Zobacz opinie w sprawie "recept pielęgniarek" jakie przedstawili Konsultanci Krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa oraz Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

..............................................................................

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa

Propozycje przypisania pielęgniarce i położnej z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa lub położnictwa szerszych uprawnień, w tym ordynowanie określonych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawianie na nie recepty, a pielęgniarce i położnej posiadającej co najmniej tytuł zawodowych licencjata pielęgniarstwa lub tytuł zawodowych licencjata położnictwa wystawiania na zlecenie lekarza recept na określone leki oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych do kontynuowania leczenia oceniam bardzo pozytywnie.
Po analizie przesłanego projektu pojawiły się pewne wątpliwości wynikające z:

l. Braku zapisu o możliwości wystawiania przez pielęgniarki recept na opatrunki znajdujące się na liście opatrunków refundowanych do leczenia ran przewlekłych.  Znaczna grupa pielęgniarek ma ukończone kursy specjalistyczne z leczenia ran i są przygotowane do samodzielnego zapewnienia opieki choremu z raną odleżynową do III stopnia włącznie.

2. Braku zapisu o możliwości wystawiania przez pielęgniarkę zleceń na wyroby medyczne i środki pomocnicze (sprzęt stomijny, cewniki zewnętrzne, worki na zbiórkę moczu, pielucho majtki, podkłady, itp.). Analizując Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie ( Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 roku, póz. 1565) stwierdziłam przy  niektórych środkach pomocniczych zapis o możliwości wydawania przez pielęgniarkę zleceń (przy kontynuacji) na określony czas. Są to zapisy w znacznym stopniu ograniczające pielęgniarce uprawnienia, a pacjentowi i jego rodzinie/opiekunom dostęp do świadczeń zdrowotnych. Również należy zaznaczyć, że głównie w opiece   środowiskowej i ambulatoryjnej pacjenci korzystają przez  długi  okres  czasu,  a czasami  stale  ze  środków  pomocniczych  i  wyrobów medycznych.

3. Brak zapisu o jakimkolwiek doświadczeniu zawodowym zarówno w odniesieniu do magistra pielęgniarstwa/położnictwa jak i pielęgniarki/ położnej z tytułem licencjata. Być może   taki zapis   powinien   być   zamieszczony   w   warunkach   rozpoczęcia   kursu specjalistycznego, o którym mowa w projekcie.

4. Zastrzeżenie budzi zapis mówiący o korzystaniu z uprawnień pielęgniarek i położnych wynikających z przepisów zmienionych ustawą od 1 stycznia 2016 roku (art. 5).   Biorąc pod  uwagę konieczność  nowelizacji  rozporządzenia Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa oraz przygotowanie programu szczegółowego kursu specjalistycznego w tym zakresie, zatwierdzenia go oraz uruchomienie szkolenia wydaje się, że wskazany termin jest zbyt krótki.

 


 

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
 

W nawiązaniu do pisma z dnia 07 kwietnia 2014r., w sprawie opinii dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, proponuję dokonanie następujących zmian:

W art.15a ust.1pkt.1 i 2 rozszerzyć listę osób do wystawiania recept oraz określonych środów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ordynowania określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiać na nie zlecenia o pielęgniarki posiadające tytuł specjalisty, położne posiadające tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz położne posiadające tytuł specjalisty.
W art.15a ust.3 rozszerzyć listę osób do wystawiania skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej o pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty.
Należy wskazać, że proponowane zmiany zawarte w art.15a ust.1 pkt.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej a dotyczące ordynowania przez pielęgniarki i położne leków są praktycznie ograniczeniem kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych wobec aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, póz. 1540). Wykazy leków, które zostały umieszczone w ww. rozporządzeniu pozwalają położnym na realizacje kompleksowych świadczeń związanych z opieką okołoporodową i nad kobietą w każdym okresie życia. Po wprowadzeniu proponowanych zmian większość położnych zostanie pozbawiona posiadanych praw a realizacja opieki okołoporodowej może zostać w znacznym stopniu przez to ograniczona.
Według rekomendacji zawartych w projekcie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zmiany mają spowodować efektywne wykorzystywanie czasu pracy członków zespołu terapeutycznego polegające na „zmniejszeniu obciążenia pracą części personelu medycznemu" czyli głównie lekarzy. Konsekwencją tych zmian będzie poszerzenie zadań części pielęgniarek i położnych i obciążenie ich dodatkową pracą co w sytuacji aktualnego stanu zatrudnienia spowoduje obniżenie jakości opieki.
Podsumowując należy zauważyć, że projekt całościowo jest interesujący ale wymaga dopracowania.

 


 

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2014 dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informuję:
W projektowanej ustawie proponuję aby do art. 15a dopisać koniecznie pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne.

Uzasadnienie:

W podstawowej opiece zdrowotnej każdego roku przybywa pielęgniarek, które ukończyły specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Pielęgniarka ze specjalizacją pielęgniarstwo rodzinne powinna mieć również możliwość samodzielnego ordynowania określonych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty. Powinna również mieć możliwość kierowania na badania diagnostyczne. W ocenie skutków regulacji zmian w proponowanej ustawie jest rozwiązanie problemu oczekujących w kolejkach pacjentów szczególnie w rodzaju świadczeń jakim są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Pominięcie tej grupy pielęgniarek nie spełni oczekiwań zmniejszających kolejki, gdyż w tym zakresie świadczeń pomimo około 37.500 pielęgniarek zgłoszonych do realizacji świadczeń nie oznacza , że tyle pielęgniarek realizuje świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej. Z przekazanych danych z Centrali NFZ wynika, że za rok 2013 z podpisanych umów rzeczywiście świadczeń udzielało 19 650 pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje realne zagrożenie, że pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej nie będą mogły tych zamierzonych recept wystawiać oraz nie będą mogły wystawiać skierowań na badania diagnostyczne ze względu na brak tytułu mgr pielęgniarstwa. Pielęgniarki z tytułem mgr pielęgniarstwa nie zasilają podstawowej opieki zdrowotnej. Głównie pracują w Szpitalnych oddziałach ratunkowych i innych oddziałach specjalistycznych. A w rozwiązaniach systemowych zmniejszenia kolejek chodzi głównie o podstawową opiekę zdrowotną. Patrząc na przykład kraju UE jakim jest Wielka Brytania tam rozpoczęto przyznawanie uprawnień właśnie od pielęgniarek i położnych środowiskowych, co rzeczywiście przyniosło poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych. Zatem włączenie pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego jest niezbędne aby osiągnąć zamierzony ceł i rzeczywiście zmniejszyć kolejki w podstawowej opiece zdrowotnej.

 


 

Opinia Kolegium Pielęgniarek i Położnych rodzinnych w Polsce


Art. 1 ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw do ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono art. 15 a, zgodnie z którym pielęgniarki i położne posiadające tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa maja prawo samodzielnie ordynować leki oraz środku spożywcze oraz ordynować określone wyroby medyczne, nadto pielęgniarki i położne z tytułem licencjata maja prawo na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia, jeśli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie. W art. 15 ust. 3 określone jest także prawo w/w do wystawiania skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
Kolegium stoi na stanowisku, że wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, które ukończą kursy specjalistyczne w tym zakresie powinno wiązać się z jednoczesnym ustaleniem dodatkowego wynagrodzenia za te świadczenia. Samodzielne ordynowanie leków, w tym wystawianie na nie recept przez pielęgniarki, podobnie jak wystawianie recept na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i musi być poprzedzone badaniem lub przeprowadzeniem określonego wywiadu. Ponadto, pielęgniarki i położne, które wyrażą wolę lub będą musiały z racji zatrudnienia dokonywać w/w świadczeń, musza ukończyć kurs specjalistyczny z tej dziedziny, co także wiąże się z dużymi kosztami.

Niemniej w przypadku pielęgniarek i położnych rodzinnych (poz) należy zwrócić uwagę na fakt, że udzielają one świadczeń przede wszystkim w miejscu zamieszkania pacjenta, zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń.

.

Kwestia finansów w kontekście "recept pielęgniarek i położnych". Jak sprawę postrzega ministerstwo zdrowia?

.

Podkreślenia w tekstach opinii pochodzą od redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Zobacz propozycję wykazu leków, na które będzie miała prawo wystawić receptę pielęgniarka i położna.

Aktualności według działów - Zapowiedź ministra zdrowia - pielęgniarka wypisze recepty [Ponad 500 KOMENTARZY!!!]

Najpierw UE dyskrymiowała pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego. Po 10 latach naprawiła swój błąd! Teraz polskie ministerstwo zdrowa chce przyznać kompetencje do samodzielnego ordynowania leków i wystawiana recept tylko magistrom, natomiast osobom z tytułem licencjata do wystawiana recept na zlecenie lekarza. Tylko ta grupa pielęgniarek będzie miała kompetencje do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne i laboratoryjne. NA TO NIE MOŻE BYĆ ZGODY! [CZYTANO PONAD 4 000 RAZY, 155 KOMENTARZY!]