Pielęgniarki - ministerstwo tłumaczy do czego doprowadzą normy zatrudniania pielęgniarek.

Normy zatrudniania pielęgniarek.


Normy zatrudnienia pielęgniarek

Poniżej cytujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską, której udzieliła wiceminister zdrowia:

(...)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2012) wprowadziło, od 1 stycznia 2019 r., zmiany dotyczące minimalnych warunków obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych.

W celu dostosowania oddziałów dziecięcych do nowych norm wprowadzono dla nich okres przejściowy do 30 czerwca 2019 r., w którym świadczeniodawcy byli zobowiązani zapewnić równoważnik etatu na 1 łóżko nie niższy niż 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w przypadku oddziałów zabiegowych. Od 1 lipca 2019 r. normy te miały się wynosić odpowiednio 0,8 oraz 0,9 etatu na 1 łóżko. Z uwagi na trudności w spełnieniu tych warunków, okres przejściowy został wydłużony do 31 grudnia 2019 r.

Należy wskazać, że ww. regulacje służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrej jakości opieki nad pacjentem, jak również stworzeniu bezpiecznych warunków pracy dla personelu pielęgniarskiego. Przedmiotowe przepisy są na bieżąco monitorowane i dyskutowane ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz przedstawicielami podmiotów leczniczych.

Należy podkreślić, że zarówno zwiększanie jak i zmniejszanie liczby łóżek to naturalny mechanizm zarządczy, za pomocą którego można wpływać na dostosowywanie bazy szpitalnej do aktualnych potrzeb zdrowotnych, epidemiologicznych i demograficznych społeczeństwa. Ze względu na postęp naukowo-technologiczny coraz więcej zabiegów medycznych można wykonywać w trybie jednodniowym, a obecne możliwości leczniczoterapeutyczne pozwalają na znaczne skracanie czasu hospitalizacji i pobytu pacjentów w szpitalu. To powoduje że w wielu szpitalach wykorzystanie łóżek jest znacznie niższe od optymalnego wskaźnika gwarantującego bezpieczeństwo epidemiologiczne jak i optymalizacje kosztów.

Z analizy danych dotyczących wykorzystania łóżek w podmiotach leczniczych oraz ich redukcji wynika, że podmioty lecznicze podejmują działania na rzecz ustalenia nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. W przypadku pediatrii, z uwagi na sezonowość zachorowań dzieci, zalecany optymalny wskaźnik obłożenia łóżek to około 70%. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie są oddziały, w których średnie obłożenie łóżek na dzień 30 września 2019 r. wynosiło poniżej 70%, np. 34% w oddziale leczenia żywieniowego, 63% w oddziale pulmonologii i alergologii, 45% w oddziale pediatrii, reumatologii i chorób środowiskowych oraz 52% w oddziale chirurgii dziecięcej, 66% w oddziale neurochirurgii chirurgii rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń.

Należy podkreślić, że wymóg zapewnienia określonej liczby pielęgniarek i położnych prowadzi do poprawy bezpieczeństwa pacjentów, jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki samodzielnie, zapewnienia udziału pielęgniarek/położnych w świadczeniach realizowanych przez lekarzy i innych pracowników wykonujących zawody medyczne, zmniejszenia liczby powikłań i zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz związanych z tym kosztów, zmniejszenia liczby błędów medycznych, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów związanych z ordynacją i dystrybucją produktów leczniczych, racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, planowania środków finansowych na zadania wykonywane przez pielęgniarki/położne. Natomiast w sytuacji niewystarczającej liczby pielęgniarek/ położnych może dochodzić m.in. do wydłużenia hospitalizacji, zwiększenia liczby powikłań, zwiększenia liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwiększenia liczby upadków, zwiększenia śmiertelności pacjentów, zwiększenia liczby błędów medycznych, a w konsekwencji ponownych hospitalizacji.

Ustalenie liczby pracowników do wykonania określonych zadań jest elementem procesu zarządczego. Zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi jego kierownik. Zatem kształtowanie polityki kadrowej, w tym konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby kadr medycznych niezbędnych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pozostaje w kompetencjach kierownika podmiotu leczniczego.

(...)

Zobacz także: Nikt nie uleczy złamanego serca tak, jak pielęgniarka kardiologiczna...

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

15 stycznia 2020 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Premier "odleciał" mówiąc o zarobkach pielęgniarek w Polsce. Naprawdę karkołomny wywód...

Uwaga pielęgniarki! Chcą zlikwidować tę specjalizację dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - ministerstwo - jeden szpital oficjalnie zgłosił niedobór pielęgniarek w 2020 roku.