Izba PiP w Koszalinie łamie prawo. Żąda od pielęgniarek i położnych dokonujących wpisu do rejstru podmiotów leczniczych "kserokopii umowy z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, w którym wykonywana będzie praktyka". SKANDAL!

Działalność izby pip.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

 

Na stronie internetowej okręgowej izby pip w Koszalinie opublikowano wniosek indywidualnej praktyki o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na stronie 4 wniosku wymieniono załączniki. Pod pozycją 5 w załącznikach figuruje: "kserokopia umowy z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, w którym wykonywana będzie praktyka".

Natomiast zapisy art. 102 ustawy o działalności leczniczej, który reguluje zakres danych zawartych we wniosku o wpis do przedmiotowego rejestru nie zobowiązują pielęgniarki i położnej do załączania do wniosku "kserokopii umowy z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, w którym wykonywana będzie praktyka". Także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru przedmiotowy wniosek zawiera między innymi tylko: "nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki . . . wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego".

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wniosek opublikowany na stronie internetowej izby pip w Koszalinie jest sprzeczny z regulacjami prawnymi i narusza prawo pielęgniarek i położnych w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zobacz treść pisma do przewodniczącej okręgowej izby pip w Koszalinie (do wiadomości naczelnej izby pip).

Zobacz przedmiotowy wniosek opublikowany na stronie internetowej izby pip w Koszalinie.

Mariusz Mielcarek