Do Lidla przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny tworzą pracownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak!

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej kształcenie podyplomowe może odbywać się poprzez kursy:

  • dokształcające,
  • specjalistyczne,
  • kwalifikacyjne,
  • oraz szkolenia specjalizacyjne.

Organizatorami powyższych form kształcenia podyplomowego mogą być miedzy innymi nie tylko okręgowe izby pip, ale także firmy prywatne.

W tej sytuacji patologią w najwyższym słowa tego znaczeniu jest przyznanie w przedmiotowej ustawie okręgowym izbom pip prawa do  . . . kontroli innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Przecież na rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych istnieje KONKURENCJA!

Przedziwna to sytuacja kiedy jedna firma ma prawo kontrolować firmę konkurencyjną. Sytuacja patologiczna. Korupcjogenna.

A kto w takim razie ma prawo kontrolować okręgowe izby w zakresie prowadzonych szkoleń?

Okręgowe izby może kontrolować ... naczelna izba pip.

Naczelna izba pip to organ składający się z 75 osób. W skład tych osób wchodzi 45 przewodniczących okręgowych izb pip (stanowią większość w radzie).  Czyli przedstawicieli instytucji, które prowadzą przedmiotowe szkolenia. Naczelna izba pip ustala roczny plan kontroli ośrodków szkoleniowych, wydaje zalecenia pokontrolne, prowadzi rekontrole. Ma ogromne kompetencje.

Cytuję z uchwały naczelnej izby pip:

"Jeżeli NRPiP/ORPiP stwierdzi, że organizator kształcenia rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, o których mowa w art. 75 ust. 3 pkt 3 ustawy o zawodach, nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 82 ust. 12 pkt 1 oraz złoży niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia, o których mowa w art. 76 ust. 2, organ prowadzący rejestr wykreśla organizatora kształcenia z rejestru w drodze uchwały o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru".

Ciekawe czy takie same przesłanki będą musiały wystąpić aby wypełnić pojęcie "rażąco" w sytuacji kiedy naczelna izba będzie prowadzić kontrolę ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez izbę okregową pip i w sytuacji kiedy okręgowa izba pip będzie prowadzić kontrolę ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez konkurencyjną firmę np. prywatną lub stowarzyszenie.

Podsumujmy: Okręgowa izba pip jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń pielęgniarek i położnych ma ustawowe kompetencje do wydania zakazu prowadzenia przedmiotowej działalności przez konkurencyjną firmę. Natomiast sama jest kontrolowana przez organ, w którym większość stanowią przewodniczące okręgowych izb, które mają prawo prowadzić działalność w przedmiotowym zakresie. 

Cdn.

Mariusz Mielcarek

.