Uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe będą zwracać pielęgniarkom i położnym pieniądze? Opłaty np. za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, związane z przerwą wakacyjną, za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

 

 

Uczelnie wyższe, które będą prowadzić w nadchodzącym roku akademickim dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych będą musiały złożyć oświadczenie, w którym oświadczą miedzy innymi, że:

 1. Kwota opłaty związanej z przyjęciem na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo (obejmująca opłatę rekrutacyjną i wpisową bądź inną opłatę związaną z przyjęciem na studia, bez względu na określoną przez Wykonawcę nazwę tej opłaty) pobrana w wysokości wyższej niż wskazanej w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 została zwrócona każdemu uczestnikowi Projektu na dzień składania niniejszego oświadczenia w następującej wysokości*: ......................
  (kwota stanowiąca różnicę pomiędzy opłatą faktycznie pobraną a opłatą wynikającą z ww. rozporządzenia),
  - ……………………………………………
  (Obecnie ta kwota zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 28 maja 2012 roku może wynieść maksymalnie 85 zł - przypis redakcji Portalu).
 2. Nie pobrałem i nie będę pobierał od dnia złożenia niniejszego oświadczenia oraz przez cały okres realizacji studiów pomostowych jakichkolwiek opłat na pokrycie kosztów kształcenia, a w szczególności: opłaty za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, opłaty związanej z przerwą wakacyjną, opłaty za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe*.
 3. Pobrałem opłaty na pokrycie kosztów kształcenia w następującej wysokości, takie jak:
  …………………………………………………………….
  …………………………………………………………….
  …………………………………………………………….
 4. i na dzień składania niniejszego oświadczenia zwróciłem ww. opłaty każdemu uczestnikowi Projektu, w następującej wysokości:
  …………………………………………………………….
  …………………………………………………………….
 5. Jednocześnie zobowiązuje się, że nie będę pobierał od dnia złożenia niniejszego oświadczenia oraz przez cały okres realizacji studiów pomostowych jakichkolwiek opłat na pokrycie kosztów kształcenia, a w szczególności: opłaty za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, opłaty związanej z przerwą wakacyjną, opłaty za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe*.

Powyższe informacje pochodzą z materiałów przetargowych, których autorem jest resort zdrowia. Zobacz całą treść przedmiotowego oświadczenia.

Mariusz Mielcarek

. 

19 września 2010 rok - Niektóre uczelnie wymagają wpłat od pielęgniarek i położnych, które rozpoczną od października dofinansowane studia pomostowe. Czy te opłaty są zgodne regulacjami prawnymi? Czekamy na szybkie i jednoznaczne stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w ministerstwie zdrowia.

22 grudnia 2010 rok - Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie pobierania przez uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe opłat, od pielęgniarek i położnych. Sprawę podnosiliśmy na Portalu od dnia 20 września 2010 roku. Szkoda, że ministerstwo swoje oficjalne stanowisko w tej prostej sprawie, prezentuje po trzech miesiącach . . . w grudniu.

.