Pielęgniarka - postępowanie w przypadku kontaktu z zakażonym. Obowiązki pracodawcy.

Postępowanie w przypadku kontaktu z chorym podejrzanym o zakażenie.


Postępowanie pielęgniarki po kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosował do Głównego Inspektora Sanitarnego pismo dotyczące potwierdzenia w formie pisemnej standardów postępowania pracowników medycznych podmiotów leczniczych po kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie SARSCoV-2, bądź chorą na COVID-19.

Jak więc ma się zachować pielęgniarka w takiej sytuacji?

OZZPiP otrzymał odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Zawiera ona wytyczne odnośnie postępowania pielęgniarek w przypadku kontaktu z zakażoną osobą lub osobą podejrzaną o zakażenie.

Standard postępowania w takiej sytuacji przedstawiają się następująco:
1. pracodawca ma niezwłocznie poinformować o podejrzeniu zakażenia pracownika powiatowego inspektora sanitarnego, pełniącego nadzór epidemiologiczny na danym terenie
2. pracodawca ma niezwłocznie odsunąć od pracy pielęgniarkę narażoną na kontakt z zakażonym, gdyż stanowi ona zagrożenie dla pacjentów i pozostałych pracowników
3. Narażona pielęgniarka w takiej sytuacji ma bezzwłocznie wrócić do domu bezpiecznym środkiem transportu (transportem indywidualnym)
4. narażona pielęgniarka powinna poddać się samoizolacji w miejscu zamieszkania i czekać na wyniki dochodzenia epidemiologicznego
5. narażona pielęgniarka może wrócić do pracy tylko, gdy inspektor sanitarny zadecyduje o braku konieczności odbywania kwarantanny; do tego czasu nieobecność w pracy należy uznać za usprawiedliwioną.

Pielęgniarka na kwarantannie z obowiązkiem świadczenia pracy?

W punkcie ósmym natomiast znajdziemy opis niedopuszczalnej, wg Głównego Inspektora Sanitarnego sytuacji:

„8. Niedopuszczalne jest odbywanie kwarantanny przez pracowników medycznych na terenie podmiotów leczniczych w tym, z obowiązkiem świadczenia pracy. Stosowanie takich praktyk istotnie zwiększa możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród osób z grup ryzyka (osób z obniżoną odpornością spowodowaną innymi chorobami niż COVID-19).”

Przeczytaj oryginał odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego

Wybrała: Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl