Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Kształcenie podyplomowe powinno zawierać treści programowe zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie;

3) została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną

Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego składa wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie;

2) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 - także skierowanie wydane przez pracodawcę.

W celu dopuszczenia pielęgniarki, położnej do kursu kwalifikacyjnego organizator kształcenia powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu jako przewodniczący;

2) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka, położna ubiegająca się o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego spełnia wymogi, o których mowa w § 22 pkt 1 i 2;

2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej w przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia;

3) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego; nie może być on jednak dłuższy niż 6 miesięcy.

Zobacz w jakich dziedzinach pielęgniarstwa mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne

Zobacz ramowe programy kursów kwalifikacyjnych