Ministerstwo zdrowia odpowiada na interpelacje poselską - regulacje prawne w zakresie podwyżek dla pielęgniarek i położnych (gwarantujące 3/4 kwoty obliczonej jako co najmniej 40% różnicy wynikającej ze wzrostu wysokości kontraktu NFZ z SP ZOZ), "nie przewidują żadnych wyjątków i nie różnicują zasad podwyższenia wynagrodzeń w zależności od tego, jaki odsetek osób zatrudnionych stanowią pielęgniarki i położne".

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych.

 

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2011 r. (SPS-024-8641/11), przy którym przekazano zapytanie pana posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie proporcji podziału kwoty wzrostu wynagrodzeń pomiędzy pielęgniarkami a pozostałymi pracownikami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej w świetle art. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień w sprawie.
Na mocy art. 1 pkt 3 ww. ustawy uchylony został przepis art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W jego miejsce wprowadzono regulację, zgodnie z którą od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej do dnia 31 grudnia 2012 r. utrzymany został mechanizm oparty na treści art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawodawca zagwarantował jednakże, że 3/4 kwoty obliczonej jako co najmniej 40% różnicy wynikającej ze wzrostu wysokości kontraktu NFZ wobec świadczeniodawcy będzie przeznaczane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Zarówno uchylony przepis art. 59a, jak i obowiązujący obecnie art. 2 znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ). Z punktu widzenia realizacji obowiązku wynikającego z art. 2 ustawy nie ma znaczenia istniejąca w danym zakładzie struktura zatrudnienia. Przepisy omawianej ustawy nie przewidują żadnych wyjątków i nie różnicują zasad podwyższenia wynagrodzeń w zależności od tego, jaki odsetek osób zatrudnionych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej stanowią pielęgniarki i położne.
Stosownie zatem do treści art. 2 ww. ustawy, jeżeli w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej nastąpi wzrost kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik SPZOZ ma obowiązek przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, 3/4 tych środków przeznaczając na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej.
.

Z poważaniem
Cezary Rzemek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

.

Zobacz treść zapytania na które jest powyższa odpowiedź - 79 KOMENTARZY

.