Prezez NFZ ogłosił warunki kontraktowania poz na 2010 rok w dniu 3 listopada o godz. 17.30. Porozumienie Zielonogórskie wydało komunikat odnoszący się do przedmiotowych warunków 24 godziny później. Mija od tego czasu 48 godzin. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych milczy. Zobacz komunikat PZ. 28 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

                                                     Zielona Góra 04.11.2009r.

KOMUNIKAT
Szanowni Koledzy i Koleżanki!

W związku z ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 72/2009/DSOZ z dnia 03.11.2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, Federacja Porozumienie Zielonogórskie oświadcza, co następuje.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie od czasu rozpoczęcia prac nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej niezmiennie, tak do Ministerstwa Zdrowia, jaki i do Narodowego Funduszu Zdrowia, aktywnie zgłaszała postulaty dotyczące konieczności realnego określenia zasad realizacji świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poz i pozostałych profesjonalistów medycznych.

Niestety, merytorycznych i należycie uargumentowanych postulatów, podkreślając w tym mających kluczowe znaczenie dla możliwości zapewnienia realizacji świadczeń dla pacjentów nie zauważano. Efektem takiego postępowania ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego FunduszuZdrowia stało się uchwalenie aktów prawnych, w szczególności opisanego wyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz w dużej mierze bazującego na nim Zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie nierealnym do wykonania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

Oba te akty prawne, ich postanowienia, w szczególności w zakresie sposobu ustalenia czasu pracy personelu podstawowej opieki zdrowotnej, nieuregulowania kwestii deklaracji, szczepień, dokumentacji medycznej, zmian w podstawie finansowania, nie uwzględniania przez NFZ postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oznaczają, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zawarcie przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej umów na realizację świadczeń medycznych na 2010 r.

Wobec powyższego, a w szczególności milczenia Ministerstwa Zdrowia mimo wielokrotnie zgłaszanych wniosków i chęci wypracowania kompromisowych rozwiązań, Federacja "Porozumienie Zielonogórskie" zmuszona jest odczytać obecne działania jako świadomą decyzje Pani Minister i przyzwolenie na sytuację, gdzie od styczniu 2010 Polacy zostaną pozbawieni świadczeń medycznych podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Mimo kategorycznego brzmienia niniejszego komunikatu Federacja "Porozumienie Zielonogórskie" jest nadal otwarta na dialog i gotowa do podjęcia konstruktywnych rozmów.


Z poważaniem
Prezes Federacji PZ
Bożena Janicka

Komunikat pochodzi ze strony internetowej PZ