Sprawa "BOMBOWEGO" szkolenia, ciąg dalszy! Protest organu, który ma ustawowy obowiązek ochrony zawodów: pielęgniarki i położnej!

Pielęgniarka i położna to zawody zaufania publicznego.

............................................

Sprawa "BOMBOWEGO" szkolenia JAK MOTYWOWAĆ I DYSCYPLINOWAĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE wzburzyła użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych.

28 marca 2014 roku - BOMBA! Szkolenie dla menadżerów i "sióstr oddziałowych" - jak wychwycić i ukrócić proceder, gdy pielęgniarki unikają pracy, wiecznie niezadowolona i demotywująca współpracowników pielęgniarka, jak zakończyć współpracę w sytuacji gdy pielęgniarka grozi sądem. Koncentrujemy się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach. Czytano ponad 2000 razy, 61 KOMENTARZY!

Organizator szkolenia podkreślał - "koncentrujemy się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach"!

Należy podkreślić, szybką i adekwatną do sytuacji reakcję Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Poniżej publikujemy wystąpienie w tej sprawie autorstwa tej organizacji.

BRAWO! BRAWO! BRAWO!

 


 

                                                                                                                      Gdańsk, dnia 27 marca 2014 r.
 

Magdalena Balanicka
                                Prezes Zarządu, Dyrektor Wydawnictwa
                 Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

 

Szanowna Pani,

Działając w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku (dalej jako OlPiP), na mocy pełnomocnictwa załączonego do niniejszego pisma, w związku z powziętą informacją o masowym rozpowszechnianiu przez Państwa firmę treści oferty rażąco naruszającej dobre imię OlPiP jak i zrzeszonych w niej członków, wzywam na podstawie art. 23 § 1 Kodeksu cywilnego do:

1. natychmiastowego zaniechania rozpowszechniania oferty zatytułowanej „Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne? Warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających personelem medycznym i lekarz/;

2. naprawienia wyrządzonej szkody poprzez rozesłanie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma na wszystkie adresy e-mail, na które trafiła w/w oferta oraz opublikowanie na okres od l do 30 kwietnia 2014 r, na stronach głównych witryn internetowych Wydawnictwa Forum Sp. z o. o. www.centrumkompetenc1i.pl  oraz www.e-forum.pl  w  ramce wielkości   V*   ekranu,  wielkością czcionki Times New Roman pkt 16, koloru czarnego na białym tle oświadczenia o następującej treści:


Wydawnictwo Forum Sp. z o, o, niniejszym przeprasza pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej za to, że naruszyło ich dobra osobiste w ten sposób, że dopuściło do rozpowszechnienia treści oferty szkolenia pt ,Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne? Warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających personelem medycznym i lekarzy", zawierającej nieprawdziwe i szkalujące informacje jakoby pielęgniarki i położne, poprzez nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków naruszały przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, oraz zasady etyki zawodowej."

Tytułem uzasadnienia wskazuję, iż rozsyłana przez Państwa firmę do nieograniczonej liczby adresatów oferta w sposób bezpośredni sugeruje uchybianie przez pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej zasadom etyki zawodowej. Zmierza do wywołania u odbiorcy wrażenia o nieprofesjonalnym i nierzetelnym wykonywaniu przez pielęgniarki i położne czynności w ramach wykonywanej opieki nad pacjentem. Oferta zawiera niepoparte niczym twierdzenia, iż pielęgniarki i położne:

  • nie prowadzą właściwie dokumentacji medycznych pacjentów,
  • unikają wykonywania czynności zawodowych,
  • nie mają poczucia odpowiedzialności za wykonywane obowiązki,
  • nierzetelnie traktują swoje obowiązki,
  • nie odczuwają odpowiedzialności za wykonywane czynności,
  • nie posiadają kompetencji do pełnienia zawodu.

W szczególności rozpowszechniana  przez Państwa oferta  narusza dobra w/w osobiste poprzez stwierdzenia;
- „wiecznie niezadowoleni pracownicy, którzy popełniają  błędy i wywołują  niepotrzebne konflikty",  „obcesowo traktują chorych ",
- „unikają pracy, zrzucają swoje obowiązki i odpowiedzialność na praktykantów i młodsze koleżanki",
- „rozsiewają plotki",
- „ wiecznie niezadowolona i demotywująca współpracowników pielęgniarka ",
- „niekompetencja podczas zabiegu",
- „pielęgniarka kwestionuje lub ignoruje polecenia lekarza",
- „nie przestrzega obowiązujących norm i procedur"
oraz wiele innych.

Działanie, polegające na masowym rozpowszechnianiu bezprawnych i szkalujących treści stanowi naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 § l Kodeksu cywilnego - takich jak podlegające ochronie prawnej godność i dobre imię, zarówno osoby prawnej - Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku jak i każdej ze zrzeszonych w niej osób wykonujących powyższe zawody.
Pragnę ponadto wskazać, iż zgodnie z art. 11 § l ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka i położna w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

Jednocześnie pragnę wyrazić głębokie niezadowolenie nad podejściem Państwa firmy do powszechnie przyjętych zasad etyki reklamy, skodyfikowanych w Kodeksie Etyki Reklamy z dnia 12 kwietnia 2006 r. Wspomniana oferta nie tylko narusza dobra osobiste, o których powyżej, ale również istotnie podważa zaufanie pacjentów do zawodu pielęgniarki i położnej, sprawujących codziennie bezpośrednią opiekę nad tysiącami chorych w całej Polsce. Próba zakwestionowania przez Państwa wzorowych relacji między pacjentem a personelem medycznym wywołuje dalece posunięte skutki społeczne; ogranicza bowiem poczucie bezpieczeństwa przebywających na oddziałach szpitalnych i przychodniach na terenie kraju, co wywołuje negatywny wpływ na proces leczenia, odbywa się zatem ze szkodą dla samych pacjentów. Przede wszystkim w tym kontekście Państwa działanie ocenić należy jako skandaliczne i karygodne. Z tego też względu, z dniem 28 marca 2014 r. składam w imieniu OlPiP w Gdańsku skargę do Komisji Etyki Reklamy działającej w ramach Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w Warszawie.

Wyrażam też pełne przekonanie, że środowisko lekarzy, które, jak mniemam, miało stanowić grupę docelową Państwa oferty, w podobny sposób odniesie się do jej treści.

Do wiadomości:
1. Komisja Etyki Reklamy, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, ul. Koszykowa 10 lok. 11, 00-564
Warszawa;
2. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, ul. ul. Pory 78, lok. 10, 02-757 Warszawa
3. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
4. Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, ul. Długa 38/40, Warszawa
5. Polska Izba Firm Szkoleniowych, ul. Londyńska 19 lok.l, 03-921 Warszawa.

.

Komentarze użytkowników

#1  2014.03.29 14:35:18 ~poł .

Gratuluję postawy ORPiP Gdańsk. PYTAM ! Gdzie NRPiP , OZZPiP, MZ. Sprawa dotyczy dyskryminacji grupy zawodowej. Cóż zatem jest bardziej istotne dla organizacji powołanych jako gwarant mający stać na straży wartości. Kpina, deprawacja i zanik wartości POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA .

#2  2014.03.29 14:47:34 ~Selin

Te uchybienia, jak nic pasują mi do lekarzy! W naszym szpitalu mamy kilkadziesiąt spraw sądowych spowodowanych zaniedbaniem lekarskim! Dokumentacja lekarska woła o pomstę do nieba, a arogancja i ignorancja w stosunku do pacjenta, nie mówiąc o zaniedbaniu obowiązków, to już historia.Ale oczywiście kierownicy oddziałów to tolerują, bo jakże mogą zwrócić koledze uwagę? Ostatnia sprawa z Włocławka jest tego najlepszym przykładem. Personel lekarski chyba nieco odjechał, to zadufanie może się źle skończyć dla wielu pacjentów. Ech, ciężki jest los polskiej pielęgniarki.

#3  2014.03.29 14:59:03 ~:))

Zaufanie publiczne ! Przełożyło się na: robienie biznesu na licznej - niezorganizowanej grupie zawodowej , której przedstawiciele wybrali korzyści własne. Mając wieloletnie przyzwolenie środowiska zbudowali zamkniętą enklawę osób wzajemnej adoracji walczącej jedynie o interes własny. Wymieniają się jedynie stołkami w razie zakończenia kadencji; przed upływem której mają zagwarantowaną kolejną posadę. Są tak wyspecjalizowani w obłudzie na Zjazdach Wyborczych, że Delegatom trudno dostrzec, że jedynie są obserwatorami. Czas na Departament Piel. w MZ; konieczne reformy i zmiany systemowe.

#4  2014.03.29 15:49:05 ~bezczelna

No bo jak śmiałam zakwestionować polecenie lekarza, który zlecił mi podanie 12 ampułek 20 ml 15% KCl w czterech dawkach w ciągu doby? (Głupi lekarz- Nie był na rzeczonym szkoleniu i mi podziękował za wskazanie pomyłki. Ten po szkoleniu pokazałby mi gdzie moje miejsce, może i zwolnił i może sam podałby te zabójcze dawki.)

#5  2014.03.29 16:03:14 ~bezczelna

A swoją drogą to chyba czasami się tęskni do czasów, kiedy na oddziale rządziła salowa z brudną ścierą w ręku, parę doświadczonych pielęgniarek tuż po niej i lekarz, pracy i partnerstwa w niej nauczony.Zdający sobie sprawę, że bez "średniego" i "niższego" personelu to sobie może. dyplom na ścianie powiesić:)

#6  2014.03.29 17:10:47 ~draa

Pogratulować gdańskiej izbie szybkiego działania w obronie naszego zawodu. Szkoda, że inni milczą na ten temat.

#7  2014.03.29 18:45:55 ~bezczelna2

Nie raz zdarzało mi się zdarza o zgrozo zwracać uwagę lekarzowi - jak zleca głupoty i nadal będę to robić nawet w obecności pacjenta! Lekarz to nie święta krowa a ja nie jestem podludziem!

#8  2014.03.29 19:29:49 ~rilla

Cieszy mnie bardzo reakcja izby w Gdańsku, ale coś nie widzę żadnej reakcji ze strony NIPiP, a szkoda.

#9  2014.03.29 19:40:07 ~piel1

Izby pielegniarskie w Gdansku-brawo! Dlaczego pozostale milcza?

#10  2014.03.29 20:00:44 ~wiedz

Wiedz, że mają to gdzieś i z premedytacją będą milczeć i udawać, że PIELĘGNIARSTWO kwitnie, a durne pielęgniarki szukają dziury w całym. Nic nie zrobią. Fakt wydał ogłoszenie. Nie wiadomo kto organizatorem szkolenia i komu musiały by się naraźić. Lepiej nie widzieć problemu. Prężnie działający ekolodzy bardziej dbają o zwierzęta. Nasze organy mają NAS gdzieś. CZAS TO ZMIENIĆ. UKRAIŃCY ZDECYDOWALI O REWOLUCJI. OBECNIE SĄ BOHATERAMI. NAWET NASZ PREMIER ICH POPARŁ.

#11  2014.03.29 20:38:36 ~Brawo

Brawo Gdańsk-jak widać prawdziwa kolebka solidarności szczególnie z krzywdzonymi nami.Dziękujemy Panu Mariuszowi,że to nam wskazał.Teraz jest łatwiej.

#12  2014.03.29 20:44:37 ~kons???

Co w tej sprawie konsultaci? Nie czują naszego bólu i nie inegrują się ze środowiskiem naszym? To skandal! ZZ natomiast wiem,że pilnie też działają.Dzięki.Poczytajcie ich stronę int.Polecam.

#13  2014.03.30 09:05:21 ~gorzej niC

Do wiedz- dobrze piszesz, ekolodzy zgranie i silnie,konkretnie walczą o zwierzęta! "Nasze" ustawowe do obrony organy milczą! niestety ani ZZ (szukałam na str. cisza na ten temat) ani NRPiP czy konsultanci, którzy przed wojewodami apel powinni wygłosić do ministra o tym skandalu, ani PTP - nie zadziałali by zadbać o godność naszą. Jedynie Izba w Gdańsku oraz Pan Mielcarek i Wy tu swoimi głosami konkretnie przeciwstawiacie się temu upadlaniu. Nie powinno być tematem tabu,że taki inż.co nie ma pojęcia o piel.-bredzi. Ale milczenie nasze jest jeszcze bardziej skandaliczne.

#14  2014.03.30 09:13:22 ~ważne

A D.Gardias też milczy? A tak chciała nasze głosy do Europarlamentu. Tak widzi naszą godność czy boi się Komuś narazić?

#15  2014.03.30 11:57:48 ~rk

A film pseudodokumetalny PIELĘGNIARKI - emisja PONIEDZIAŁEK GODZ. 12:00 ! SKANDAL I SZOK ! JAK ZWYKLE CORAZ GORZEJ CO DOTYCZY PIELĘGNIARSTWA 12 MAJA TEŻ O NAS NIE WSPOMNĄ ! JUŻ DAWNO NIE PŁACĘ IZBIANKOM ! PO CO ? ZACZNIJMY OD TEGO, MASOWO !

#16  2014.03.30 20:54:52 ~stara

jaka reklama książki -wzrośnie sprzedaż jak nic Brawo- wydawnictwo się nachapie kasiorki. Pacjenci nic by nie wiedzieli o aferze gdyby nie szum. Czy potrzebny? Dla pielęgniarek tak ale po co to nagłaśniać i robić aferę. Środowisko pielęgniarek samo się obroni swoim profesjonalnym podejściem do pracy-żadne wydawnictwo mu wtedy nie zaszkodzi.

#17  2014.03.30 21:20:59 ~gość

Brawo IPiP z Gdańska! Należałoby również zaprotestować przeciwko kreowaniu poprzez różne seriale wizerunku polskiej pielęgniarki-głupiutkiej gąski , wykonującej polecenia lekarza , siostry oddziałowej -zołzy ,wrogo nastawionej do pielęgniarek . Pamiętam reklamę sieci telefoniczne, gdzie nauczycielka w czasie przerwy w szkole rozmawia przez telefon i wrzeszczy na uczniów chcąc ich uciszyć . Wywołało to takie oburzenie w środowisku nauczycieli , że reklama została zdjęta ,a przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych nauczycieli ukazało się w telewizji w czasie dużej oglądalności.

#18  2014.03.31 19:14:22 ~Akta

Próba ograniczenia wolności w internecie sspotkała się z ostrym sprzeciwem na ulicach. Dyskryminacja zawodowa pielęgniarek i położnych - cisza. Koleżanki i koledzy obudzcie się z letargu. Nic nie przychodzi samo. Honoru należy bronić.

#19  2014.04.08 08:54:00 ~nina

Pracuje w oddziale intensywnej terapii noworodka,bardzo ciężko, kto ma jakieś na ten temat pojęcie to wie o czym piszę, więc nie życzę sobie być w taki sposób obrażana

Dodaj komentarz