Raport pielęgniarski w kontekście czasu pracy pielęgniarek i położnych. Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.

Raport pielęgniarek.

Stanowisko Komisji Prawnej
Głównego Inspektora Pracy
z dnia 24 września 2009r.
w sprawie czasu pracy pielęgniarek zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy w związku z przekazywaniem zmian.


Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas przekazywania raportów pielęgniarskich, w tym również czas przekazywania raportów przez pielęgniarki zatrudnione w równoważnym systemie czasu pracy, powinien być w pełni wliczany do czasu pracy, a co za tym idzie ewidencjonowany. Wykonywanie zadania wynikającego z rodzaju świadczonej przez pielęgniarkę pracy na terenie zakładu pracy, powinno być zatem w całości wliczane do czasu pracy. Jeżeli zatem przekazanie raportu pielęgniarskiego powoduje przekroczenie obowiązujących pielęgniarkę norm czasu pracy, świadczy ona pracę w godzinach nadliczbowych, za którą otrzymać powinna wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek, zgodnie z art. 151' k,p. Zgodnie bowiem z art. 151 § 1 k.p., praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w piśmie Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 17 kwietnia 2009 roku znak GNN-417/456-68/09, gdzie stwierdzono, że „czas przekazywania raportów przez pielęgniarki zatrudnione w równoważnym systemie czasu pracy, powinien być w pełni wliczany do czasu pracy.”

Zobacz także:

Bieżący temat: Raport pielęgniarski