Komunikat NFZ w sprawie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta. Skoro według NFZ jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Komunikat w sprawie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta wyjaśniamy, co następuje:

Pacjent obłożnie długotrwale chory wymagający zabiegów pielęgniarskich może być zakwalifikowany do:

•opieki długoterminowej realizowanej w domu przez pielęgniarkę finansowaną w ramach opieki długoterminowej domowej,
•stacjonarnego zakładu opieki długoterminowej lub
•objęty opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Niezbędnym uzupełnieniem powyższych zadań pielęgniarskich są usługi opiekuńcze, do zapewnienia których zobowiązane są rodzina, opiekunowie prawni lub - w razie takiej konieczności - instytucje opieki społecznej.

W 2009 r. na ogólną liczbę 34 565 629 zadeklarowanych osób do opieki pielęgniarki POZ, opieką pielęgniarki POZ - zadaniowej objętych było według klasyfikacji Barthel 0-40 pkt 13 726 osób. Ogólnie w całym zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 21 612 pielęgniarek POZ zrealizowało w 2009 r. 29 696 209 świadczeń.

Działania podejmowane przez pielęgniarki POZ mają również na celu przygotowanie pacjentów w możliwie najkrótszym czasie do samodzielności w chorobie lub niepełnosprawności, jak również edukację rodziny i opiekunów w celu zapewnienia pacjentowi pomocy w realizacji czynności życia codziennego. Czynnościami pozostającymi do realizacji przez pielęgniarkę POZ, ale także przez pielęgniarkę opieki długoterminowej, są te świadczenia, do których są upoważnione zgodnie z kompetencjami zawodowymi. W szczególności chodzi o takie, których wykonanie ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nie może być realizowane przez rodzinę lub opiekunów pomocy społecznej. Czynności, o których mowa są świadczeniami medycznymi, a nie opiekuńczymi.

Od 1 marca nastąpiła zmiana sposobu finansowania dotychczasowych świadczeń pielęgniarki POZ - zadaniowej. Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem opieki zdrowotnej realizacja tych świadczeń będzie się odbywać w ramach realizacji umów pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta. Pielęgniarka opieki długoterminowej może objąć opieką sześć osób obłożnie chorych (w POZ było to 8 osób). Dla zapewnienia realizacji tych świadczeń NFZ zabezpieczył 115 mln zł.

Warto zwrócić uwagę na brak autora powyższego komunikatu - (przypis redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej), który został opublikowany na stronie internetowej NFZ w dniu 1 marca 2010 roku.

Zobacz także:

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Realia są inne.

Interpelacja posła do ministra zdrowia pani Ewy Kopacz w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Zobacz wideo - media informują o pierwszych skutkach, decyzji minister zdrowia Ewy Kopacz i ukaranego przez premiera prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, w zakresie likwidacji z dniem 28 lutego br. zadaniowej opieki pielęgniarskiej. Apel do pielęgniarek . . . . 5 KOMENTARZY.