Pielęgniarki - dodatki do wynagrodzenia dla "bohaterów".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - wynagrodzenie za czas pandemii

Zobacz także: Pielęgniarki: brak środków ochrony równa się: "powstrzymanie się od pracy".

Senat w dniu 31 marca 2020 roku zgłosił poprawki do ustawy sejmowej o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Senat zgłosił poprawkę w kwestii przyznania pracownikom ochrony zdrowia "dodatków do wynagrodzenia". 

Poniżej publikujemy wyciąg z uchwały senatu dotyczący przedmiotowego zagadnienia:

Art. 9b. 1. Pracownikom ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługują dodatki do wynagrodzenia.
2. Dodatki do wynagrodzenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rachunków i sprawozdań o liczbie uprawnionych pracowników, o których mowa w ust. 1, składanych przez podmiot leczniczy.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość dodatku do wynagrodzenia;
2) sposób i tryb finansowania dodatków do wynagrodzenia – mając na celu zapewnienie skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a także wyrażenie uznania wobec pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w ratowanie życia i zdrowia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
4. Dodatków do wynagrodzenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1690 i 1818).

Tyle senat...

Sejm w dniu 31 marca powyższą poprawkę senatu, dotyczacą dodatków, odrzucił.

Mariusz Mielcarek  Zobacz także:

Pielęgniarki - kolejne wytyczne ministra zdrowia.

Pielęgniarko! W pracy miej założoną maseczkę ochronną!

Szpital jednoimienny szuka pielęgniarek z "co najmniej z licencjat".