Senator do minister Ewy Kopacz oraz ukaranego przez premiera, prezesa Jacka Paszkiewicza: dlaczego zabroniono pielęgniarce wykonującej świadczenia w DPS podejmowania dodatkowej pracy? Na jakiej podstawie prawnej? Dlaczego ten zakaz nie obowiązuje innych grup medycznych? "Środowisko pielęgniarskie jest oburzone takim potraktowaniem tej grupy zawodowej". 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

 

Oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

 
Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej są zaniepokojone wydanym przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 11 grudnia 2009 r. Zarządzeniem nr 84/2009/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W rozdziale 5. – Zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych, w §13 w ust. 2 – Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, w ppkcie 13 istnieje taki zapis: „pielęgniarka opieki długoterminowej domowej nie może realizować jednoczeoenie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej”.

W związku z powyższym zapisem zabroniono pielęgniarkom opieki długoterminowej domowej wykonywania pracy dodatkowej, czyli świadczenia pracy w podstawowej opiece zdrowotnej z pracą w domach pomocy społecznej. Środowisko pielęgniarskie jest oburzone takim potraktowaniem tej grupy zawodowej.

Dlaczego innym grupom w środowisku medycznym, takim jak lekarze czy farmaceuci, nie zabrania się podejmowania pracy dodatkowej? Dlaczego pielęgniarkom się tego zabrania?

W związku z tym zwracam się z pytaniem: dlaczego i na jakiej podstawie prawnej tej jednej podgrupie pielęgniarek zabrania się pracy dodatkowej? Jakie są powody wydania takiego zarządzenia?

senator Janina Fetlińska

4 lutego 2010 roku