Pielęgniarki - będzie nowelizacja siatki płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - zasady wynagradzania

W piśmie z 8 lipca 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że w związku ze zgłaszanymi przez partnerów społecznych postulatami zmian w zakresie systemowego uregulowania wynagrodzeń w ochronie zdrowia kwestia ta będzie przedmiotem prac branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. W działalność Zespołu, obok strony rządowej, są zaangażowani przedstawiciele reprezentatywnych – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – organizacji pracodawców i central związkowych.

Wiceminister przekazała, że podstawowym przedmiotem prac będą propozycje nowelizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – podstawowej systemowej regulacji obejmującej wszystkie zawody medyczne. Jest to m.in. odpowiedź na postulat Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia rozmów z samorządem lekarskim na temat rewizji obecnych zasad ustalania i wysokości lekarzy i lekarzy dentystów.

Środowisko lekarskie, w pelni aprobując podwyżki wynagrodzeń wywalczone przez lekarzy rezydentów, pielęgniarki czy niektóre inne zawody medyczne, zwróciło uwagę, że podwyżki te dość często mają formę skomplikowanych rozwiązań prawnych o tymczasowym działaniu. Występują pod postacią różnego rodzaju dodatków, a niekiedy są obwarowane spełnieniem przez zainteresowanego dodatkowych warunków pod groźbą zwrotu otrzymanego świadczenia. Oczekiwaniem lekarzy i lekarzy dentystów jest natomiast stworzenie spójnego i trwałego modelu wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, który uwzględniałby uwarunkowania wynikające z posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W piśmie z Ministerstwa Zdrowia zaznaczono również, że prowadzenie rozmów na forum instytucji dialogu trójstronnego, nie wyklucza konsultacji z innymi podmiotami, w tym tak znaczącymi jak samorządy zawodowe zawodów medycznych.

źródło: strona internetowa Naczelnej Izby Lekarskiej 


Zamów lipcowe wydanie Gazety Pielęgniarek i Położnych