Minister zdrowia określiła rozporządzaniem obsadę pielęgniarską w oddziałach IOM, kardiologii, neonatologii. Będą one obowiązywać od 2012 roku. Co z resztą oddziałów?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

               .Z

.

.

 

 

             ROZPORZĄDZENIE               
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 15 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 

Dla pełnego obrazu zaproponowanych przez ministerstwo zdrowia uregulowań w niniejszym projekcie rozporządzenia należy przeanalizować treść całego rozporządzenia z załącznikami. Poniżej prezentujemy tylko wyciąg zawierający istotne zapisy dla naszej grupy zawodowej, a dotyczący kwestii zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Warto dodać, że przedmiotowe rozporządzenie ministerstwo zdrowia zamierzało znowelizować w ubiegłym roku. Zaproponowało wtedy zapis w brzmieniu: "Sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższy zapis spotkał się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej. Projekt normy 1:20 został objawiony polskiej społeczności pielęgniarskiej przez ministerstwo zdrowia w dniu 15 czerwca 2010 roku. Użytkownicy Portalu w konkursie na nazwę tego dnia wybrali: Dzień Opieki EksperymentalnejMinister zdrowia zobowiązała się do zmiany projektu rozporządzenia. Natomiast przez prawie rok czasu tego zobowiązania nie wypełniła. Zobacz treść wystąpienia redakcji Portalu do ministra zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Zapraszam do analizy wyciągu z rozporządzenia. Treść całego  rozporządzenia publikujemy poniżej (PDF). Proszę o zamieszczanie komentarzy.

Mariusz Mielcarek  

- wyciąg -

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

10) pielęgniarka albo położna specjalista - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;
10) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa;

§4a 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.
2. Liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przez świadczeniodawcę z uwzględnieniem, w szczególności:
1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych,
2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek,
3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
3. świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia, całodobowo odpowiednio warunków szczegółowych, określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.


§2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2012 r. i latach następnych, z wyjątkiem przepisów lp. 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.


Załącznik Nr 2
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

Uwaga! Kolorem zielonym zaznaczono te zapisy, które były w projekcie rozporządzenia (56 KOMENTARZY) ale ostatecznie w treści podpisanego rozporządzenia się nie znalazły!

Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci

Pielęgniarki - Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Organizacja udzielania świadczeń - w miejscu udzielania świadczeń: wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska. (w projekcie był zapis: Na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka z kwalifikacjami w  dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki).

Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom referencyjny

Pielęgniarki - Równoważnik co najmniej 2,22 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii, w tym równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

W projekcie był zapis:

1) równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu – pielęgniarki na jedno stanowisko intensywnej terapii.


Organizacja udzielania świadczeń - w miejscu udzielania świadczeń: wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska. (w projekcie był zapis: na każdej zmianie co najmniej 2 pielęgniarki z kwalifikacjami w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki).
Kardiologia, kardiologia dla dzieci

Organizacja udzielania świadczeń - w sali/ salach intensywnego nadzoru kardiologicznego – pielęgniarki równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie z co najmniej z 5-letnim stażem pracy w OINK lub OAiIT.

(w projekcie był zapis: a) równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego albo
b) punkt pielęgniarski pozwalający na obserwację wszystkich chorych z centralą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG, krzywej oddechu, krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych każdego chorego – w tym co najmniej jedna na każdej zmianie co najmniej z 5-letnim stażem pracy w OINK lub OAiIT
).

Neonatologia

Pielęgniarki lub położne - Równoważnik co najmniej 0,44 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe, w tym w systemie „matka z dzieckiem”. (w projekcie był zapis: równoważnik co najmniej 0,56 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe).


Neonatologia – drugi poziom referencyjny

Pielęgniarki i położne - Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

(w projekcie był zapis: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,8 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,12 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,12 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego
).

Neonatologia – trzeci poziom referencyjny

Pielęgniarki i położne - Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

(w projekcie był zapis: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:
1) równoważnik co najmniej 2,8 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;
2) równoważnik co najmniej 1,4 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
3) równoważnik co najmniej 1,4 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego
).

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

Personel - personel, organizacja udzielania świadczeń, wyposażenie, zapewnienie realizacji badań – zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).


Izba przyjęć – IP

Personel pielęgniarki: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń – określone w przepisach porządkowych zakładu.

Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N"

Pielęgniarki lub położne - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa ratunkowego z co najmniej rocznym stażem pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka lub położna z co najmniej
trzyletnim doświadczeniem w pracy w OITN lub w oddziale patologii noworodka.

Chemioterapia

Personel pielęgniarki: Przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważnik 3 etatów).

Minister zdrowia w porozumieniu z OZZPiP zobowiązała się, że  zapisy przedmiotowego rozporządzenia - w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,  zweryfikuje i zmieni dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Czy minister zdrowia dotrzymała tego zapisu porozumienia?

Mariusz Mielcarek

Treść rozporządzania

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3także w tym załączniku są określone  wymogii wobec personelu pielęgniarskiego np. oddział udarowy.

Komentarze użytkowników

#1  2011.09.18 19:59:24 ~Cezar

Społeczeństwu polskiemu wystarczy nie wysoki, ale bezpieczny poziom opieki medycznej.Spece od manipulacji językowej wiedzą, że wysoki poziom-to nijaki, bezpieczny poziom- to poparty naukowo.Inną grupę stanowią utytułowani i nie utytułowani głupcy.Podobne iluzje słowne posiadają państwo przy pseudo-specjalizacjach- czyli szkoleniach specjalistycznych, dla niepoznaki w ustawie macie wpis , że się NAZYWAJĄ SPECJALIZACJĄ, a nie są w rozumieniu specjalizacji medycznej np:u farmaceutów, lekarzy medycyny, diagnostów laboratoryjnych itd.Iluzję nie tylko stwarza paniom zewnętrze, ale i członkowie grupy.

#2  2011.09.19 08:48:53 ~zoja

Jakieś normy wprowadzono, ale gdzie są oddziały zabiegowe? Na moim oddziale są pojedyncze dyżury nocne bez salowej, świąteczne bez salowej od 15-tej, pacjenci z oddziału po zabiegach, leczeni zachowawczo, z sor-u, kwalifikacje, poradnia, konsultacje, przyjęcia, wypisy itd. . jedna pielęgniarka odcinkowa. Owszem są na zmianie jeszcze 2 lub 3 pielęgniarki, ale tylko do zabiegów i dyżurów nocnych.

#3  2011.09.19 12:45:34 ~gość

A co z psychiatrią? Ile pielęgniarek na zmianie na ilu pacjentów?

#4  2011.09.19 13:32:55 ~PIEL

To w końcu ile będzie piel na dyżurze? na OIOM,bo nic z tego nie rozumiem

#5  2011.09.19 15:04:09 ~CyNik

Oj Milczarek! Co to za bełkot informacyjny. Sprawa jest prosta. Normy zatrudnienia pielęgniarek nie są już wogóle potrzebne! Zapomniałeś, że razem z glapą i partią miłości przepchnęliście podwykonawstwo usług pielęgniarskich prze podmioty gospodarcze? W takim przypadku ilość pacjentów nie ma żadnego znaczenia. Zależny tylko ile zapłacą. Zatem problem norm zatrudnienia stał się dla ZOZ-ów bezprzedmiotowy! Warunki umów cywilnoprawnych muszą zostać wypełnione przez podwykonawcę. Jedyne zaś co łączy takiego niewolnika z jego Panem, to numer konta, termin przelewu, i polisa OC na wypadek błędu. Tak trudno zrozumieć?

#6  2011.09.19 19:12:39 ~Do Cezara

Proszę pomyślnie skończyć pseudo specjalizację - szkolenie dwuletnie jak się to nazywa i wtedy porozmawiamy. Nie mam wspomnień z tego okresu jako łatwego, lżej było w trakcie licencjatu.Szkoda, że tak trudno o jedność, szacunek dla koleżanek, czrgo nie obserwuje się w innych grupach np. nauczyciele, gdzie nie ma problemu ze stopniowaniem. Pozdrawiam

#7  2011.09.19 23:36:57 ~norma

0,89- to znaczy , że pielęgniarka jest , ale jej nie ma.A co z normami w Przychodniach Specjalistycznych Internie, Neurologii, Hospicjach, Zakładach Pielęgnacyjno -Opiekuńczych,itd. Ci co ustalają normy nie mają pojęcia jak wygląda praca i zakres obowiązków! Każdy decydent niech sobie wyobrazi, że leży na oddziale gdzie jest 20 chorych i 1 pielęgniarka.a 30 -tu?

#8  2011.09.21 08:40:05 ~Jolka

Nie wyobraża sobie zatrudnienia w 1:20 na Neurologii gdzie pacjenci są z niedowładami połowiczymi i z afazją czuciową.Ciężko jest we dwie pielęgniarki ogarnąć oddział z 34 pacjentami.w tym 25 leżących, a pozostali z zaburzenie orientacji co do miejsca i czasu. Nie wspomnę o agresji rodziny w stosunku do personelu"że mamusia już 3 godz. leży na tym samym boku, a ja bym mamusię obróciła ale boli mnie kręgosłup, a siostra to ma swoją metodę"Gdy odpowiadam że chętnie nauczę to często słyszę nie nie ja dziękuję.

#9  2011.09.22 21:30:27 ~ułomnośc

Matura , a nawet jej brak i kursa wszelakie prowadzone przez panie ibianki to wszytko co potrzebne w polskim pielęgniarstwie. Nie liczy się wykształcenie tytuły naukowe tylko najniższy poziom kształcenia z możliwych .bez komenarza

#10  2011.09.27 21:34:28 ~do 9

Tak zgadzam sie z tobą.Im mniej wykształcona tym bardziej cenna! Kto? Pielegniarka .Polska pielegniarka.Żal.

#11  2011.09.30 08:40:50 ~monika

Pracuję w ZOL,60 pacjentów,głównie po udarach,karmienie,obracanie,zmiana pampersów.Na dziennym dyżurze 2 lub 3 piel + odcinkowa.W nocy 2 piel. bez opiekunki,salowej, sprzątaczki.Obchód wieczorny-zmiana pampersa,napojenie,zmiana pozycji ciała,zmiana części bielizny pościelowej czy osobistej-3 min na pacjenta daje 180 min czyli 3 godz.Za 3 godz. mogę widzieć pacj.u którego byłam jako pierwszego

Dodaj komentarz