Sprawa "BOMBOWEGO" szkolenia, ciąg dalszy! Protest organu, który ma ustawowy obowiązek ochrony zawodów: pielęgniarki i położnej!

Pielęgniarka i położna to zawody zaufania publicznego.

............................................

Sprawa "BOMBOWEGO" szkolenia JAK MOTYWOWAĆ I DYSCYPLINOWAĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE wzburzyła użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych.

28 marca 2014 roku - BOMBA! Szkolenie dla menadżerów i "sióstr oddziałowych" - jak wychwycić i ukrócić proceder, gdy pielęgniarki unikają pracy, wiecznie niezadowolona i demotywująca współpracowników pielęgniarka, jak zakończyć współpracę w sytuacji gdy pielęgniarka grozi sądem. Koncentrujemy się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach. Czytano ponad 2000 razy, 61 KOMENTARZY!

Organizator szkolenia podkreślał - "koncentrujemy się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach"!

Należy podkreślić, szybką i adekwatną do sytuacji reakcję Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Poniżej publikujemy wystąpienie w tej sprawie autorstwa tej organizacji.

BRAWO! BRAWO! BRAWO!

 


 

                                                                                                                      Gdańsk, dnia 27 marca 2014 r.
 

Magdalena Balanicka
                                Prezes Zarządu, Dyrektor Wydawnictwa
                 Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

 

Szanowna Pani,

Działając w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku (dalej jako OlPiP), na mocy pełnomocnictwa załączonego do niniejszego pisma, w związku z powziętą informacją o masowym rozpowszechnianiu przez Państwa firmę treści oferty rażąco naruszającej dobre imię OlPiP jak i zrzeszonych w niej członków, wzywam na podstawie art. 23 § 1 Kodeksu cywilnego do:

1. natychmiastowego zaniechania rozpowszechniania oferty zatytułowanej „Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne? Warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających personelem medycznym i lekarz/;

2. naprawienia wyrządzonej szkody poprzez rozesłanie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma na wszystkie adresy e-mail, na które trafiła w/w oferta oraz opublikowanie na okres od l do 30 kwietnia 2014 r, na stronach głównych witryn internetowych Wydawnictwa Forum Sp. z o. o. www.centrumkompetenc1i.pl  oraz www.e-forum.pl  w  ramce wielkości   V*   ekranu,  wielkością czcionki Times New Roman pkt 16, koloru czarnego na białym tle oświadczenia o następującej treści:


Wydawnictwo Forum Sp. z o, o, niniejszym przeprasza pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej za to, że naruszyło ich dobra osobiste w ten sposób, że dopuściło do rozpowszechnienia treści oferty szkolenia pt ,Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne? Warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających personelem medycznym i lekarzy", zawierającej nieprawdziwe i szkalujące informacje jakoby pielęgniarki i położne, poprzez nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków naruszały przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, oraz zasady etyki zawodowej."

Tytułem uzasadnienia wskazuję, iż rozsyłana przez Państwa firmę do nieograniczonej liczby adresatów oferta w sposób bezpośredni sugeruje uchybianie przez pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej zasadom etyki zawodowej. Zmierza do wywołania u odbiorcy wrażenia o nieprofesjonalnym i nierzetelnym wykonywaniu przez pielęgniarki i położne czynności w ramach wykonywanej opieki nad pacjentem. Oferta zawiera niepoparte niczym twierdzenia, iż pielęgniarki i położne:

  • nie prowadzą właściwie dokumentacji medycznych pacjentów,
  • unikają wykonywania czynności zawodowych,
  • nie mają poczucia odpowiedzialności za wykonywane obowiązki,
  • nierzetelnie traktują swoje obowiązki,
  • nie odczuwają odpowiedzialności za wykonywane czynności,
  • nie posiadają kompetencji do pełnienia zawodu.

W szczególności rozpowszechniana  przez Państwa oferta  narusza dobra w/w osobiste poprzez stwierdzenia;
- „wiecznie niezadowoleni pracownicy, którzy popełniają  błędy i wywołują  niepotrzebne konflikty",  „obcesowo traktują chorych ",
- „unikają pracy, zrzucają swoje obowiązki i odpowiedzialność na praktykantów i młodsze koleżanki",
- „rozsiewają plotki",
- „ wiecznie niezadowolona i demotywująca współpracowników pielęgniarka ",
- „niekompetencja podczas zabiegu",
- „pielęgniarka kwestionuje lub ignoruje polecenia lekarza",
- „nie przestrzega obowiązujących norm i procedur"
oraz wiele innych.

Działanie, polegające na masowym rozpowszechnianiu bezprawnych i szkalujących treści stanowi naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 § l Kodeksu cywilnego - takich jak podlegające ochronie prawnej godność i dobre imię, zarówno osoby prawnej - Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku jak i każdej ze zrzeszonych w niej osób wykonujących powyższe zawody.
Pragnę ponadto wskazać, iż zgodnie z art. 11 § l ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka i położna w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

Jednocześnie pragnę wyrazić głębokie niezadowolenie nad podejściem Państwa firmy do powszechnie przyjętych zasad etyki reklamy, skodyfikowanych w Kodeksie Etyki Reklamy z dnia 12 kwietnia 2006 r. Wspomniana oferta nie tylko narusza dobra osobiste, o których powyżej, ale również istotnie podważa zaufanie pacjentów do zawodu pielęgniarki i położnej, sprawujących codziennie bezpośrednią opiekę nad tysiącami chorych w całej Polsce. Próba zakwestionowania przez Państwa wzorowych relacji między pacjentem a personelem medycznym wywołuje dalece posunięte skutki społeczne; ogranicza bowiem poczucie bezpieczeństwa przebywających na oddziałach szpitalnych i przychodniach na terenie kraju, co wywołuje negatywny wpływ na proces leczenia, odbywa się zatem ze szkodą dla samych pacjentów. Przede wszystkim w tym kontekście Państwa działanie ocenić należy jako skandaliczne i karygodne. Z tego też względu, z dniem 28 marca 2014 r. składam w imieniu OlPiP w Gdańsku skargę do Komisji Etyki Reklamy działającej w ramach Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w Warszawie.

Wyrażam też pełne przekonanie, że środowisko lekarzy, które, jak mniemam, miało stanowić grupę docelową Państwa oferty, w podobny sposób odniesie się do jej treści.

Do wiadomości:
1. Komisja Etyki Reklamy, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, ul. Koszykowa 10 lok. 11, 00-564
Warszawa;
2. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, ul. ul. Pory 78, lok. 10, 02-757 Warszawa
3. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
4. Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, ul. Długa 38/40, Warszawa
5. Polska Izba Firm Szkoleniowych, ul. Londyńska 19 lok.l, 03-921 Warszawa.

.