Trzy interpelacje poselskie w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Posłowie: "Od dłuższego czasu zauważyć można niepokój, jaki nastał zarówno wśród osób chorych korzystających z opieki długoterminowej, jak i opiekujących się nimi pielęgniarek".

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

.

Zobacz także:

28 lipca 2010 roku - Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką opieki długoterminowej. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kilku problemów, które dręczą mnie po ostatnich zmianach w karcie czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej. 27 KOMENTARZY.

Interpelacja
w sprawie ograniczenia dostępu pacjentów do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wykonywanej przez pielęgniarki.

Do dnia 30 czerwca 2010r. długoterminowa opieka zdrowotna obejmowała czynności pielęgniarskie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 84/2009/DSOZ   z dnia 11 grudnia 2009 r., które były szerokim spektrum zadań wymaganych od pielęgniarki opieki długoterminowej wyszczególnionych w pkt 4 karty czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej. Zarządzenie Nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca 2010 r., które weszło w życie 1 lipca 2010r. zmienia zakres zadań pielęgniarki opieki długoterminowej. Załącznik nr 1 w/w zarządzenia wprowadza nowy ograniczony katalog czynności pielęgnacyjnych. Łącznie wykluczono 12 czynności pielęgnacyjnych, które stanowiły podstawę do objęcia pacjenta opieką długoterminową. Mowa tu między innymi o zabiegach takich jak: utrzymanie higieny, czynności zapobiegające odparzeniom       i odleżynom, karmienie i  pomoc w przyjmowaniu posiłków różnymi drogami, podawanie leków, usprawnianie ruchowe czy pobieranie materiałów do badań.
Zarządzenie to zawęża obowiązki zawodowe wysoko specjalistycznym pielęgniarkom,   co ogranicza ich możliwości pracy zgodnie z ich kwalifikacjami. Spowoduje to konieczność likwidacji wielu NZOZ-ów założonych wcześniej przez pielęgniarki, a pacjenci zostaną pozbawieni możliwości korzystania z fachowej opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta. Zmiana ta odbije się negatywnie na ciężko chorych i spowoduje ich częstszą hospitalizację  co znacznie podroży koszty leczenia i pielęgnacji.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych swoim stanowisku nr 46 z 16 czerwca 2010r. postuluje:
1. Zachowanie katalogu czynności pielęgniarskich, które określał zał. Nr 5 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 84/2009/DSOZ z dnia 11 grudnia 2009r,
2. Zmniejszenie liczby świadczeniobiorców pod jednym adresem zamieszkania z 12 do 10 (do roku 2012),
3. Podwyższenie wskaźnika za osobodzień z 0,4 do 0,5,
4. Wyodrębnienia „pobieranie materiałów do badań” jako oddzielnie finansowanego przez NFZ.


Szanowna Pani Minister,

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dojące pacjentowi prawo do „świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej” (art.6 ust.1) i uwzględniając priorytet zapisany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009r. /§ 1, pkt 11/ proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

.
1. Czy w trakcie prac nad zmianą zarządzenia prowadzone były konsultacje z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych?
2. Czy w pracach uwzględnione zostały opinie zainteresowanych środowisk?
3. Czy Ministerstwo Zdrowia opracowuje model zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej w środowisku pacjenta oraz w Domach Opieki Społecznej?
4. Czy planowana jest zmiana zarządzenia nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca 2010r. w kwestiach budzących zastrzeżenia środowiska pielęgniarskiego?

Poseł RP

Stanisław Szwed

Data wpływu do sejmu 21 lipca 2010 roku

Odpowiedź ministerstwa zdrowia opublikujemy po jej ogłoszeniu


Interpelacja
do ministra zdrowia
w sprawie osób korzystających z opieki długoterminowej


Od dłuższego czasu zauważyć można niepokój, jaki nastał zarówno wśród osób chorych korzystających z opieki długoterminowej, jak i opiekujących się nimi pielęgniarek. Polityka zdrowotna rządu w dalszym ciągu nie prowadzi do poczucia bezpieczeństwa i oszczędności w tej dziedzinie. W czerwcu 2009 r. zablokowano możliwość objęcia opieką długoterminową kolejnej grupy chorych. Po interwencji wielu posłów i senatorów NFZ przywrócił możliwość korzystania z tej opieki, modyfikując znacznie regulacje. Nie wszystkim jednak przywrócono tę możliwość. 29 kwietnia 2010 r. ukazała się na stronach NFZ propozycja kolejnej zmiany w zakresie opieki długoterminowej, która znacznie ogranicza czynności wykonywane przez pielęgniarki (m.in. czynności higieniczne z zakresu profilaktyki przeciwodparzeniowej i odleżynowej, karmienia, pielęgnacji rurki tracheotomijnej, wykonywanie kompresów i okładów, pobierania materiałów do badań). Stawia to w bardzo trudnej sytuacji pielęgniarki, które przez wiele miesięcy świadczą powyższe czynności wobec stałych pacjentów. Odsuwa się je w ten sposób od zadań, które wymienia się w aktach o zawodzie pielęgniarki. Z moich informacji wynika, iż większość czynności wykonywać będą opiekunowie. Nie posiadają oni jednak wiedzy o chorobach, powikłaniach, procesie pielęgnowania i wielu innych kwestiach.

Proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy ministerstwo zmierza poprzez uregulowania prawne do zastąpienia wykwalifikowanych pielęgniarek absolwentami szkół opiekunów medycznych?
.

Z poważaniem
Poseł Daniela Chrapkiewicz

Data wpływu do sejmu 22 lipca 2010 roku

Odpowiedź ministerstwa zdrowia opublikujemy po jej ogłoszeniu.

.


Interpelacja
do ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie zmian w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich w ramach opieki długoterminowej, zwłaszcza świadczeń na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej

Samorządy powiatowe w Wielkopolsce, w tym Rada Powiatu w Pile, stanowczo sprzeciwiają się wprowadzanym zmianom w zakresie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w trakcie realizowania wcześniej podpisanych przez pielęgniarki umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 r. Prezes NFZ zarządzeniem nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej po raz kolejny zmienił zasady w trakcie trwania podpisanego do końca roku 2010 kontraktu.
Eliminacja z katalogu świadczeń w zawartych wcześniej w kontraktach szeregu usług pielęgniarskich, np. przygotowanie i podawanie leków, pobieranie materiałów do badań i wiele innych, wpłynie na odchodzenie pielęgniarek z domów pomocy społecznej do środowiska. Będzie to spowodowane niemożnością zrealizowania kontraktu z NFZ w oparciu o pacjentów z domów opieki społecznej. Należy podkreślić, że czas wejścia w życie ww. zarządzenia od 1 lipca br. uniemożliwia przystosowanie domów pomocy społecznej do nowej dla nich sytuacji.
Wprowadzone tym zarządzeniem zmiany praktycznie pozbawiają praw do korzystania z opieki pielęgniarskiej mieszkańców domów opieki społecznej, gwarantowanych Konstytucją RP.
Zostają też naruszone prawa osób, których dotyczy ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także warunki i zasady samodzielności wykonywania zawodu pielęgniarki zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
Mając powyższe na uwadze, a głównie w interesie osób przebywających w domach opieki społecznej oraz pielęgniarek, zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
przedstawionej sprawie?
2. Jakie działania podejmie resort dla właściwego uregulowania
przedmiotowej kwestii?

.
Z wyrazami szacunku
Poseł Stanisław Kalemba

Data wpływu do sejmu 19 lipca 2010 roku

Odpowiedź ministerstwa zdrowia opublikujemy po jej ogłoszeniu


.

Zobacz także:

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej