą kontraktowania świadczeń w POZ dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz higienistek szkolnych, a także mechanizmy podwyższenia również stawki kapitacyjnej rocznej dotyczącą kontraktowania pozostałych świadczeń w POZ. Mamy ogromne obawy co do terminowości realizacji w/w zobowiązania przez Prezesa NFZ, a także co do terminowego przygotowania systemów komputerowych NFZ, aby była możliwość generowania od 01-09-2019 r. aneksów do kontraktów.

Spotkanie Ministra Zdrowia jakie miało miejsce w dniu 11-06-2019 r. niestety nie wyciszyło naszych wątpliwości. Nie ma nadal gotowych projektów Zarządzeń Prezesa NFZ, nie zostały przygotowane Oceny Skutków Realizacji dla tych zarządzeń, nie znamy mechanizmu w jaki sposób zostanie ustalony współczynnik korygujący, który gwarantowałby każdemu świadczeniodawcy otrzymanie od września 2019 r. kwoty na utrzymanie wzrostów wynagrodzenia naszej grupy zawodowej na poziomie nie mniejszym niż w sierpniu 2019 r., a przede wszystkim nie został nam przedstawiony żaden pomysł na zapis, który potwierdziłby, że od września 2019 r. środki przekazywane na podstawie OWU będą nadal „środkami znaczonymi”, przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze w/w problemy zwracamy się do Pana Ministra z alternatywną propozycją rozwiązania w/w kwestii tj.:

- rozważenie wydłużenia okresu działania przepisów przejściowych opisanych w §2 - §4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14-10-2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628 z późn. zm.),

- wprowadzenie analogicznie jak w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681) kolejnych stałych terminów np. raz na kwartał tj. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca oraz 1 października każdego roku kalendarzowego w których świadczeniodawcy mogliby zgłaszać do swoich oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w poszczególnych formach.

Wprowadzenie w/w zmian pozwoliłoby równocześnie wydłużyć termin wejścia w życie przepisów §16 ust. 1a, 3-5 oraz §30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j.Dz.U. z 2016. poz. 1146). Termin ten zgodnie z obecnym brzmieniem §3 ustalony jest na dzień 01-09-2019 r.

Takie rozwiązane pozwoli Prezesowi NFZ w spokojny sposób przemyśleć jak prawidłowo stworzyć mechanizm indywidualnego wyliczania dla danego świadczeniodawcy współczynnika korygującego do kontraktu. Przepisy przejściowe kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych funkcjonują już od 2015 r., świadczeniodawcy i oddziały wojewódzkie NFZ wypracowały już mechanizmy zawierania aneksów do kontraktów, a strona związkowa i samorządowa również nauczyła się negocjować i kontrolować wydatkowanie przez świadczeniodawców otrzymywanych środków.

Zastanowienia wymaga termin ewentualnego wydłużenia działania przepisu przejściowego. Względy racjonalne wskazują, że powinien to być okres przynajmniej 12 miesięcy, ale doświadczenie i praktyka sugeruje wydłużenie tych przepisów nawet na dłuższy okres choćby do czasu uregulowania zasad wynagradzania pracowników medycznych w ogólnokrajowym Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Przypominamy również, że w styczniu 2020 r. jesteśmy umówieni z Ministrem Zdrowia na wznowienie rozmów w celu oceny realizacji postanowień zawartych w §1 Porozumienia z dnia 09-07-2018 r., w tym także oceny poziomów wynagrodzeń jakie otrzymywać będą pielęgniarki i położne, w zestawieniu ze średnimi wynagrodzeniami w kraju, a także z wynagrodzeniami jakie otrzymywać będzie grupa zawodowa lekarzy.

Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok


Prezes NRPiP

Zofia Małas


Komentarze użytkowników

#1  2019.08.09 07:50:02 ~??

Umówienie/chyba na kawę/ w 2020 r,wznowienie rozmów,nie wiadomo,prezes spokojnie musi się zastanowić,co to jest ?

#2  2019.08.09 07:57:22 ~cd

Pielęgniarka również niech spowolni pracę,pozastanawia się,przyjmie tylko 1 etat,na czas tych rozmów.

#3  2019.08.09 08:59:35 ~Plg

Chdzi im o to żeby polikwidować szpitale.W ogóle nie mają zamiaru zwiększać liczby plg a już nie ma mowy o zwiększeniu płacy. Pielęgniarki są,ale się ich nie zatrudnia.Ten rząd jest najbardziej przebiegłym rządem.

#4  2019.08.09 09:03:11 ~iva

Pseudo artykulik o problemach nieistniejących.1200 zł jest w podstawie.Kasa na cały rok.jest zabezpieczona.Nikt z podstawy nie może tej kasy zabrać.O co chodzi? przecież chyba nie martwicie się, że szpitale nie będą wypłacalne.

#5  2019.08.09 09:06:51 ~Pesymistka

Och jak cudownie, że się Panie zorientowały jaki gniot wyprodukowały wspólnie z kolejnymi ministrami. To jest chyba jedyne zajęcie tych osób więc rozłożone zostało na raty, tak żeby można było powiedzieć, że się ciągle coś robi dla środowiska. Żałosne.

#6  2019.08.09 09:20:28 ~inga

Powinni się umówić na rozmowy 40 maja 2048 roku :) żeby mieli jeszcze więcej czasu na spokojne przemyślenia tego co i tak nie mają zamiaru robić.

#7  2019.08.09 09:33:12 ~Do 3

Co do likwidacji szpitali to się zgadzam, taki trend utrzymuje się w całej Europie, tylko bardzo po cichu, bo jest wybitnie drażliwy dla społeczeństwa. Leczenie szpitalne jest ok 10 do 15 razy droższe niż ambulatoryjne ( koszty utrzymania budynku, całej infrastruktury wokół, pracowników administracji, technicznych, pralni, kuchni itd). Szpitale pracują w ruchu ciągłym więc poza administracją wszyscy inni pracownicy są niezbędni non stop. Zamknięcie szpitala jest procesem długotrwałym i bardzo niepopularnym, wręcz siejącym panikę w społeczności lokalnej. Co do twierdzenia o braku pielęgniarek to się nie zgadzam, pielęgniarek nie ma i nie będzie. Policzyli je w końcu dokładnie i wyszło im, że czynnych zawodowo jest 220 tyś, w tym w wieku emerytalnym ok 20 tyś. Co roku na emeryturę będzie przechodzić około kilkanaście tyś pielęgniarek, do 5 lat z rynku pracy zniknie około 50 do 70 tyś pielęgniarek. Zostanie jakieś 150 tyś a zapotrzebowanie to około 300 tyś na warunki polskie a 350 tyś na standardy UE. Z ostatnim stwierdzeniem zgadzam się w całej rozciągłości, choć kiedyś mieli mój głos to dziś mnie tylko przerażają.

#8  2019.08.09 09:57:11 ~prawda

Tylko na tym portalu prawda piszą. Pismo z czerwca 6 zamieszczono na stronie związku ozpip w sierpniu. Dlaczego? Odpowiedzmy sobie sami. Po co pielęgniarka ma coś wiedzieć. Im mniej wiadomo tym panie ze związków i izb mogą z ministrem sobie kombinować. Fajnie że jest ten portal. Wiemy co jest grane. I jak nas traktują! 1200 do podstawy do sierpnia. A minister na początku sierpnia projekt publikuje. Nie można było wcześnie tego zrobić i poinformować pielęgniarek co jest grane. Same izby i związki robią bałagan.

#9  2019.08.09 10:44:03 ~xc

Pismo czerwiec 19 ,finansowanie do 31.08.2019,dot.porozumienia z 2018.Macie rację,działania celowe.Udają,że coś robią,aby był spokój. A te panie ile mają lat ? Może czas na emeryturę "zasłużoną".

#10  2019.08.09 10:44:03 ~xc

Pismo czerwiec 19 ,finansowanie do 31.08.2019,dot.porozumienia z 2018.Macie rację,działania celowe.Udają,że coś robią,aby był spokój. A te panie ile mają lat ? Może czas na emeryturę "zasłużoną".

#11  2019.08.09 10:46:29 ~ja

Czyli to jest ten "pakiet "Szumowskiego, zabrać to co dane przez poprzednika. No niech tylko zabierze, pokażemy , że umiemy walczyć o swoje!

#12  2019.08.09 11:02:02 ~Plg

Do 11 ano pokażemy.

#13  2019.08.09 11:09:00 ~***

Adam Niedzielski został powołany na pełniącego obowiązki prezesa Funduszu Adam Niedzielski pełniącym obowiązki szefa NFZ po tym jak dotychczasowy prezes NFZ Andrzej Jacyna zrezygnował ze stanowiska A. Jacyna złożył dymisję z funkcji prezesa NFZ. … pierwsze zarządzenie wydane przez p.o. Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego. Nowelizacja zarządzenia dotyczy regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. I tak co jakiś czas.czy wpisujemy się w politykę NFZ.najlepszy pacjent to zdrowy pacjent.

#14  2019.08.09 13:48:59 ~Ech

W ustawie jest napisane, że praktyki pielęgniarki nikt nie może wykonywać, ani zlecać osobie nie posiadającej ustawowych uprawnień. Zapoznaj się z zakresem obowiązków pielęgniarki odcinkowej w szpitalu. Czy NFZ zabezpiecza pacjentom czynności, które są wykonywanie przez nie w szpitalu? Czy pacjent w szpitalu jest lepszy od tego w środowisku ( domu swoim, domu opieki itd)?

#15  2019.08.09 14:15:19 ~Do

A izby p ip też od czego są?

#16  2019.08.09 15:19:18 ~Aga

Szanowne Panie i kolezanki wystarczy wprowadzic siatki plac i wszystko co nam niby daja powinno byc w podstawie czyli baza jaka zarabia pielegniarka w zaleznosci od stazu pracy i kwalifikacji a od podstawy zalezy cala reszta Czemu nadal jeztesmy tak traktowane gdzie solidarnosc i jednosc Pozdrawiam

#17  2019.08.09 15:36:32 ~piel dypl

U mnie w zakładzie pracy kiedyś Rektor chciał taki pomysł wprowadzić. Niestety i Jemu to się nie udało.

#18  2019.08.09 15:38:36 ~do17

Dodam, że dążył aby na 1 pielęgniarkę przypadało maksymalnie 8 pacjentów.

#19  2019.08.09 16:06:59 ~Do

On śp.

#20  2019.08.09 19:35:45 ~Obcy

No chyba już zarabiają więcej od lekarzy ale wciąż narzekają że mało to jest już niesmaczne jak się tych pań słucha

#21  2019.08.09 20:05:00 ~do 20

Zostań pielęgniarką i też będziesz zarabiał

#22  2019.08.09 21:51:09 ~Zt

Do 20 Ej ty obcy wypad z tego portalu. Niesmaczny to może być obiad. A my nadal uważamy że za naszą pracę i odpowiedzialnoś zarabiamy o wieeeele za mało!

#23  2019.08.09 21:56:47 ~Gość

W sumie to 20 możesz zostać pielegniarka. Skończ 5 lat studiów plus 2 lata specjalizacja plus kilka innych kursów i będziesz zarabiać więcej od lekarza

#24  2019.08.09 21:58:53 ~Gość

Cd tylko się uczyć a nie komentować! Uczelnie OTWARTE!

#25  2019.08.09 22:11:38 ~Tomasz

Po co to piszecie zajmnijcie się pracą na oddziałach panie z izb pielęgniarskich

#26  2019.08.09 22:21:56 ~Piel

A co wy mówicie gdzie nam do zarobków lekarzy najpierw ile na godzinę ma pielegniarka ile lekarz to do gościa dowiedz się potem mow

#27  2019.08.09 22:21:56 ~Piel

A co wy mówicie gdzie nam do zarobków lekarzy najpierw ile na godzinę ma pielegniarka ile lekarz to do gościa dowiedz się potem mow

#28  2019.08.09 22:21:58 ~Piel

A co wy mówicie gdzie nam do zarobków lekarzy najpierw ile na godzinę ma pielegniarka ile lekarz to do gościa dowiedz się potem mow

#29  2019.08.09 22:26:29 ~Do 26

To była ironia jeśli nie zrozumialaś

#30  2019.08.09 22:28:24 ~Gość

Tak pielęgniarki czytają ze zrozumieniem

#31  2019.08.09 22:58:34 ~Do izb

Oddzialowe idą na emeryturę i wracają po jednym dniu, a dalej są oddzialowymi. Odchodząc chód, a z obiegowka i bez konkursu dalej pełnią funkcję oddzialowej. Powinien być nowy konkurs.

#32  2019.08.09 23:24:13 ~S

Boli cię to? Każdy ma prawo pracować.A jak dyrektor wyraża na to zgodę to znaczy że była dobrą oddziałową.Ja taką mam i co z tego że na emeryturze? Oby była jak najdłużej!

#33  2019.08.10 07:43:01 ~Zuzia

Ciągłe narzekania,hallo SZ.P pielegniarki uważam że zarabiacie nie źle patrzcie na inne zawody! Pępki świata! Ciekawa jestem czemu nie spiskowalyscie jak P O, rządziło i kradlo,osmiorniczki na koszt wszystkich jadali! za nic nie robienie teraz płacimy więc szacunek dla ministra zdrowia, tak trzymać!

#34  2019.08.10 09:43:37 ~Ech

Bogatym krajem jesteśmy i nie mamy problemów z niedoborem medyków, jak nimi obsadzamy administracyjne, gospodarcze itd. stanowiska pracy?

#35  2019.08.10 10:55:48 ~Ewa

Do 33 inny zawód to ty? czy pękiem Świata to też ty jesteś? DO NAUKI i pracy KRYTYKANTKO i Próżniaku Świata!

#36  2019.08.10 11:01:06 ~Iwa

Należa się nam podwyzki

#37  2019.08.10 11:21:53 ~Ewa

Zmieniono Kwotę bazową z 3900 zł na 4200 zł. 4200 zł razy Przelicznik (1,05, 0,73 lub 0,64) równa się Najniższa Zasadnicza- jaka powinna być w danej grupie od 01.07.2019

#38  2019.08.10 22:20:59 ~M

Dostaniesz różnice twojej podstawy i nowej i z tego 20% to przecież dalej nic

#39  2019.08.12 13:04:02 ~U mnie

Tak było, po studiach wyższych, cz lic. czy mgr do podstawy 85zl i o roku aneksem zabrano.

#40  2019.08.12 13:11:40 ~Te osoby

Co dostały za studia przed zembalowym nie miały zabrane, a te copo zembalowym zabrano i zrobiły się różnice w zasadniczej po liceum 3200zl podst. A po magister ę 2500zl podstawy potem dodatek zembalowym ta po liceum 4500zl podstawy a po magister ę 3800zl podst i różnica 700zl na podstawie i do tego 20.procent stazowego 4500 plus 900zl za staż to jest 5400zl a ta biefaczka po mgr 3800zl plus760zl za staż 4460. Po co studia i nocki, jak ta po. Liceum medycznym nie musi mieć nocek.

#41  2019.08.12 13:13:59 ~Zasadnicza

Pensja nie od wykształcenia jest w niektórych. Szpitalach tylko od poparcia i znajomości.

#42  2019.08.12 13:15:58 ~To dobrze

To każda po 500zl za 30 lat pracy i te co mają magistra że specjalizacją

Dodaj komentarz