60-letnie pielęgniarki, niepełnosprawne z nakazem pracy od... Radziwiłła.

Praca pielęgniarek w czasie pandemii.


Pielęgniarki z nakazem pracy od wojewody

Pielęgniarki zarażone. Przekazano płyn do dezynfekcji.

Sklep Pielęgniarek - Maska ochronna wielokrotnego użytku.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2020 roku

KO/0812/20

Sz.P.
Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Plan Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Szanowny Panie Wojewodo,

W imieniu Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w związku z licznymi sygnałami od członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych o wydawaniu przez Pana decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii – na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.) - wobec pielęgniarek i położnych powyżej 60 roku życia lub niepełnosprawnych czy też wychowujących dziecko w wieku do 14 lat lub innych, które zgodnie z treścią ust. 3 w/w przepisu nie podlegają przedmiotowemu skierowaniu, proszę o pilne uchylenie decyzji administracyjnych wydanych w sprzeczności z przywołaną ustawą.

Pielęgniarki i położne stanowią bezapelacyjnie grupę szczególnie zaangażowaną w działania w związku z epidemią COVID-19. Świadczona przez nie praca w czasie epidemii, jeszcze bardziej niż zwykle, charakteryzuje się pracochłonnością i wymaga wielu poświęceń. Członkowie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z najwyższym zaangażowaniem i najwyższą starannością i oddaniem podeszli do swoich obowiązków i co należy z całą stanowczością podkreślić,w tym szczególnym czasie dają świadectwo oddaniu wartościom swoich zawodów.

Podkreślenia wymaga, że niejednokrotnie pielęgniarki i położne służą na rzecz pacjentów w kilku podmiotach leczniczych – co jednak w wielu przypadkach musiało ulec zmianie po apelu Ministra Zdrowia w tej sprawie i w konsekwencji przyjętego stanowiska świadczeniodawców.

W tej sytuacji wydawanie przez Pana Wojewodę przywołanych na wstępie decyzji administracyjnych w stosunku do osób, które nigdy nie powinny ich otrzymać – jako podlegające wyłączeniu zgodnie z art. 47 ust. 3 w/w ustawy – a które, o czym należy pamiętać, jednocześnie angażują się w walkę z panującym wirusem w miejscach dotychczasowego zatrudnienia, wywołuje poczucie pokrzywdzenia i podważa zaufanie osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej do administracji rządowej, która przecież w swoich działaniach winna zawsze stać na straży praworządności i podejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego przed wydanie rozstrzygnięcia administracyjnego.

W tym stanie rzeczy, proszę o stosowanie zasad ogólnych wyrażonych w Kodeksie postępowania administracyjnego przed wydaniem kolejnych decyzji administracyjnych o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz niezwłoczną konwalidację wadliwie wydanych decyzji.

Jednocześnie, niezmiennie deklaruję pomoc ze strony tut. Izby w przypadku potrzeby wsparcia Pana Wojewody w działaniach związanych ze stanem epidemii, w szczególności jeżeli pomoc samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych pozwoli uchronić jego członków przed zapewne podjętymi w dobrej wierze ale błędnymi działaniami.

Anna Dudzińska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i PołożnychZobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.