Zapytanie do MZ w sprawie strajku pielęgniarek w ZOL.

Zapytanie nr 2022

do ministra zdrowia

w sprawie bezterminowego strajku pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy

   Szanowna Pani Minister! W lutym OZZP i PMOZ z siedzibą w Bystrej wszedł w spór zbiorowy z dyrekcją SPZOL w Rajczy. W kwietniu rozpoczęły się mediacje w sprawie podwyżek, które nie przyniosły żadnych rezultatów. Dyrekcja zaproponowała przesunięcie mediacji o jeden miesiąc, na co załoga przystała. Druga tura mediacji również nie przyniosła żadnych rezultatów. Podpisany został protokół rozbieżności i zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zostało przeprowadzone referendum strajkowe wśród pielęgniarek.

   W referendum wzięły udział 24 pielęgniarki (na 34 pracujące), które w zdecydowanej większości opowiedziały się za strajkiem. Pierwszy termin strajku planowano na 16.06.2008 r., ale na osobistą prośbę dyrektora termin został przesunięty na 23.06.2008 r. Z powodu braku podjęcia przez dyrekcję rozmów, a nawet braku dobrej woli do osiągnięcia jakiegokolwiek kompromisu, załoga zdecydowała o rozpoczęciu strajku bezterminowego. Dyrekcja wprowadza w błąd członków zarządu powiatu, część radnych powiatowych, opinię publiczną i lokalne media, m.in. podając zawyżone stawki naszych miesięcznych wynagrodzeń. Wszystkie ZOZ-y na terenie województwa śląskiego miały mniejsze lub większe podwyżki, a żądania strajkujących to włączenie 30% premii do podstawy wymiaru wynagrodzeń, co w efekcie da ok. 100 zł na rękę.

   Dlatego proszę udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jak długo pielęgniarki muszą czekać na tę groszową podwyżkę?

   2. Czy pacjenci muszą być narażeni na groźbę pogorszenia stanu zdrowia tylko z tego powodu, że dyrekcja nie podejmuje rozsądnych rozmów z pielęgniarkami, co może skutkować ich odejściem od łóżek?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Bożena Kotkowska

   Bielsko-Biała, dnia 26 czerwca 2008 r.


 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 2022

w sprawie bezterminowego strajku pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo Pana Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry z dnia 2 lipca br. (SPS-023-2022/08), zawierające interpelację posła na Sejm RP pani Bożeny Kotkowskiej w sprawie bezterminowego strajku pielęgniarek zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rajczy, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia w sprawie.

   Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) odpowiedzialność za zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej nakładają na kierownika, który kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Kierownik zakładu jest przełożonym pracowników zakładu i jako pracodawca jest uprawniony do kształtowania polityki kadrowej w zakładzie opieki zdrowotnej.

   Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym elementem prawnego stosunku pracy. Jest to świadczenie, które pracodawca obowiązany jest spełniać na rzecz pracowników stosownie do rodzaju, ilości i jakości wykonywanej pracy oraz posiadanych przez nich kwalifikacji. Zgodnie z zasadą wynikającą z przepisów Kodeksu pracy strony stosunku pracy mogą dobrowolnie kształtować treść tego stosunku, która musi być wspólnie uzgodniona przez strony. Oznacza to, iż wysokość wynagrodzenia zależy od zgodnej woli stron umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

   Jednocześnie należy wskazać, że na mocy przepisu art. 59 ust. 3 Konstytucji RP związki zawodowe dysponują prawem do wchodzenia w spory zbiorowe, posiadają prawo organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach zakreślonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.). Zgodnie z treścią art. 17 tejże ustawy strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego pracowników z pracodawcą, dotyczącego w szczególności warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych.

   Mając na względzie powyższe, należy podkreślić, że minister zdrowia nie posiada uprawnień pozwalających na wkraczanie w działalność zakładów opieki zdrowotnej, w tym w kwestie dotyczące prowadzonej w zakładzie polityki płacowej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Adam Fronczak

   Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Pielęgniarka w szpitalu "Spółka"

Aktualności według działów - wynagrodzenia pielęgniarek / protesty

Obowiązujące regulacje prawne według działów - wynagrodzenia pielęgniarek