Takie jest polskie pielęgniarstwo (1). Zobacz jaką drogę przeszła starsza pielęgniarka anestezjologiczna (włącznie z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym) w sprawie uznania jej pracy jako "pracy o szczególnym charakterze".

Pielęgniarka, położna - praca o szczególnym charakterze.

 

Poniżej prezentuję wyciąg z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2013 roku w sprawie starszej pielęgniarki anestezjologicznej, która wystąpiła do Inspekcji Pracy ze skargą na nieumieszczenie jej osoby w ewidencji pracowników wykonujacych pracę o szczególnym charakterze. Mówiąc prościej: złożyła skargę na szpital, który nie uznał stanowiska pielęgniarki anestezjologicznej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii za pracę w szczególnym charakterze.  Poniższe fragmenty to cytaty z uzasadnienia wyroku, ułożone w ten sposób aby odpowiadały chronologi występujących w sprawie faktów.

Natomiast jeśli chcesz zasięgnąć więcej szczegółowych informacji w sprawie wykonywania "prac o szczególnym charakterze" - co skutkuje prawem do emerytury pomostowej a pracodawca odprowadza wyższe składki ZUS to zajrzyj tutaj.

Mariusz Mielcarek

 


 

Część pierwsza

 

Pielęgniarka zatrudniona w „Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieszczącym się w Oddziale Klinicznym Kliniki Nefrologii” „wystąpiła ze skargą na nieumieszczenie jej w prowadzonej przez pracodawcę ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze” do Inspektora Pracy.

Inspektor Pracy „odmówił nakazania umieszczenia pielęgniarki w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2008, poz. 1656 ze zm.). Decyzję oparto na ustaleniu, że oddział, w którym pracuje pielęgniarka nie został umieszczony na wykazie jednostek Szpitala, które pracują w warunkach ostrego dyżuru.

Pielęgniarka złożyła odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy, który po rozpatrzeniu odwołania pielęgniarki uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozparzenia. Uchylając decyzję wskazano na potrzebę przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego przez weryfikację czy wykonywane przez pielęgniarkę prace mają charakter prac o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, a zwłaszcza czy nie są to prace o szczególnym charakterze w rozumieniu pkt 24 załącznika Nr 2 do ustawy. Załącznikiem tym w pkt 24 do prac w szczególnym charakterze zaliczono także prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru. Okręgowy Inspektora Pracy zalecił nadto rozważenie skorzystania z opinii biegłego w tym zakresie.

Inspektor Pracy na skutek powyższego stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy, „dokonał kontroli stanowisk pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieszczącym się w Oddziale Klinicznym Kliniki Nefrologii Szpitala. Dokonano ustalenia wykonywanych czynności przez pielęgniarkę i odzwierciedlono to w protokole kontroli.” Podstawę ustalenia wykonywanych czynności stanowił zakres czynności, oświadczenia uczestniczki oraz wyjaśnienia jej przełożonej. Zakres czynności określa obowiązki na stanowisku starszej pielęgniarki m.in. jako polegające na zapewnieniu kompleksowych świadczeń pielęgniarskich na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieszczącym się w Oddziale Klinicznym Kliniki Nefrologii Szpitala, a także na braniu udziału w zabiegach wykonywanych przez lekarzy przy łóżku chorych, dotyczących min. ratowania życia pacjenta. Z dokonanych ustaleń wynika, że pielęgniarka asystuje przy zabiegach dokonywanych przez lekarzy przy łóżku chorych pacjentów, a w szczególności przy zabiegach: zakładania wkłucia centralnego, nakłucia tętnicy, nakłucia opłucnej, bronchoskopii i intubacji. W tym zakresie do ustaleń protokołu nie wniósł zastrzeżeń, a rodzaj wykonywanej pracy organ I instancji uznał za niesporny”.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Inspektor Pracy nakazem nakazał Szpitalowi umieszczenie pielęgniarki w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Za podstawę faktyczną nakazu Inspektor Pracy przyjął ustalenie, że pielęgniarka należy do pracowniczej kategorii personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii, wykonującego prace w warunkach ostrego dyżuru. Organ przyjął, że pod pojęciem personelu medycznego, należy rozumieć osoby wykonujące zawód medyczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Co do pojęć z zakresu nauk medycznych, takich jak dyscyplina zabiegowa, zespół zabiegowy i ostry dyżur Organ I instancji dokonał ustaleń w oparciu o opinię biegłej lek. med. Protokół przesłuchania biegłej stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Do czynności przesłuchania biegłej strony nie wnosiły uwag. Uzyskane informacje od biegłej organ uznał za wyczerpujące, logiczne, spójne, zrozumiałe i przekonujące. Podkreślono, że poprawność opinii biegłej, potwierdza opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy. W świetle tych opinii pojęcie zespołu operacyjnego dyscyplin zabiegowych oznacza zespół minimum dwóch osób, które biorą udział w zabiegu. Dyscypliną zabiegową jest taka dyscyplina medycyny, w której wykonuje się różnego rodzaju zabiegi, w tym ratujące zdrowie lub życie pacjenta. Do takich należą zabiegi na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Klinice Nefrologii, na którym uczestniczka pracuje na stanowisku starszej pielęgniarki. Działanie w warunkach ostrego dyżuru zdaniem przyjętego przez Organ I instancji stanowiska polega na konieczności wykonywania pewnych świadczeń zdrowotno - medycznych ze wskazań życiowych, a których konieczność ma charakter nagły i nieprzewidywalny. Obie te cechy występują zdaniem organu we wszystkich oddziałach intensywnej terapii bez względu na ich usytuowanie w strukturze Szpitala [...]. Nakazując umieszczenie uczestniczki w ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych, Organ I instancji uznał, iż nie stoi temu na przeszkodzie, wynikające z pisma wewnętrznego z dnia 23.11.2010r. ograniczenie strukturalne do wskazanych w nim Klinik, jako pracujących w warunkach ostrego dyżuru. Zdaniem organu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Nefrologii, na którym uczestniczka wykonuje prace przy zabiegach medycznych, należy również do oddziałów w warunkach ostrego dyżuru, a przez to spełnia warunki do umieszczenia ich w ewidencji pracowników, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych.

 

Co na to szpital? Tym zajmiemy się w drugiej części .....

 

* dla pełniejszego obrazu - od dnia złożenia skargi przez pielęgniarkę anestezjologiczną do Inspektora Pracy na nieumieszczenie w przedmiotowym wykazie, do dnia nakazu Inspektora Pracy wpisania przez szpital do wykazu minęło  ................................................. 17 miesięcy! Ale to dopiero początek sprawy ..., która oprze się o Wojewódzki Sąd Administracyjny! Tak, takie jest polskie pielęgniarstwo.

 

Zobacz komentarze na Facebooku