Zobacz jakie jest stanowisko resortu zdrowia w sprawie postulatu "ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej" na terenie całego kraju. A kwestia jest naprawdę ważna, kiedy: pisanie, wpisywanie, przepisywanie z jednego miejsca w drugie, bo papiery stały się ważniejsze od chorego. Stały się wartością samą w sobie!

Domumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki i położne.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju

 

 

Szanowna Pani Marszałek! Nawiązując do pisma z dnia 12 stycznia 2012 r., znak: MZ-PP-070-7271-1/RJ/12, zawierającego prośbę o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację pani poseł Moniki Wielichowskiej, otrzymaną przy piśmie z dnia 22 grudnia 2011 r., znak: SPS-023-481/11, w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju (18 KOMENTARZY użytkowników Portalu), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.
Informuję, że rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697) szczegółowo określa rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Przepisy rozporządzenia obowiązują również pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, jak też w ramach indywidualnych, specjalistycznych lub grupowych praktyk pielęgniarki lub położnej.
Podkreślam, że powyższe rozporządzenie wprowadza rozróżnienie na dokumentację indywidualną i zbiorczą oraz określa zakres informacji i danych, jakie powinna ona zawierać. Zgodnie z przepisami rozporządzenia dokumentacja indywidualna odnosi się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja zbiorcza dotyczy ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Podkreślam, że w tym znaczeniu jest to dokumentacja jednolita. W odniesieniu do zgłoszonej propozycji w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju informuję, że zdania konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa są podzielone. Konsultanci krajowi wskazują, że aktualnie w kraju dokumentacja pielęgniarska jest budowana w oparciu o:
- przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
- własne doświadczenia i wymogi, jakie stawia sobie kadra zarządzająca szpitalem,
- wytyczne stawiane w standardach szpitalom zamierzającym uzyskać certyfikaty jakości, w tym szczególnie akredytacje.
W związku z powyższym dokumentację pielęgniarską charakteryzuje:
- różnorodność dokumentów wypracowanych w danym szpitalu, uwzględniających specyfikę procesu diagnostycznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego lub badawczego,
- dostosowywanie poszczególnych elementów do wymogów standardów akredytacyjnych.
Biorąc pod uwagę powyższe, wskazuję, że brak uzasadnienia dla ujednolicania dokumentacji pielęgniarsko-położniczej we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie całego kraju. Należy podkreślić, że do kompetencji pielęgniarskiej kadry kierowniczej należy wspólne z dyrektorem podmiotu leczniczego określenie zakładowego standardu (wzory formularzy i zasady wypełniania) dokumentacji pielęgniarskiej, która powinna spełniać wymogi ww. rozporządzenia, szczegółowo odzwierciedlać wykonane świadczenia i czynności oraz sytuację pacjenta w kontekście oddziaływania pielęgniarskiego na jego stan zdrowia i funkcjonowania oraz być komplementarna do pozostałej dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej prowadzonej w podmiocie leczniczym.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Haber
Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r.