Trzy interpelacje poselskie w sprawie opieki długoterminowej. Poseł do MZ: Czy przywrócona zostanie zadaniowa opieka pielęgniarska?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Interpelacja w sprawie dramatycznej sytuacji obłożnie chorych pacjentów, którzy z dniem 1 marca pozostali bez opieki pielęgniarskiej

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończył 25 lutego br. postępowanie konkursowe na realizację zadań pielęgniarki działającej w ramach opieki długoterminowej domowej. Wyniki konkursu są niepokojące, gdyż na 15 zakładów opieki z południowej Wielkopolski, które ubiegały się o kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowę dostały tylko trzy placówki. W konsekwencji takiego rozstrzygnięcia konkursu, około kilkuset pacjentów, pozostało bez należytej opieki długoterminowej. Są wśród nich osoby samotne, niepełnosprawne i obłożnie chore, które bez pomocy innych nie są w stanie same sobie poradzić.

Nowe firmy, które wygrały konkursy w Narodowym Funduszu Zdrowia na opiekę długoterminową z pewnością nie będą w stanie zapewnić należytej opieki, pozostałym podopiecznym na terenie południowej Wielkopolski, gdyż nie pozwalają im na to uzyskane środki.
 
Należy tu również zaznaczyć, że brak kontraktów oznacza likwidację zakładów opieki długoterminowej, a tym samym pozbawienie pracy wielu dobrze wykwalifikowanych pielęgniarek. W konsekwencji ludzie zostali pozbawieni pracy, a pacjenci nie mają opieki.

Na całym świecie stawia się na długoterminową opiekę pielęgniarską, ze względów ekonomicznych. Często zdarza się tak, że opieka pielęgniarska to jedyny kontakt ze światem zewnętrznym dla chorych i niepełnosprawnych. Pozostawienie ich teraz bez jakiejkolwiek opieki jest przyzwoleniem na „cichą eutanazję”.

Uważam, zatem, że rozżalenie i niepokój pacjentów jest w pełni uzasadnione. Na takie działanie Narodowego Funduszu Zdrowia nie może być przyzwolenia. Państwo ma obowiązek zapewnienia ludziom starszym i schorowanym podstawowych świadczeń medycznych, zgodnie ze standardami panującymi w Europie.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów, którzy od 1 marca br. pozostali bez opieki pielęgniarskiej, zwracam się do Pani Minister z apelem o pilne podjęcie działań, zmierzających do poprawy zaistniałej sytuacji.

Z uwagi na fakt, że problem przeze mnie poruszony dotyczy podstawowych świadczeń medycznych, których zapewnienie leży po stronie resortu zdrowia zwracam się do Pani Minister z czterema pytaniami:

1.Czy dojdzie do powtórnych negocjacji Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z placówkami, które nie podpisały do tej pory kontraktów na świadczenia usług w zakresie opieki długoterminowej?

2.Kto zajmie się pacjentami, którzy od 1 marca pozostali bez opieki pielęgniarskiej?

3.Jakimi kryteriami kierował się Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu, przyznając kontrakty na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej?

4.Czy według Pani Minister, trzy placówki w byłym województwie kaliskim, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia usług w zakresie opieki długoterminowej, dysponują odpowiednimi środkami na zapewnienie pomocy wszystkim potrzebującym?

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Adam Rogacki

3 marca 2010 rok

Interpelacja w sprawie tysięcy obłożnie chorych pacjentów pozbawionych zadaniowej opieki pielęgniarskiej w związku z decyzją NFZ.

Z informacji docierających do mojego biura poselskiego oraz licznych doniesień medialnych wynika, iż od 1 marca 2010 roku tysiące ciężko chorych pacjentów przykutych do łóżek, straci codzienną opiekę pielęgniarską. Jak informują media opieka będzie, ale jej forma i zakres jest nie do przyjęcia. Pielęgniarka, która do tej pory miała kilku pacjentów, teraz będzie miała kilkudziesięciu lub nawet kilkuset. W rzeczywistości oznacza to, że niszczy się kolejny dobrze oceniany przez pacjentów system.
Opieka pielęgniarki, która pomagała bliskim chorego w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad nim była niezwykle użyteczna i sprawdzała się w praktyce. Tymczasem wiele osób chorych i cierpiących wraz z najbliższymi często też schorowanymi i w podeszłym wieku pozostawiono samych sobie. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i godzi bezpośrednio w prawa pacjenta.
Likwidacji zadaniowej opieki pielęgniarskiej nie wolno tłumaczyć brakiem środków i wysokimi kosztami jej utrzymania. Wielu pacjentów nie wyobraża sobie bez niej życia. Bywa i tak, że są od niej całkowicie uzależnieni.
Alarmujące informacje docierają także z zakładów opiekuńczych, którym odcina się znaczną część środków z budżetu, pozostawiając je  w beznadziejnej sytuacji.
Taki sposób kształtowania polskiej polityki z zakresu opieki zdrowotnej budzi poważne zastrzeżenia. Nagłe wycofanie się NFZ - tu z opieki zadaniowej po 2 latach jej dobrego funkcjonowania podważa zaufanie pacjentów i budzi ich uzasadniony żal. W przyszłości, bowiem brak takiej opieki może skutkować dużo większymi kosztami hospitalizacji.
Należy, zatem dokonać właściwej oceny przyjętego przez NFZ rozwiązania                   w tej kwestii i zastanowić się nad długofalowymi i zapewne negatywnymi jego skutkami.
Mając na uwadze żywotne interesy obłożnie chorych pacjentów i ich rodzin proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy przywrócona zostanie zadaniowa opieka pielęgniarska?
2.Czy kierowany przez Panią resort prowadzi prace nad poszukiwaniem środków finansowych na dalsze funkcjonowanie opieki zadaniowej?
3.Jak mają organizować opiekę pacjenci, których funkcjonowanie poprzez pozbawienie ich opieki zadaniowej, zostało zagrożone?
Z poważaniem
Piotr Stanke

3 marca 2010 roku

Interpelacja w sprawie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Od dnia 1 marca 2010 roku opieka nad pacjentami objętymi dotychczas zadaniową formą pielęgniarską opieki POZ realizowana jest w ramach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w opiece długoterminowej. Przepisy rozporządzenia (Dz. U. Nr 217, póz. 1688) wskazują, że pielęgniarka będzie mogła opiekować się nie więcej niż 6 świadczeniobiorcami przebywającymi pod różnymi adresami i nie więcej niż 12 świadczeniobiorcami przebywającymi pod tym samym adresem zamieszkania np. w domu pomocy społecznej.
W związku z tym oddziały NFZ przeprowadziły konkursy w celu zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.
Pielęgniarki zgłaszają, że informacje o przetargach oraz ich rozstrzygnięciach przekazywane są zbyt późno. Nie miały w związku z tym czasu do pozyskania nowych potencjalnych pacjentów. Rozstrzygnięcie konkursu w poznańskim oddziale NFZ nastąpiło 25 lutego. Wiele zakładów opieki nie przeszło pozytywnie postępowania konkursowego. W samym subregionie kaliskim spośród 15 oferentów tylko 3 wybrano do realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. W związku z tym od 1 marca wiele pielęgniarek pozostało bez pracy.
Z kolei w łódzkim oddziale NFZ konkurs ogłoszony 22.01.10 r. został nierozstrzygnięty. Z informacji uzyskanych od pielęgniarek wynika, iż kolejny konkurs zostanie rozstrzygnięty 9 marca 2010 r., a ewentualne umowy zostaną podpisane 17 marca br. Pielęgniarki dopytują kto w tym okresie ma pełnić opiekę na chorymi pacjentami?
W związku z zaistniałą sytuacją proszę Panią Minister o odpowiedź na pytanie: jak ministerstwo ustosunkowuje się do przedstawionych w tej interpelacji problemów?

Poseł Maciej Orzechowski

10 marca 2010 roku

 

Zobacz także:

Więcej informacji:   Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej