Pielęgniarz z Krakowa zadaje pani Dorocie Gardias pytania: Kiedy Pani była ostatnio przy łóżku pacjenta? Na jakiej podstawie Pani Przewodnicząca OZZPiP podejmuje decyzję za całe środowisko? Adwersarz szefowej OZZPiP wyraża także opinię: "to jest zastanawiające, chyba że p. Gardias podpisując porozumienie w dniu 30.06.2010 r. zapomniała zdjąć czepka i poinformować, że nie jest już pielęgniarką".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

.

23 lipca 2010 roku - Ministerstwo zdrowia modyfikuje swoją autorską propozycję 1:20 w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach. Nową propozycję wysłało do OZZPiP. MZ prosi o "ostateczną akceptację"! Zobacz co na to związek.

.

Komentarz do stanowiska OZZPiP

z dnia 20.07.2010 r.

Akapit nr 2, cytuję „Z uznaniem przyjmujemy jednocześnie zastosowanie podziału wymogów min. na oddziałach (..)” czyli:

 • 1 pielęgniarka na 20 pacjentów oddziału zachowawczego,
 • 1 pielęgniarka na 16 pacjentów oddziału chirurgicznego
 • 1 pielęgniarka na 15 pacjentów oddziału dziecięcego.
   

Pytania do Pani Przewodniczącej Doroty Gardias:

 1. Kiedy Pani była ostatnio przy łóżku pacjenta?
 2. Kiedy Pani ostatni raz pełniła dyżur na jednym z w/w oddziałów, dla których proponuje się np. 1 pielęg. na 20 pacjentów?
 3. Czy zna Pani pojęcie jakości opieki pielęgniarskiej i elementów wchodzących w skład tego zagadnienia?
 4. Czy Pani zdaje sobie sprawę, że takie zapisy prowadzą do naruszenia zasad bezpieczeństwa dla pacjenta (to jedna z podstawowych potrzeb do zaspokojenia dla pacjenta wg A. Maslowa)?
 5. Czy Pani zadje sobie sprawę, że narusza to zasadę bezpieczeństwa dla pielęgniarki, która pełni dyżur w obsadzie pojedyńczej i równocześnie naraża ją na skutki prawne w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia pacjenta?
 6. Czy zdaje sobie Pani sprawę z faktu, że takie działania jakie Pani prezentuje powodują hamowanie rozwoju pielęgniarstwa w Polsce?
 7. Czy zdaje sobie Pani sprawę, że takie postępowanie jakie Pani reprezentuje działa destrukcyjnie na prowadzenie procesu pielęgnowania?

 

Akapit nr 4, cytuję „Nasza organizacja, stojąc na straży miejsc pracy pielęgniarek i położnych,  wyraża zarazem obawę, iż proponowane wymogi min., co już dziś słyszymy od pracodawców są traktowane jako normy max, do których będzie dostosowywana obsada pielęgniarska. W kilku jednostkach zapowiedziano już redukcję personelu do proponowanych przez MZ wielkości”.

Pytania do Pani Przewodniczącej Doroty Gardias:

 1. Czy Pani nie widzi sprzeczności w swoim piśmie stosując raz określenie uznania, a potem na to samo słowa obawy?
 2. Czy zapoznała się Pani z treścią projektu rozporządzenia MZ z dn. 14.06.2010 r. - parag. 4?
 3. Czy Pani wiedziała i przede wszystkim rozumiała treści zawarte w porozumieniu z dnia 30.06.2010 r. - paragraf 2 pkt. 1?
 4. Czy przewiduje Pani skutki zapisów w dokumentach jakie Pani podpisuje?
 5. Czy używając zwrotu „stojąc na straży miejsc pracy” należy rozumieć tylko członków OZZPiP?
 6. Dlaczego popiera Pani tak szkodliwe zapisy skoro już docierają sygnały o zapowiedziach redukcji pielęgniarek?

Akapit nr 5, cytuję „(...), aby proponowane normy miały charakter pilotażowy, na okres jednego roku (…)” i dalej „(...) konieczne jest monitorowanie praktyki realizacji tego zapisu i jego skutków dla jakości opieki nad pacjentem” oraz „(...), konieczna byłaby korekta tych wartości”.

Pytania do Pani Przewodniczącej Doroty Gardias:

 1. Po co wprowadzać z góry negatywne zapisy czy wręcz niebezpieczne dla środowiska pielęgniarek skoro już na wstępie widać realne zagrożenie dla zawodu pielęgniarki?
 2. Dlaczego popiera Pani coś co później będzie bardzo trudno „odkręcić”?
 3. Dlaczego wprowadzać rozporządzenie MZ, które skutkować będzie jedynie i tylko jedynie redukcją personelu pielęgniarskiego z jednej strony, a z drugiej zaś pogorszeniem i tak już złej jakości opieki pielegniarskiej?
 4. Dlaczego naraża się pielegniarki na utratę pracy? Dlaczego chce Pani zniszczyć zawód pielęgniarki w Polsce?
 5. Dlaczego Pani Organizacja odstrasza potencjalnych kandydatów do zawodu pielęgniarki w Polsce?

Podsumowując treści zawarte w stanowisku OZZPiP z dnia 20.07.2010 r. widać schizofrenię w wypowiedziach polegającą na tym, że na te same zapisy raz używa się określenia „uznanie” by zaraz w następnym akapicie wyrażać „obawę”.

Pewnymi naczelnymi zasadami przy podpisywaniu dokumentów, a szczególnie, gdy reprezentuje się dane środowisko zawodowe są m.in.:

 • zapoznanie się z treścią danych dokumentów i to co najważniejsze ze zrozumieniem,
 • dokonanie analizy dokumentów, w tym szczególnie skutków praktycznych poprzez wykonanie m.in. symulacji różnych wariantów,
 • zwrócenie się do ekspertów z danej dziedziny, a szczególnie z prawa,
 • przeprowadzić szeroką konsultację wśród środowiska, w tym organizacji jakie skupiają daną grupę zawodową,
 • przy pojawieniu się zagrożeń należy wystąpić do autora projektu o doprecyzowanie,
 • nie wolno kierować się pośpiechem, szczególnie, gdy naciski takie pochodzą od autora,
 • nie wolno kierować się wg powiedzenia „Zosia samosia” .
           

Niestety wszystkie w/w zasady zostały złamane przez Panią Przewodniczącą Dorotę Gardias i to jest zastanawiające, chyba że p. Gardias podpisując porozumienie w dniu 30.06.2010 r. zapomniała zdjąć czepka  i poinformować, że nie jest już pielęgniarką, a ukończyła studia lekarskie i jest lekarzem więc podpisuje porozumienie z p. min. zdrowia też lekarzem, ale wtedy nie należy mówić, że jest się przewodniczącą OZZPiP, a nowego związku OZZLiS czyli Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Stomatologów.

Szkoda, że działania p. Gardias oscylują jedynie przed różnego rodzaju wyborami i tak od prezydenckich (już minęły) przez samorządowe (listopad 2010 r.) i na parlamentarnych kończąc (2011 r.). Może najwyższy czas zostać politykiem, a nie przewodniczącą związku zawodowego pielegniarek i położnych.

Kończąc stawiam dwa pytania do Pani Przewodniczącej Doroty Gardias:

1. Na jakiej podstawie Pani Przewodnicząca OZZPiP podejmuje decyzję za całe środowisko?
2. Czy Pani Przewodnicząca otrzymała upoważnienie pisemne do reprezentowania pielęgniarek i położnych , które nie należą do OZZPiP?

 

Z poważaniem
Paweł Stawowczyk

 

Zobacz także:

6 lipca 2010 roku - Pielęgniarz, magister pielęgniarstwa zadaje przewodniczącej OZZPiP szesnaście pytań dotyczących - "niszczenia zawodu pielęgniarki w Polsce poprzez działania OZZPiP". Prezentuje również projekt (własnego autorstwa) tabeli wynagradzania pielęgniarek i położnych. 130 KOMENTARZY.

20 lipca 2010 roku - Pielęgniarz z Krakowa napisał list do przewodniczącej OZZPiP, który przeczytało na Portalu prawie 4 500 osób. Został skomentowany 128 razy. Tym razem pielęgniarz z Krakowa pisze do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa . . . w sprawie opiekunów medycznych. "Nie może być tak, że pielęgniarka jest do wszystkiego i za wszystkich!" 55 KOMENTARZY.

26 lipca 2010 roku - Pielęgniarz z Krakowa koresponduje do OZZPIP. Jego list czytano prawie 4 500 razy. Skomentowano 129 razy. Teraz pielęgniarz z Krakowa pisze: "Cieszę się, że niektóre osoby w sposób merytoryczny się odniosły do zagadnienia . . .". 8 KOMENTARZY.