Zobacz projektowane zmiany prawne. Jaki urlop szkoleniowy oraz dodatkowe świadczenia będą mogły zostać przyznane pielęgniarce lub położnej podejmującej szkolenie? Jakie ze skierowaniem, a jakie bez skierowania. Jaki maksymalnie termin może wiązać umowa pielęgniarkę lub położną z pracodawcą po szkoleniu? Ile dni urlopu szkoleniowego otrzymasz na przygotowanie do egzaminu specjalizacyjnego?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

                                                                                   Projekt

USTAWA

o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Art. 71. 1. Pielęgniarce lub położnej, które podejmują kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 70 ust. 3 i 5, przysługują zwolnienia z części dnia pracy i urlop szkoleniowy w wymiarze określonym w art. 74, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
2. Pracodawca może przyznać pielęgniarce lub położnej, o których mowa w ust. 1, dodatkowe świadczenia, w szczególności:
1) zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika;
2) pokryć opłaty za naukę pobierane przez organizatora kształcenia;
3) udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.
3. W przypadku powtarzania kształcenia podyplomowego z powodu niezadowalających wyników w nauce pracodawca może odmówić udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, przez okres powtarzania.

Art. 72. 1. Pielęgniarce lub położnej podejmującym kształcenie podyplomowe bez skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 70 ust. 3 i 5, może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem.
2. Okres bezpłatnego urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Art. 73. 1. Pracodawca zawiera z pielęgniarką lub położną, o których mowa w art. 71 ust. 1, umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.
2. Pielęgniarka lub położna, które otrzymały od pracodawcy świadczenia, o których mowa w art. 71 ust. 2, i w trakcie kształcenia podyplomowego lub po jego ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata:
1) rozwiążą stosunek pracy za wypowiedzeniem,
2) z którymi zakład rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pielęgniarki lub położnej – są obowiązane do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie podyplomowe w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki, chyba że zakład pracy odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości.
3. Pielęgniarka lub położna, które otrzymały od pracodawcy świadczenia, o których mowa w art. 71 ust. 2, są obowiązane, na wniosek pracodawcy, do zwrotu kosztów tych świadczeń w części lub całości, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn przerwą kształcenie podyplomowe lub go nie podejmą.
4. Pielęgniarka lub położna nie mają obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane:
1) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie przepisów z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w przypadku gdy zakład pracy nie przeniósł pielęgniarki lub położnej do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim;
2) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy;
3) przeprowadzeniem się do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia małżonka;
4) przeprowadzeniem się do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości.

Art. 74. 1. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 70 ust. 3 i 5, na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia podyplomowego wynosi do 28 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego.
2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 70 ust. 3 i 5, przystępujących do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 76 ust. 2 wynosi do 6 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego i egzaminów.

.

UZASADNIENIE

,

Dodatkowy wpływ na rozbudowę treści projektowanej regulacji miało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mianowicie, dotychczas do pielęgniarki lub położnej odbywającej kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę zastosowanie miały przepisy dotyczące zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, w zakresie dotyczącym zwrotu kosztów kształcenia i uprawnień urlopowych przy odbywaniu kształcenia w formach pozaszkolnych, tj. przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 103 Kodeksu pracy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 31 marca 2009 r. (K 28/08) orzekł, że art. 103 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten utracił moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wraz z utratą mocy obowiązującej art. 103 Kodeksu pracy, moc utraciło również wydane na jego podstawie rozporządzenie z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472, z poźn. zm.). Zatem odesłanie do tych przepisów nie mogło zostać umieszczone w projektowanej regulacji. Tym samym kwestie zwrotu kosztów kształcenia i uprawnień urlopowych przysługujących pielęgniarce lub położnej odbywającej kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę zostały (w związku z przytoczonym wyżej wyrokiem Trybunału) uregulowane bezpośrednio w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 71–74).

Treść projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz uzasadnienie w powyższym brzmieniu opublikowano na stronie internetowej MZ w dniu 28 czerwca 2010 roku.

Zobacz także:

Aktualności według działów - nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.