Zobacz jakie kary przewiduje dla pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu projekt nowej ustawy o samorządzie zawodowym. 5 KOMENTARZY.

Etyka pielęgniarska.

 

PROJEKT

Art. 58. 1. Sąd pielęgniarek i położnych orzeka następujące kary:

1) upomnienie;
2) naganę;
3) karę pieniężną;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej na okres od 1 roku do 5 lat;
5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do 5 lat;
7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Sąd pielęgniarek i położnych orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 5 lub 6 może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku orzeczenia kary przewidzianej w ust. 1 pkt 4-7 sąd pielęgniarek i położnych może zarządzić opublikowanie orzeczenia w biuletynie właściwej okręgowej izby.

Art. 59. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie stosuje się instytucji kary łącznej i wyroku łącznego.
Art. 60. 1. Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1 000 do 10 000 zł.
2. Karę pieniężną orzeka się samoistnie lub obok kar wymienionych w art. 58 ust. 1 pkt 4-6.
Art. 61. Orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu sąd pielęgniarek i położnych określa szczegółowo czynności, których pielęgniarka, położna nie może
wykonywać.
Art. 62. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się w miesiącach i latach.
2. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.
3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza się okres tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

 

Zobacz cały projekt . . .

 

Zobacz także:

MZ opublikowało projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Projekt przewiduje likwidację 29 okręgowych izb. Będzie ich teraz 16 i będą mogły tworzyć delegatury. Tę samą funkcję w samorządzie można będzie pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje. 22 KOMENTARZE.